Search result for

swigs

(61 entries)
(2.1594 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swigs-, *swigs*, swig
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา swigs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *swigs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swig[VI] ดื่มอึกใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. drink, gulp, guzzle
swig[VT] ดื่มอึกใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. drink, gulp, guzzle
swig[N] การดื่มอึกใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. gulp, large drink
swig at[PHRV] ดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มจาก
swigger[N] คนที่ดื่มเหล้าอึกใหญ่ๆ, Syn. guzzler

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swig(สวิก) vi.,vt. ,n. (ปริมาณ) ดื่มคำใหญ่,ดื่มอึกใหญ่., See also: swigger n., Syn. mouthful,gulp

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, good Chablis should always have a little bite. Now, a few swigs of that every day before school, and you'll have all the courage you need to be yourself. Really?- ไวน์ขาวดีๆรสจะแรงหน่อย ทีนี้จิบไอ้นี่ทุกวันก่อนมาโรงเรียน จะเพิ่มความกล้าให้เธอ เป็นตัวของตัวเอง The Rhodes Not Taken (2009)
That'll close out your account, Mrs Oats, two gulps and a swig. Hands off, Mordecai!คุณทำอย่างไร คุณแรงโก้ Rango (2011)
A few hours ago, you were swigging whiskey and talking like a borderline suicide.เปล่า แต่บางทีเราน่าจะคุยกันเรื่องนั้น ไม่กี่ชั่วโมงก่อนคุณดื่มเหล้า Mutiny (2011)
But she doesn't bite, so he tries an m-swig.แต่เธอก็ไม่ตกหลุม เขาเลยเบนประเด็น Til Death Do Us Part (2012)
I think I'm gonna try an m-swig.ผมว่าจะลองใช้แผน เบนประเด็นดูนะ Til Death Do Us Part (2012)
Mind if I have a swig?จะเป็นไรมั้ยถ้าฉันขอดื่มบ้าง At Last (2013)
So he pops the cork and takes this big swig in front of all of us.ดังนั้นเขาจึงเปิดจุกไม้ก๊อกขวดเหล้า และกระดกเหล้าข้าปากอึกใหญ่ ต่อหน้าต่อตาพวกเราทุกคน VIII. (2014)
Comrade, may I have a swig?สหาย ขอดื่มหน่อยได้ไหม Guernica (2016)
Please, Majester, what is this horrible swigpill I's drinking, Majester?ได้โปรดใต้ฝ่าบาท นี่คืออะไร เครื่องดื่มรสชาติยอดแย่นี่ The BFG (2016)
...then James Johnson grabbed it, swallowed a swig of it, wiped his mouth, then he took hold of the wheel at the axle and in an instant, that carriage was up and and out of that snowbank...แล้วแจมส์ จอห์นสันคว้ามันมา แล้วดื่มมัน ปาดปาก และก็จับล้อ ตรงเพลา An American Haunting (2005)
- With the help of a good swig of horse liniment.-ด้วยความช่วยเหลือจากยาม้า An American Haunting (2005)
You get one swig for every plane you down.หนึ่งอึกต่อหนึ่งเครื่องที่ยิงตก Flyboys (2006)
Jack Swigert has been out of the loop for weeks.Jack Swigert hatte über Wochen kein Training. Apollo 13 (1995)
We can either scrub Mattingly and go with Swigert... or we can bump all three of you to a later mission.Entweder streichen wir Mattingly und nehmen Swigert, oder wir verschieben euch alle drei auf eine spätere Mission. Apollo 13 (1995)
Swigert, he'll be fine.Swigert wird seine Sache gut machen. Apollo 13 (1995)
Okay, Swigert, command module pilot.Okay, Swigert, Pilot Kommandomodul. Apollo 13 (1995)
If Swigert can't dock this thing, we don't have a mission.Wenn Swigert den nicht andockt, gibt's keine Mission. Apollo 13 (1995)
Is it Swigert?Ist es Swigert? Apollo 13 (1995)
The Apollo 13 spacecraft has lost all electrical power... astronauts Jim Lovell, Fred Haise and Jack Swigert... are making their way to the lunar module... using it as a lifeboat so they'll have electrical power... for their radios on the command module.Das Apollo-13-Raumschiff hat alle elektrische Energie verloren, die Crew, Jim Lovell, Fred Haise und Jack Swigert, steigt in das Mondlandemodul um, um es als Rettungsboot zu nehmen... und Elektrizität für die Funkgeräte des Hauptmoduls zu haben. Apollo 13 (1995)
It's only by a very narrow margin... that we're going to get Lovell, Haise and Swigert back alive.Es hängt an einem seidenen Faden, ob wir Lovell, Haise und Swigert lebend wiedersehen werden. Apollo 13 (1995)
I think old Swigert gave me the clap.Ich habe wohl den Tripper von Swigert. Apollo 13 (1995)
Nor did Jack Swigert, who left the Astronaut Corps... and was elected to Congress from the state of Colorado.Auch Jack Swigert nicht, der das Astronautenkorps verließ... und für Colorado in den Kongress gewählt wurde. Apollo 13 (1995)
Mother is away, but father is downstairs.Mutti ist bei Opa und Oma in Schleswig, und Vati ist unten in der Stube. The Honour of the House (1999)
Count of Schleswig-Holstein!Graf von Schleswig-Holstein! Booby and the Beast (2007)
A good dozen of them in the village of Bergenhusen in the northern state of Schleswig-Holstein.Ein gutes Dutzend davon in Bergenhusen. Schleswig-Holstein. Germany from Above (2010)
The resistance force has been penetrated by bomb disposal soldiers, naval storm troopers and SS formation, with the help of the Schlesswig Holstein battleship.Ihr Widerstand wurde durch Pioniere, Marine-Sturmkompanien und SS-Heimwehr unter Mitwirkung der "Schleswig Holstein" gebrochen. 1939 Battle of Westerplatte (2013)
His real name... you'll not need reminding, was Schleswig-Holstein-Sonderberg-Glucksberg of the Royal houses of Denmark and Norway and, latterly, of Greece!Sein richtiger Name, daran brauche ich Sie nicht zu erinnern war Schleswig-Holstein-Sonderberg-Glücksburg der Königshäuser von Dänemark, Norwegen und neuerdings Griechenland. Windsor (2016)
Where is swigert?Wo ist Swigert? Moonshot (2017)
Dusseldorf... Schleswig Offenbach Safe Company.Und in Düsseldorf... ist die Schleswig-Offenbacher Safe-Gesellschaft. The Safecracker Suite (1966)
And I recall when I was a cadet in Potsdam and one of my instructors-- a Colonel Schleswig-- oh, a fine officer and a great gentleman.Ich weiß noch, als Kadett in Potsdam hatte ich einen Ausbilder namens Schleswig... Ein feiner Offizier und ein großer Gentleman. Hitler ließ ihn hinrichten. Man in a Box (1968)
The third victim has now been positively identified as assistant state's attorney William H. McSwiggen, 26 often referred to as the "hanging prosecutor."Das dritte Opfer wurde nun eindeutig identifiziert... als StaatsanwaIt WiIIiam H. McSwiggen, 26... den man oft den "hängenden Ankläger" nannte. Capone (1975)
A witness will testify that he saw your client and three of his hoodlums leave the Newthorne Hotel 20 minutes before McSwiggen was murdered and that your client was carrying a machine gun.Ein Zeuge wird aussagen, dass er Ihren Klienten und drei Gangster sah, die das Hotel 20 Minuten vor dem Mord an McSwiggen verließen... und dass Ihr Klient ein Maschinengewehr bei sich hatte. Capone (1975)
I was paying Bill McSwiggen.Ich habe Bill McSwiggen geschmiert. Capone (1975)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดื่มเหล้า[V] drink, See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff, Syn. กินเหล้า, Example: พ่อฉันไม่ดื่มเหล้าเลยนะ สูบแต่บุหรี่อย่างเดียว, Thai definition: กินของเหลวที่ทำให้เกิดอาการมึนเมา

CMU English Pronouncing Dictionary
SWIG    S W IH1 G
SWIGER    S W AY1 G ER0
REISWIG    R AY1 S W IH0 G
SWIGART    S W IH1 G AA2 R T
SWIGERT    S W IH1 G ER0 T
SWIGGUM    S W IH1 G AH0 M
BRUNSWIG    B R AH1 N S W IH0 G
SCHLESWIG    SH L EH1 S W IH0 G
BRUNSWIG'S    B R AH1 N S W IH0 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swig    (v) (s w i1 g)
swigs    (v) (s w i1 g z)
swigged    (v) (s w i1 g d)
swigging    (v) (s w i1 g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
saufento swig [Add to Longdo]
saufteswigged [Add to Longdo]
sauftenswigs [Add to Longdo]
Schleswig-Holstein {n}Schleswig-Holstein [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶ飲み[がぶのみ, gabunomi] (n,vs) swig; gulp [Add to Longdo]
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top