Search result for

erronés

(57 entries)
(0.0255 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erronés-, *erronés*, erroné
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา erronés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *erronés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
erroneous[ADJ] ไม่ถูกต้องเนื่องจากเข้าใจผิด, Syn. inaccurate, incorrect, wrong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
erroneous(เอโร'เยิส) adj. เกี่ยวกับความผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง, See also: erroneousness n., Syn. false

English-Thai: Nontri Dictionary
erroneous(adj) ผิดพลาด,ทำผิด,เข้าใจผิด,ไม่ถูกต้อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erroneous assumptionการหลงสันนิษฐานพลาดไป, การสันนิษฐานผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
erroneous judgmentคำพิพากษาที่ผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Poivre fillet deux.Poivre fillet deux, donc erronéCarrying Your Love with Me (2014)
Pauvre fille douce, si erronée.Oh. Pauvre fille douce, si erronée. Carrying Your Love with Me (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ถูกต้อง[adj.] (mai thūktǿng) EN: wrong   FR: faux ; erroné
มิจฉา-[pref. (adj.)] (mitchā-) EN: wrongful ; Attha Micchatta ; Eight Faleshood   FR: faux ; perfide ; erroné
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar   FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดพลาด[v. exp.] (phitphlāt) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong   FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur

CMU English Pronouncing Dictionary
CERRONE    CH ER0 OW1 N IY0
FERRONE    F ER0 OW1 N IY0
PERRONE    P ER0 R OW1 N IY0
TERRONES    T EH1 R AH0 N Z
ERRONEOUS    EH0 R OW1 N IY0 AH0 S
ERRONEOUS    ER0 OW1 N IY0 AH0 S
ERRONEOUSLY    EH0 R OW1 N IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
erroneous    (j) (i1 r ou1 n i@ s)
erroneously    (a) (i1 r ou1 n i@ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice [Add to Longdo]
[ひが, higa] (pref) evil; untrue; erroneous [Add to Longdo]
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以为[yǐ wéi, ㄧˇ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider erroneously; to assume (wrongly) [Add to Longdo]
侯选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] erroneous variant of 候選人|候选人, candidate [Add to Longdo]
偏向[piān xiàng, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄤˋ, ] partial towards sth; to prefer; to incline; erroneous tendencies (Leftist or Revisionist deviation) [Add to Longdo]
做为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, / ] to act as; used erroneously for 作為|作为 [Add to Longdo]
利马窦[Lì Mǎ dòu, ㄌㄧˋ ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ, / ] Matteo Ricci (1552-1610), Jesuit missionary and translator in Ming China; erroneous spelling of 利瑪竇|利玛窦 [Add to Longdo]
反映[fǎn yìng, ㄈㄢˇ ˋ, ] to mirror; to reflect; mirror image; reflection; fig. to report; to make known; to render; used erroneously for 反應|反应, response or reaction [Add to Longdo]
天枰座[Tiān píng zuò, ㄊㄧㄢ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Libra (constellation and sign of the zodiac); erroneous variant of 天秤座 [Add to Longdo]
如火如茶[rú huǒ rú chá, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄔㄚˊ, ] common erroneous version of 如火如荼 (tu2) (成语 saw), daunting and vigorous (momentum); magnificent [Add to Longdo]
己经[jǐ jīng, ㄐㄧˇ ㄐㄧㄥ, / ] common erroneous form of 已經|已经 already [Add to Longdo]
摩蟹座[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座 [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, / ] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻) [Add to Longdo]
[cào, ㄘㄠˋ, ] (taboo word) used erroneously for 肏, to fuck [Add to Longdo]
朱容基[Zhū Róng jī, ㄓㄨ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, ] common erroneous form of 朱鎔基|朱镕基, Zhu Ronji (1928-), PRC politician, premier 1998-2003 [Add to Longdo]
朱熔基[Zhū Róng jī, ㄓㄨ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, ] common erroneous form of 朱鎔基|朱镕基, Zhu Ronji (1928-), PRC politician, premier 1998-2003 [Add to Longdo]
核銷[hé xiāo, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄠ, ] erroneous variant of 覈銷|核销, to audit and write off [Add to Longdo]
牡羊座[Mǔ yáng zuò, ㄇㄨˇ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aries (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 白羊座 [Add to Longdo]
百渡[bǎi dù, ㄅㄞˇ ㄉㄨˋ, ] variant or erroneous form of 百度, PRC internet portal [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] evil spirit; goblin; witchcraft; variant of 妖; common erroneous variant of 祆 Xian1 Ormazda [Add to Longdo]
箜簧[kōng huáng, ㄎㄨㄥ ㄏㄨㄤˊ, ] old reed wind instrument; (possibly used erroneously for konghou 箜篌 harp or 笙簧 sheng) [Add to Longdo]
绦纶[tāo lún, ㄊㄠ ㄌㄨㄣˊ, / ] dacron fabric; erroneous variant of 滌綸|涤纶 [Add to Longdo]
臬氧[niè yǎng, ㄋㄧㄝˋ ㄧㄤˇ, ] ozone (O3); erroneous form of 臭氧 [Add to Longdo]
[chuǎn, ㄔㄨㄢˇ, ] mistaken; erroneous; contradictory [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] to eat; (extended meaning) to endure; a putrid smell; vegetables; roots (inextricably attached to the plant); surname Ru, also used in given names; (used erroneously for 菇 mushroom) [Add to Longdo]
[rú, ㄖㄨˊ, ] variant of 茹; see 蕠藘 and 蕠漆; used erroneously for 絮 xu2; see 花蕠 [Add to Longdo]
误读[wù dú, ˋ ㄉㄨˊ, / ] erroneous reading (of character); mistaken interpretation (of data) [Add to Longdo]
[miù, ㄇㄧㄡˋ, / ] to deceive; to confuse; to cheat; absurd; erroneous [Add to Longdo]
谬见[miù jiàn, ㄇㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] erroneous views; false idea; false opinion [Add to Longdo]
议和团[yì hé tuán, ㄧˋ ㄏㄜˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] erroneous variant of 義和團|义和团, the righteous harmonious fists; the Boxers [Add to Longdo]
[ní, ㄋㄧˊ, / ] wild beast; wild horse; lion; trad. form used erroneously for 貌; simplified form used erroneously for 狻 [Add to Longdo]
迷误[mí wù, ㄇㄧˊ ˋ, / ] to mislead; to confuse; error; misconception; erroneous [Add to Longdo]
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, / ] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery) [Add to Longdo]
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, ] variant of 狹|狭 narrow; variant of 峽|峡 gorge; used erroneously for 陝|陕 Shaanxi [Add to Longdo]
陜西[Xiá xī, ㄒㄧㄚˊ ㄒㄧ, 西] Shaanxi; erroneous variant of 陝西|陕西 Shaanxi [Add to Longdo]
阴帝[yīn dì, ㄉㄧˋ, / ] erroneous variant of 陰蒂|阴蒂 clitoris [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top