Search result for

ending

(70 entries)
(0.1125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ending-, *ending*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ending    [N] ความตาย, Syn. death
ending    [N] ช่วงสุดท้าย, See also: ตอนจบ, ช่วงปลาย, ตอนสุดท้าย, ตอนจบ, ช่วงท้าย, บทสรุป, Syn. closing, conclusion, finish, Ant. opening
ending    [N] วิธีการจบ
ending    [N] ส่วนท้ายของคำ, See also: คำหรือหน่วยคำที่เติมท้ายคำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ending"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."
endingThe story had a happy ending.
endingIt was a great success, ending in a long run.
endingThe movie "Fight Club" has a surprise ending.
endingA good beginning makes a good ending.
endingA good beginning makes a good ending. [Proverb]
endingI like stories that have sad endings.
endingThe small car boom is ending.
endingOh, I didn't like the ending.
ending'-osity' is an abstract noun word ending created from the ending of an '-ous' adjective.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ending(เอน'ดิง) n. การยุติ,ตอนจบ,เบื้องปลาย,ความตาย,ท้ายคำศัพท์
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ
coextendingv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม
goaltendingn. การรักษาประตู
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
impending(อิมเพน' ดิง) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, คุกคาม., Syn. imminent, above
pending(เพน'ดิง) prep. จนกว่า,อยู่ในระหว่าง adj. คอยอยู่,ค้างอยู่,จนกว่า,คาราคาซัง
unbending(อันเบน'ดิง) adj. ไม่หย่อน,ไม่คลาย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ลดถอย,ดื้อรั้น,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนใจ,มั่นคง
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่หยุด,ถาวร,อมตะ,ไม่มีขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
HEART-heart-rending(adj) ซึ่งปวดร้าวใจ,ซึ่งทำให้ช้ำใจ,ซึ่งทำให้เสียใจ
pending(adj) ยังค้างอยู่,ยังคาราคาซัง,ยังคอยอยู่
pending(pre) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะ    [END] particle, See also: ending word, Syn. ค่ะ, ขา, Ant. ครับ, Example: ดิฉันว่าไม่ค่อยมีนะคะพูดไปพูดมาก็คิดว่าเวลาเราคงจะเหลือน้อยในเรื่องมหาดไทย, Thai definition: คำต่อท้ายคำเชิญชวน หรือคำแสดงความสุภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเบี้ยเงินกู้[n. exp.] (døkbīa ngoenkū) EN: lending rate   
โด่ง[adj.] (dong) EN: rising ; ascending ; high   FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
จองหอง[v.] (jønghøng) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending   FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux
จุดดับ[n. exp.] (jut dap) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death   FR: point d'arrêt [m] ; fin [f]
การใช้จ่าย[n.] (kān chaijāi) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout   
การใช้จ่ายในการบริโภค [n. exp.] (kān chaijāi nai kān børiphōk) EN: consumer spending (on food)   
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค[n. exp.] (kān chaijāi pheūa kān uppaphōkbøriphōk) EN: consumer spending (on goods)   
การเกื้อกูล[n.] (kān keūakūn) EN: lending a hand   
การกู้เงินโดยใช้ผลผลิตค้ำประกัน[n. exp.] (kān kū ngoen dōi chai phonphalit khamprakan) EN: lending on goods   
การลงแรง [n.] (kān longraēng) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts   FR: dépense d'énergie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDING    EH1 N D IH0 NG
ENDINGS    EH1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ending    (v) (e1 n d i ng)
endings    (n) (e1 n d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endung {f} | Endungen {pl}ending | endings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
さよならホームラン;さようならホームラン[, sayonara ho-muran ; sayounara ho-muran] (n) game-ending home run (baseball) [Add to Longdo]
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
しがたい[, shigatai] (exp) (suru verb ending) hard to do [Add to Longdo]
しめる[, shimeru] (v1,aux-v) (arch) (See 使む,成らしめる) to make (old causative verbal ending); to let [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结尾[jié wěi, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄟˇ, / ] ending; wind up; coda [Add to Longdo]
结末[jié mò, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˋ, / ] ending; finally [Add to Longdo]
落得[luò de, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙, ] ending up as; leading to; resulting in; in total [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
降順[こうじゅん, koujun] descending-order [Add to Longdo]
降順キー[こうじゅんキー, koujun ki-] descending key [Add to Longdo]
出側[しゅつがわ, shutsugawa] sending side [Add to Longdo]
昇順[しょうじゅん, shoujun] ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]
送り手[おくりて, okurite] sending side [Add to Longdo]
送信[そうしん, soushin] transmission (vs), sending [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 End \End\, v. t. [imp. & p. p. {Ended}; p. pr. & vb. n.
   {Ending}.]
   1. To bring to an end or conclusion; to finish; to close; to
    terminate; as, to end a speech. "I shall end this strife."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       On the seventh day God ended his work. --Gen. ii. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or be at the end of; as, the letter k ends the
    word back.
    [1913 Webster]
 
   3. To destroy; to put to death. "This sword hath ended him."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To end up}, to lift or tilt, so as to set on end; as, to end
    up a hogshead.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ending \End"ing\, n.
   1. Termination; concluding part; result; conclusion;
    destruction; death.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) The final syllable or letter of a word; the part
    joined to the stem. See 3d {Case}, 5.
    [1913 Webster]
 
   {Ending day}, day of death. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ending
   n 1: the end of a word (a suffix or inflectional ending or final
      morpheme); "I don't like words that have -ism as an ending"
      [syn: {ending}, {termination}]
   2: the act of ending something; "the termination of the
     agreement" [syn: {termination}, {ending}, {conclusion}]
   3: the point in time at which something ends; "the end of the
     year"; "the ending of warranty period" [syn: {end}, {ending}]
     [ant: {beginning}, {commencement}, {first}, {get-go},
     {kickoff}, {middle}, {offset}, {outset}, {showtime}, {start},
     {starting time}]
   4: event whose occurrence ends something; "his death marked the
     ending of an era"; "when these final episodes are broadcast
     it will be the finish of the show" [syn: {ending},
     {conclusion}, {finish}] [ant: {beginning}]
   5: the last section of a communication; "in conclusion I want to
     say..." [syn: {conclusion}, {end}, {close}, {closing},
     {ending}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top