Search result for

ending

(83 entries)
(0.2114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ending-, *ending*, end
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ending[N] ความตาย, Syn. death
ending[N] ช่วงสุดท้าย, See also: ตอนจบ, ช่วงปลาย, ตอนสุดท้าย, ตอนจบ, ช่วงท้าย, บทสรุป, Syn. closing, conclusion, finish, Ant. opening
ending[N] วิธีการจบ
ending[N] ส่วนท้ายของคำ, See also: คำหรือหน่วยคำที่เติมท้ายคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ending(เอน'ดิง) n. การยุติ,ตอนจบ,เบื้องปลาย,ความตาย,ท้ายคำศัพท์
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ
coextendingv. ขยายออกร่วมกันหรือเท่ากันในระยะเวลาเดียวกัน, See also: coextension n.
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม
goaltendingn. การรักษาประตู
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
impending(อิมเพน' ดิง) adj. ใกล้เข้ามา, ใกล้จะบังเกิดขึ้น, คุกคาม., Syn. imminent, above
pending(เพน'ดิง) prep. จนกว่า,อยู่ในระหว่าง adj. คอยอยู่,ค้างอยู่,จนกว่า,คาราคาซัง
unbending(อันเบน'ดิง) adj. ไม่หย่อน,ไม่คลาย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ลดถอย,ดื้อรั้น,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนใจ,มั่นคง
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่หยุด,ถาวร,อมตะ,ไม่มีขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
HEART-heart-rending(adj) ซึ่งปวดร้าวใจ,ซึ่งทำให้ช้ำใจ,ซึ่งทำให้เสียใจ
pending(adj) ยังค้างอยู่,ยังคาราคาซัง,ยังคอยอยู่
pending(pre) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Every once in a while, a girl craves her fairy-tale ending.ทุกครั้งที่มีคนอยากจะกระหายขึ้นมาเป็นเทพธิดา - นิทานมันจบแล้วสาวๆ Pret-a-Poor-J (2008)
She was talking about ending it.เธอเคยพูดถึงเรื่องจะเลิกคบ And How Does That Make You Kill? (2008)
I'm ending this quest.ฉันหยุดการค้นหาแล้ว Heartbreak Library (2008)
There's always a happy ending.จบแบบมีความสุขสินะ Bolt (2008)
The ending sucks.จบได้ห่วยมาก My Sassy Girl (2008)
It's a happy ending for us all.มันจบลงด้วยดี สำหรับเรา Superhero Movie (2008)
And ending... here.แล้วสิ้นสุด... ตรงนี่ Outlander (2008)
Sit tight. It's gonna be a happy ending, okay? Capiche?นั่งนิ่ง ๆ มันจบลงด้วยดีแน่ เข้าใจนะ โอเค The Lazarus Project (2008)
So the story had a happy ending.เรื่องราวจึงจบลงแบบแฮปปี้เอ็นดิ้ง ไรซ์บอลตายแล้ว แต่... Jumper (2008)
I had to make the story exciting, it's my job. They can't all have happy endings.ฉันต้องเขียนให้มันตื่นเต้นหน่อย มันเป็นงานน่ะ จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปไม่ได้หรอก Inkheart (2008)
Stop it, Elinor. It's so silly to cry at happy endings.อย่านะ เอลินอร์ร้องไห้ตอน แฮปปี้เอนดิ้งเนี่ย น่าขายหน้าจะตาย Inkheart (2008)
Yours is a story with a happy ending, Mrs; collins;เรื่องของคุณจบอย่างมีความสุขแล้ว คุณคอลลิน Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
endingA good beginning makes a good ending.
endingA good beginning makes a good ending. [Proverb]
ending"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."
endingEnding up with being called a "measles exporting country" by the rest of the world, something that you could take as insult or truth.
endingI like stories that have sad endings.
endingIt was a great success, ending in a long run.
endingOh, I didn't like the ending.
ending'-osity' is an abstract noun word ending created from the ending of an '-ous' adjective.
endingThe movie "Fight Club" has a surprise ending.
endingThe small car boom is ending.
endingThe story had a happy ending.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คะ[END] particle, See also: ending word, Syn. ค่ะ, ขา, Ant. ครับ, Example: ดิฉันว่าไม่ค่อยมีนะคะพูดไปพูดมาก็คิดว่าเวลาเราคงจะเหลือน้อยในเรื่องมหาดไทย, Thai definition: คำต่อท้ายคำเชิญชวน หรือคำแสดงความสุภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกเบี้ยเงินกู้[n. exp.] (døkbīa ngoenkū) EN: lending rate   
โด่ง[adj.] (dong) EN: rising ; ascending ; high   FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé
จองหอง[v.] (jønghøng) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending   FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux
จุดดับ[n. exp.] (jut dap) EN: end ; result ; outcome ; upshot ; ending ; death   FR: point d'arrêt [m] ; fin [f]
การใช้จ่าย[n.] (kān chaijāi) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout   
การใช้จ่ายในการบริโภค [n. exp.] (kān chaijāi nai kān børiphōk) EN: consumer spending (on food)   
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค[n. exp.] (kān chaijāi pheūa kān uppaphōkbøriphōk) EN: consumer spending (on goods)   
การเกื้อกูล[n.] (kān keūakūn) EN: lending a hand   
การกู้เงินโดยใช้ผลผลิตค้ำประกัน[n. exp.] (kān kū ngoen dōi chai phonphalit khamprakan) EN: lending on goods   
การลงแรง [n.] (kān longraēng) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts   FR: dépense d'énergie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDING    EH1 N D IH0 NG
ENDINGS    EH1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ending    (v) (e1 n d i ng)
endings    (n) (e1 n d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endung {f} | Endungen {pl}ending | endings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
さよならホームラン;さようならホームラン[, sayonara ho-muran ; sayounara ho-muran] (n) game-ending home run (baseball) [Add to Longdo]
されてしまった[, sareteshimatta] (exp) (suru verb ending, passive) done and finished; done once and for all [Add to Longdo]
しがたい[, shigatai] (exp) (suru verb ending) hard to do [Add to Longdo]
しめる[, shimeru] (v1,aux-v) (arch) (See 使む,成らしめる) to make (old causative verbal ending); to let [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结尾[jié wěi, ㄐㄧㄝˊ ㄨㄟˇ, / ] ending; wind up; coda, #11,936 [Add to Longdo]
落得[luò de, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙, ] ending up as; leading to; resulting in; in total, #23,908 [Add to Longdo]
结末[jié mò, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄛˋ, / ] ending; finally [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
降順[こうじゅん, koujun] descending-order [Add to Longdo]
降順キー[こうじゅんキー, koujun ki-] descending key [Add to Longdo]
出側[しゅつがわ, shutsugawa] sending side [Add to Longdo]
昇順[しょうじゅん, shoujun] ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]
送り手[おくりて, okurite] sending side [Add to Longdo]
送信[そうしん, soushin] transmission (vs), sending [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 End \End\, v. t. [imp. & p. p. {Ended}; p. pr. & vb. n.
   {Ending}.]
   1. To bring to an end or conclusion; to finish; to close; to
    terminate; as, to end a speech. "I shall end this strife."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
       On the seventh day God ended his work. --Gen. ii. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or be at the end of; as, the letter k ends the
    word back.
    [1913 Webster]
 
   3. To destroy; to put to death. "This sword hath ended him."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To end up}, to lift or tilt, so as to set on end; as, to end
    up a hogshead.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ending \End"ing\, n.
   1. Termination; concluding part; result; conclusion;
    destruction; death.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) The final syllable or letter of a word; the part
    joined to the stem. See 3d {Case}, 5.
    [1913 Webster]
 
   {Ending day}, day of death. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ending
   n 1: the end of a word (a suffix or inflectional ending or final
      morpheme); "I don't like words that have -ism as an ending"
      [syn: {ending}, {termination}]
   2: the act of ending something; "the termination of the
     agreement" [syn: {termination}, {ending}, {conclusion}]
   3: the point in time at which something ends; "the end of the
     year"; "the ending of warranty period" [syn: {end}, {ending}]
     [ant: {beginning}, {commencement}, {first}, {get-go},
     {kickoff}, {middle}, {offset}, {outset}, {showtime}, {start},
     {starting time}]
   4: event whose occurrence ends something; "his death marked the
     ending of an era"; "when these final episodes are broadcast
     it will be the finish of the show" [syn: {ending},
     {conclusion}, {finish}] [ant: {beginning}]
   5: the last section of a communication; "in conclusion I want to
     say..." [syn: {conclusion}, {end}, {close}, {closing},
     {ending}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top