Search result for

did

(126 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -did-, *did*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
did    [AUX] กริยาช่อง 2 ของกริยา do, See also: ทำ, กระทำ, ปฏิบัติ
diddle    [VT] โกง (คำสแลง), See also: ฉ้อโกง, Syn. decieve, gip, gyp, fleece, swindle
didactic    [ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับการสอน (โดยเฉพาะทางด้านศีลธรรม)
didactic    [ADJ] ซึ่งชอบที่จะสั่งสอนคนอื่นมากกว่าให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเอง, Syn. academic, preachy
didactics    [N] การสอน, See also: ศาสตร์แห่งการสอน
didactically    [ADV] อย่างทำนองสั่งสอน
diddle out of    [PHRV] ฉ้อโกง, See also: โกง, หลอกเอา (เงินหรือของ), Syn. cheat out of

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
DID (direct inward dialing)ดีไอดี (การต่อเลขหมายเข้าโดยตรง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
didactic literatureวรรณกรรมคำสอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
diductor muscle; diductor; divaricatorกล้ามเนื้อเปิดฝา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diductor; diductor muscle; divaricatorกล้ามเนื้อเปิดฝา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
didymous-อยู่เป็นคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
didymousอยู่เป็นคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
didynamousมีสองคู่ยาวไม่เท่ากัน [เกสรเพศผู้] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Didacdic Methodวิธีการถ่ายทอดแบบทางเดียว [การแพทย์]
Didactic literature, Thaiวรรณกรรมเชิงสั่งสอนไทย [TU Subject Heading]
Didactic poetryกวีนิพนธ์เชิงสั่งสอน [TU Subject Heading]
Didactic poetry, Thaiกวีนิพนธ์เชิงสั่งสอนไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
did(ดิด) v. อดีตกาลของdo
didact(ไดแดคทฺ') n. ผู้สั่งสอน
didacticadj. เกี่ยวกับการสั่งสอน,ชอบสอน, See also: didactics ศิลปะหรือวิชาการสอน didacticism n. ดูdidactic
didacticaladj. เกี่ยวกับการสั่งสอน,ชอบสอน, See also: didactics ศิลปะหรือวิชาการสอน didacticism n. ดูdidactic
diddle(ดีด'เดิล) vt. โกง,หลอกลวง vi. เสียเวลา,เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงอย่างรวดเร็ว, See also: diddler n.
didn't(ดิค'เดินทฺ) abbr. did not
didst(ดิดสทฺ) n. ดูdid (ใช้หลังthou)
didymousadj. เป็นคู่,เป็นแฝด
autodidact(ออ'โทคิแดคทฺ) n. ผู้ศึกษาด้วยตัวเอง (self-taught person)
candid(แคน'ดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ปราศจากอคติ,เป็นธรรม,ซื่อตรง,ขาว,ใส,บริสุทธิ์ n. ภาพที่ไม่ได้วางท่า, See also: candidness n. ดูcandid, Syn. impartial

English-Thai: Nontri Dictionary
did(vt) pt ของ do
didactic(adj) เกี่ยวกับการสอน,ชอบสอน,ทำนองสั่งสอน
candid(adj) จริงจัง,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีอคติ
candidacy(n) การสมัคร,การเสนอตัว
candidate(n) ผู้สมัคร,ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
sordid(adj) ต่ำต้อย,สกปรก,ชั่วช้า,เลวทราม,โสมม
splendid(adj) โอ่โถง,งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,อัจฉริยะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Did you often change your job (questions ) Did you often change your job

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you get Charlie Trout's secret in the process?แล้วความลับของฃาลี หละ ถึงไหนแล้ว? The Serena Also Rises (2008)
I didn't have anywhere else to turn, really.แต่ผมไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆ The Serena Also Rises (2008)
- so you could sneak it into my show. - No, I didn't. I swear.เธอคิดว่าจะเกิดในโชว์ของฉันใช่มั๊ย // มะ ไม่นะคะ หนูสาบานได้ The Serena Also Rises (2008)
You did this on purpose.เธอตั้งใจทำมัน The Serena Also Rises (2008)
- Bart, where did you get these?บาร์ทคะ คุณไปเอมาจากไหนเนี่ย? The Serena Also Rises (2008)
I didn't realize.ฉันไม่ทันคิด The Serena Also Rises (2008)
Why did you do this?เธอทำแบบนี้ทำไม? The Serena Also Rises (2008)
Did you hire someone to look into my past?คุณจ้างคนตามรื้ออดีตของฉันหรอคะ? The Serena Also Rises (2008)
H-how did you even know about it?แล้วคุณรู้เรื่องรูปนี้ได้ยังไง? The Serena Also Rises (2008)
How did you know and when can I see it?คุณรู้ได้ไงเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้เห็นมันคะ? The Serena Also Rises (2008)
You did. Oh! You did.คุณซื้อหรอคะ โอ้ เป็นคนจริงๆ คุณซื้อมาให้ฉัน The Serena Also Rises (2008)
Yes, I did.ใช่ ผมซื้อมันไปแล้ว The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
didA certain girl was a prostitute but didn't want her grandma to know.
didA critic once said that if you saw my ballet paintings, you didn't have to go to a live performance.
didActually, I did not witness the traffic accident.
didAfraid of hurting his feelings. I didn't tell him the truth.
didA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
didAfter all, he did not come.
didAfter all she did not come.
didAfter dinner I did my homework.
didAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
didAfter they argued, they didn't speak to each other for a week.
didAha, you did it, didn't you?
didAlice didn't see the dog.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่านราคา    [V] overcharge, See also: diddle, sting, surcharge, fleece, Example: แม่ค้าผ่านราคาสินค้าไว้เผื่อลูกค้าต่ออยู่แล้ว, Thai definition: บอกเกินราคาจริง, บอกราคาแพงเกินไป
สอนใจ    [ADJ] didactic, See also: edifying, Example: เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ให้ถือเป็นอุทาหรณ์สอนใจท่านผู้อ่านทุกท่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไรนะ[X] (arai na) EN: pardon ? ; what did you say, please ? ; what ? ; what !   FR: pardon ? ; pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; qu'est-ce qu'il y a ? ; hein ? (fam.)
เช้ง[adj.] (chēng) EN: delicately pretty ; pretty   FR: magnifique ; splendide
เชิดขึ้นสูง[v. exp.] (choēt kheūn sūng) EN: be splendid   
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great   
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: cool ; great ; excellent ; wonderful ; splendid   FR: excellent ; magnifique
เจ้ากรรมนายเวร [n.] (jaokamnāiwēn) EN: enemies from a former life ; it must be sth. I did in a former life   
เจริญตา[adj.] (jaroēn tā) EN: beautiful ; pleasing ; splendid ; gorgeous ; great ; admirable ; wonderful ; attractive ; elegant ; charming   FR: séduisant ; pittoresque ; agréable a l'oeil ; plaisant ; ravissant
จริงใจ[adj.] (jingjai) EN: sincere ; franc ; honest ; candid   FR: sincère ; franc (franche - f.) ; honnête
แคนดิเดต[n.] (khaēndidēt) EN: candidate   FR: candidat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DID    D IH1 D
DID    D AH0 D
DIDI    D IY1 D IY0
DIDO    D AY1 D OW0
DIDDY    D IH1 D IY0
DIDIER    D IH1 D IY0 ER0
DIDION    D IH1 D IY0 AH0 N
DIDN'T    D IH1 D AH0 N T
DIDN'T    D IH1 D AH0 N
DIDN'T    D IH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
did    (v) (d i d)
Didcot    (n) (d i1 d k @ t)
diddle    (v) (d i1 d l)
didn't    (v) (d i1 d n t)
diddled    (v) (d i1 d l d)
diddles    (v) (d i1 d l z)
didactic    (j) (d i1 d a1 k t i k)
diddling    (v) (d i1 d l i ng)
didactically    (a) (d i1 d a1 k t i k l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kandidatin(n) |die, pl. Kandidatinnen| ผู้สมัคร(หญิง)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Didaktik {f}didactics [Add to Longdo]
didaktisch {adj}didactic [Add to Longdo]
didaktisch {adv}didactically [Add to Longdo]
didaktischdidactical [Add to Longdo]
entbehrtestdid without [Add to Longdo]
Haben Sie die Sache erledigt?Did you straighten out the matter? [Add to Longdo]
Haben Sie sich gut unterhalten?Did you have a nice time? [Add to Longdo]
Hast du Töne!Did you ever! [Add to Longdo]
Hast du dich im Spiegel gesehen?Did you look at yourself in the glass? [Add to Longdo]
Hat man so was schon erlebt?Did you ever see the likes of it? [Add to Longdo]
Wurden Sie an die Luft gesetzt?Did you get the sack? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
DDI;ddI[ディーディーアイ, dei-dei-ai] (n) (See ジデオキシイノシン) dideoxyinosine; didanosine; DDI; ddI [Add to Longdo]
ご立派;御立派[ごりっぱ, gorippa] (adj-na) (pol) (See 立派) splendid; fine; handsome; elegant; imposing; prominent; legal; legitimate [Add to Longdo]
さばさば[, sabasaba] (adv,n,vs) (on-mim) relief; candid [Add to Longdo]
そうになった[, souninatta] (exp) almost (did); nearly (did) [Add to Longdo]
ちゃった[, chatta] (exp) (col. form of しまいました or しまった) (See 仕舞う) finished doing; did completely [Add to Longdo]
どうしてる[, doushiteru] (exp) How did you like ...?; How about ...?; What's going on?; How's it going? [Add to Longdo]
どうだい[, doudai] (exp) How did you like ...?; How about ...?; What's going on?; How's it going? [Add to Longdo]
どっきりカメラ;びっくりカメラ[, dokkiri kamera ; bikkuri kamera] (n) candid-camera; candid-camera footage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
你是不是想找[nǐ shì bù shì xiǎng zhǎo, ㄋㄧˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄠˇ, ] Did you mean to search for...? [Add to Longdo]
您是不是要查[nín shì bù shì yāo chá, ㄋㄧㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄧㄠ ㄔㄚˊ, ] Did you mean to search for ..? [Add to Longdo]
没想到[méi xiǎng dào, ㄇㄟˊ ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ, / ] didn't expect [Add to Longdo]
没找到[méi zhǎo dào, ㄇㄟˊ ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, / ] didn't find [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
候補デスクリプタ[こうほデスクリプタ, kouho desukuriputa] candidate descriptor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Did \Did\,
   imp. of {Do}. Didactic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 do \do\ (d[=oo]), v. t. or auxiliary. [imp. {did} (d[i^]d); p.
   p. {done} (d[u^]n); p. pr. & vb. n. {Doing} (d[=oo]"[i^]ng).
   This verb, when transitive, is formed in the indicative,
   present tense, thus: I do, thou doest (d[=oo]"[e^]st) or dost
   (d[u^]st), he does (d[u^]z), doeth (d[=oo]"[e^]th), or doth
   (d[u^]th); when auxiliary, the second person is, thou dost.
   As an independent verb, dost is obsolete or rare, except in
   poetry. "What dost thou in this world?" --Milton. The form
   doeth is a verb unlimited, doth, formerly so used, now being
   the auxiliary form. The second pers, sing., imperfect tense,
   is didst (d[i^]dst), formerly didest (d[i^]d"[e^]st).] [AS.
   d[=o]n; akin to D. doen, OS. duan, OHG. tuon, G. thun, Lith.
   deti, OSlav. d[=e]ti, OIr. d['e]nim I do, Gr. tiqe`nai to
   put, Skr. dh[=a], and to E. suffix -dom, and prob. to L.
   facere to do, E. fact, and perh. to L. -dere in some
   compounds, as addere to add, credere to trust. [root]65. Cf.
   {Deed}, {Deem}, {Doom}, {Fact}, {Creed}, {Theme}.]
   1. To place; to put. [Obs.] --Tale of a Usurer (about 1330).
    [1913 Webster]
 
   2. To cause; to make; -- with an infinitive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       My lord Abbot of Westminster did do shewe to me late
       certain evidences.          --W. Caxton.
    [1913 Webster]
 
       I shall . . . your cloister do make. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       A fatal plague which many did to die. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       We do you to wit [i. e., We make you to know] of the
       grace of God bestowed on the churches of Macedonia.
                          --2 Cor. viii.
                          1.
 
   Note: We have lost the idiom shown by the citations (do used
      like the French faire or laisser), in which the verb in
      the infinitive apparently, but not really, has a
      passive signification, i. e., cause . . . to be made.
      [1913 Webster]
 
   3. To bring about; to produce, as an effect or result; to
    effect; to achieve.
    [1913 Webster]
 
       The neglecting it may do much danger. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He waved indifferently 'twixt doing them neither
       good not harm.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To perform, as an action; to execute; to transact to carry
    out in action; as, to do a good or a bad act; do our duty;
    to do what I can.
    [1913 Webster]
 
       Six days shalt thou labor and do all thy work. --Ex.
                          xx. 9.
    [1913 Webster]
 
       We did not do these things.      --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
       You can not do wrong without suffering wrong.
                          --Emerson.
    Hence: To do homage, honor, favor, justice, etc., to
    render homage, honor, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. To bring to an end by action; to perform completely; to
    finish; to accomplish; -- a sense conveyed by the
    construction, which is that of the past participle done.
    "Ere summer half be done." "I have done weeping." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To make ready for an object, purpose, or use, as food by
    cooking; to cook completely or sufficiently; as, the meat
    is done on one side only.
    [1913 Webster]
 
   7. To put or bring into a form, state, or condition,
    especially in the phrases, to do death, to put to death;
    to slay; to do away (often do away with), to put away; to
    remove; to do on, to put on; to don; to do off, to take
    off, as dress; to doff; to do into, to put into the form
    of; to translate or transform into, as a text.
    [1913 Webster]
 
       Done to death by slanderous tongues. -- Shak.
    [1913 Webster]
 
       The ground of the difficulty is done away. -- Paley.
    [1913 Webster]
 
       Suspicions regarding his loyalty were entirely done
       away.                 --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       To do on our own harness, that we may not; but we
       must do on the armor of God.     -- Latimer.
    [1913 Webster]
 
       Then Jason rose and did on him a fair
       Blue woolen tunic.          -- W. Morris
                          (Jason).
    [1913 Webster]
 
       Though the former legal pollution be now done off,
       yet there is a spiritual contagion in idolatry as
       much to be shunned.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       It ["Pilgrim's Progress"] has been done into verse:
       it has been done into modern English. -- Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   8. To cheat; to gull; to overreach. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       He was not be done, at his time of life, by
       frivolous offers of a compromise that might have
       secured him seventy-five per cent.  -- De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   9. To see or inspect; to explore; as, to do all the points of
    interest. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   10. (Stock Exchange) To cash or to advance money for, as a
     bill or note.
     [1913 Webster]
 
   11. To perform work upon, about, for, or at, by way of caring
     for, looking after, preparing, cleaning, keeping in
     order, or the like.
 
        The sergeants seem to do themselves pretty well.
                          --Harper's
                          Mag.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. To deal with for good and all; to finish up; to undo; to
     ruin; to do for. [Colloq. or Slang]
 
        Sometimes they lie in wait in these dark streets,
        and fracture his skull, . . . or break his arm, or
        cut the sinew of his wrist; and that they call
        doing him.              --Charles
                          Reade.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note:
     (a) Do and did are much employed as auxiliaries, the verb
       to which they are joined being an infinitive. As an
       auxiliary the verb do has no participle. "I do set my
       bow in the cloud." --Gen. ix. 13. [Now archaic or
       rare except for emphatic assertion.]
       [1913 Webster]
 
          Rarely . . . did the wrongs of individuals to
          the knowledge of the public.   -- Macaulay.
     (b) They are often used in emphatic construction. "You
       don't say so, Mr. Jobson. -- but I do say so." --Sir
       W. Scott. "I did love him, but scorn him now."
       --Latham.
     (c) In negative and interrogative constructions, do and
       did are in common use. I do not wish to see them;
       what do you think? Did C[ae]sar cross the Tiber? He
       did not. "Do you love me?" --Shak.
     (d) Do, as an auxiliary, is supposed to have been first
       used before imperatives. It expresses entreaty or
       earnest request; as, do help me. In the imperative
       mood, but not in the indicative, it may be used with
       the verb to be; as, do be quiet. Do, did, and done
       often stand as a general substitute or representative
       verb, and thus save the repetition of the principal
       verb. "To live and die is all we have to do."
       --Denham. In the case of do and did as auxiliaries,
       the sense may be completed by the infinitive (without
       to) of the verb represented. "When beauty lived and
       died as flowers do now." --Shak. "I . . . chose my
       wife as she did her wedding gown." --Goldsmith.
       [1913 Webster]
 
          My brightest hopes giving dark fears a being.
          As the light does the shadow.  -- Longfellow.
       In unemphatic affirmative sentences do is, for the
       most part, archaic or poetical; as, "This just
       reproach their virtue does excite." --Dryden.
       [1913 Webster]
 
   {To do one's best}, {To do one's diligence} (and the like),
    to exert one's self; to put forth one's best or most or
    most diligent efforts. "We will . . . do our best to gain
    their assent." --Jowett (Thucyd.).
 
   {To do one's business}, to ruin one. [Colloq.] --Wycherley.
 
   {To do one shame}, to cause one shame. [Obs.]
 
   {To do over}.
     (a) To make over; to perform a second time.
     (b) To cover; to spread; to smear. "Boats . . . sewed
       together and done over with a kind of slimy stuff
       like rosin." --De Foe.
 
   {To do to death}, to put to death. (See 7.) [Obs.]
 
   {To do up}.
     (a) To put up; to raise. [Obs.] --Chaucer.
     (b) To pack together and envelop; to pack up.
     (c) To accomplish thoroughly. [Colloq.]
     (d) To starch and iron. "A rich gown of velvet, and a
       ruff done up with the famous yellow starch."
       --Hawthorne.
 
   {To do way}, to put away; to lay aside. [Obs.] --Chaucer.
 
   {To do with}, to dispose of; to make use of; to employ; --
    usually preceded by what. "Men are many times brought to
    that extremity, that were it not for God they would not
    know what to do with themselves." --Tillotson.
 
   {To have to do with}, to have concern, business or
    intercourse with; to deal with. When preceded by what, the
    notion is usually implied that the affair does not concern
    the person denoted by the subject of have. "Philology has
    to do with language in its fullest sense." --Earle. "What
    have I to do with you, ye sons of Zeruiah?" --2 Sam. xvi.
    10.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DID
     Digital Image Design
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 did
   thatway; there; thither; yonder
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 do
 
 1. (did, done) etmek, yapmak, eylemek
 2. icra etmek, kılmak, ifa etmek
 3. başa çıkmak, başarmak
 4. tamamlamak
 5. hazırlamak, tertip etmek
 6. hareket etmek, davranmak
 7. bir halde olmak
 8. işini becermek
 9. kafi gelmek, yetişmek
 10. tercüme etmek
 11. oynamak (piyes)
 12. belirli bir mesafe katetmek
 13. fiilin anlamını ve emir cümlesini kuvvetlendirmede. (I.) do believe you Do be quiet: soru cümlelerinde: Do you hear? olumsuz cümlelerde: (I.) do not know do away with atmak, kaldırmak
 14. öldürmek. do badly işini becerememek. do battle uğraşmak, mücadele etmek. do by davranmak .do for bakmak .do in (argo) öldürmek. do one's best elinden geleni yap- (mak.) do one's hair saçlarını düzeltmek veya şekil vermek. do to death öldürmek. do over again yeni baştan yapmak. do up sarmak, paket etmek
 15. çok yormak
 16. konserve yapmak
 17. tamir etmek. Do tell ! Öyle mi ? Sahi mi ? do well işi iyi gitmek
 18. iyi para kazanmak. do well by him ona iyilik etmek. do without muhtaç olmamak, -sız olmak. done to a turn olmuş, tam pişmiş. done in (A.B.D.), (k.dili.) yorgun, bitkin
 19. öldürülmüş. all done up bitkin bir halde, çok yorulmuş
 20. hepsi hazır, hepsi sanlmış. (paket vb) make do idare etmek It is not done. Yapılmaz. Yakışık almaz. have nothing to do with hiç bir ilişkisi olmamak How do you do? Nasılsınız? Nothing doing ! (k.dili.) Asla! That will do Kafi. Yetişir. well to do zengin, hali vakti yerinde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 overdo
 
 1. (-did, -done) fazla özenmek
 2. gereğinden fazla pişirmek
 3. fazla yorulmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 underdo
 
 1. (-did, -done) baştan savma yapmak
 2. gerektiğinden az pişirmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 undo
 
 1. (-did, -done) bozmak, iptal etmek
 2. çözmek, açmak, sökmek
 3. mahvetmek. undo the harm that has been done yapılan zaran telâfi etmek. What' done can't be undone Olan oldu. leave nothing undone yapılmamış hiç bir şey bırak- mamak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top