Search result for

damé

(55 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -damé-, *damé*
Possible hiragana form: だん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dame[N] นาง (คำไม่เป็นทางการ, คำไม่สุภาพ), See also: คุณนาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dame(เดม) n. คุณนาย,คุณหญิง,มาดาม,สตรี,ผู้สูงศักดิ์,ผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง
fundament(ฟัน'ดะเมินทฺ) n. รากฐาน,มูลฐาน,พื้นฐาน,ตะโพก,ก้น
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,เป็นรากฐาน,แท้จริง,เป็นแหล่งแรกเริ่ม,มูลฐาน., See also: fundamentality,fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic,chief
grandame(แกรน'ดัม) n. ย่า,ยาย,หญิงชรา
grande dame(กรานดัม') n. หญิงจากตระกูลสูง
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน
beldame(n) ยายแก่
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ,เป็นรากเหง้า,โดยสันดาน,เป็นมูลฐาน
madame(n) คุณนาย,แหม่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้าว[N] dame, See also: title of authority for woman in ancient times, dowager, matron, Example: ท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นชายาของสมเด็จพระไชยราชา, Thai definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์ข้าราชการฝ่ายใน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
จักรยานผู้หญิง[n. exp.] (jakkrayān phūying) EN: girl's frame   FR: vélo pour dame [m]
การเรียนพื้นฐาน[n. exp.] (kān rīenrū pheūnthān) FR: apprentissage fondamental [m]
การวิจัยขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān wijai khanpheūnthān) EN: basic research   FR: recherche fondamentale [f]
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน[n. exp.] (kān wikhrǿ patjai pheūnthān) EN: fundamental analysis   
ขั้นพื้นฐาน[adj.] (khanpheūnthān) EN: primary ; basic   FR: fondamental ; élémentaire
คับผม[X] (khaphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
ครับผม[X] (khraphom) EN: yes   FR: oui ; oui, monsieur/madame
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
คุณผู้หญิง[pr.] (khun phūying) EN: madam   FR: madame

CMU English Pronouncing Dictionary
DAME    D EY1 M
DAMER    D EY1 M ER0
DAMES    D EY1 M Z
DAME'S    D EY1 M Z
DAMELIO    D AH0 M IY1 L IY0 OW0
DAMERON    D AA0 M EH0 R AO1 N
DAMEWOOD    D EY1 M W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dame    (n) (d ei1 m)
dames    (n) (d ei1 m z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
段階[だんかい, dankai] (n ) ขั้นตอน ระดับชั้น ลำดับ อันดับ
弾性率[だんせいりつ, danseiritsu] (n ) อัตราการหดหรือขยายของวัตถุเมื่อได้รับการบีบหรือดึง , See also: S. ヤング率,
段々[だんだん, dandan] ค่อยๆ ; ทีละเล็กทีละน้อย
断トツ[だんとつ, dantotsu] (adj slang ) ที่สุดของที่สุด
断熱[だんねつ, dannetsu] ป้องกันกระแสไฟฟ้า, ป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ารั่ว, ฉนวนไฟฟ้า
断熱材[だんねつざい, dannetsuzai] ฉนวนกันความร้อน
断面積[だんめんせき, danmenseki] (n ) พื้นที่หน้าตัดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(พบในแบบร่าง)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dame {f} | Damen {pl} (n ) คุณผู้หญิง

French-Thai: Longdo Dictionary
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. , A. monsieur,
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle

Japanese-English: EDICT Dictionary
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking [Add to Longdo]
イスラム原理主義[イスラムげんりしゅぎ, isuramu genrishugi] (n) Islamic fundamentalism [Add to Longdo]
タリバン[, tariban] (n) Taliban (Afghani fundamentalist Muslim group); Taleban [Add to Longdo]
ダメージ[, dame-ji] (n) damage; (P) [Add to Longdo]
ダメージコントロール[, dame-jikontoro-ru] (n) damage control [Add to Longdo]
ダメージジーンズ[, dame-jiji-nzu] (n) pre-ripped jeans (wasei [Add to Longdo]
ダメる;ダメル;だめる[, dame ru ; dameru ; dameru] (int) "Shut up!"; "Be quiet!" [Add to Longdo]
ダメンズ[, damenzu] (n) (sl) (conflation of だめ (no good) and メンズ (men)) (See イケめん,フツメン) good-for-nothing man; no-hoper [Add to Longdo]
ダメ押し;駄目押し;だめ押し[ダメおし(ダメ押し);だめおし(駄目押し;だめ押し), dame oshi ( dame oshi ); dameoshi ( dameoshi ; dame oshi )] (exp) (1) making doubly sure; (2) insurance runs (baseball) [Add to Longdo]
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵妇人[guì fù rén, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] dame [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基本周波数[きほんしゅうはすう, kihonshuuhasuu] fundamental frequency [Add to Longdo]
初歩的[しょほてき, shohoteki] fundamental, elementary [Add to Longdo]
値域を定める[ちいきをさだめる, chiikiwosadameru] to range [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top