Search result for

coqs

(108 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coqs-, *coqs*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา coqs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *coqs*)
English-Thai: Longdo Dictionary
monocoqe(n) ตัวถังแบบไร้โครง เช่น The frame is aluminium monocoqe. Kawasaki is alone as the manufacturer of the first series produced frame of this type according to Kawasaki Magazine.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coquet    [VI] ยั่วยวน, Syn. flirt
coquetry    [N] พฤติกรรมยั่วยวน, Syn. flirtatiousness
coquette    [N] ผู้หญิงที่ยั่วยวนผู้ชาย, Syn. flirt, vamp, vamper
coquettish    [ADJ] ที่ยั่วยวนผู้ชาย, See also: กะลิ้มกะเหลี่ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monocoque; integral construction; unitary construction; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coquinaกะส้าหอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
integral construction; monocoque; unitary construction; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitary construction; integral construction; monocoque; unitized body; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitized body; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized constructionตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unitized construction; integral construction; monocoque; unitary construction; unitized bodyตัวถังแบบไร้โครง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coqShe is quite coquettish.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coquet(โคเควท') vi. =coquette n. = coquette. adj. ยั่วสวาท,ยั่ว,พูดจาเกี้ยว,มีเสน่ห์ยั่วยวน, Syn. philander,flirt,dally
coquetry(โค'คิทรี) n. นิสัยยั่วสวาท,การพูดจาเกี้ยว,การเกี้ยว, Syn. flirtation,dalliance
coquette(โคเควท') n. หญิงยั่วสวาท,หญิงที่เกี้ยวชาย, See also: coquettish adj. ดูcoquette coquettishness n. ดูcoquette, Syn. flirt
coquille(โคควิล') n. อาหารเนื้อที่อบในเปลือกหอย

English-Thai: Nontri Dictionary
coquetry(n) ความเจ้าชู้,มารยา,การดัดจริต,การเกี้ยวผู้ชาย
coquette(n) หญิงเจ้าชู้,หญิงเจ้ามารยา,หญิงยั่วสวาท
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาหวาน    [V] make eyes at, See also: cast a coquettish glance at, Syn. ตาเยิ้ม, Example: คนขายตาหวานใส่ฉันทุกครั้งที่ฉันไปซื้อของที่ร้านเขา, Count unit: ข้าง, คู่, Thai definition: อาการทำตาน่ารักน่าเอ็นดู, ทำตาแสดงอาการน่ารักน่าเอ็นดู
ตุ้งติ้ง    [V] be girlish, See also: be coquettish, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ลูกชายของเขาตุ้งติ้งคล้ายผู้หญิงเลย, Thai definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ตุ้งติ้ง    [ADV] coyly, See also: bashfully, coquettishly, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ในภาวะงานศพเศร้าโศกไม่ใช่เวลาที่จะมาห้อยดอกไม้ ทำท่าตุ้งติ้ง ทำสวย ทำสนุก, Thai definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
แต้ [ADV] frivolously, See also: philanderingly, coquettishly, Syn. ป้อ, Example: ผมมองหาเขาอยู่นาน ที่ไหนได้รำแต้อยู่กลางเวทีนั่นเอง
กระตุ้งกระติ้ง    [ADJ] girlish, See also: coquettish, affected, Syn. ตุ้งติ้ง, Example: ท่าทางกระตุ้งกระติ้งของเขาทำให้เพื่อนล้ออยู่เสมอ, Thai definition: ที่มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
กระชดกระช้อย    [ADJ] graceful, See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย, Example: นักกายกรรมแสดงกายกรรมบนไม้ดุลยภาพด้วยท่าทางอันงามกระชดกระช้อย
กระดุ้งกระดิ้ง [ADV] girlishly, See also: coquettishly, affectedly, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, สะดีดสะดิ้ง, Example: เขาเดินกระดุ้งกระดิ้งเหมือนผู้หญิง
กรุยกราย    [ADV] swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai definition: มีท่าทางหยิบหย่ง
ก้อร่อ    [V] pose, See also: affect, strike on attitude, flirt with, coquette with, Syn. ก้อร่อก้อติก, Example: ยามที่ว่างงานเขาก้อร่อผู้หญิงไปทั่วตามประสาผู้ชายเจ้าชู้, Thai definition: แสดงอาการเจ้าชู้
ก้อร่อก้อติก    [V] pose, See also: affect, strike on attitude, flirt with, coquette with, Syn. ก้อร่อ, Example: เขาเป็นหนุ่มสำอางเจ้าชู้ วันๆ ก้อร่อก้อติกกับสาวไปทั่ว, Thai definition: แสดงอาการเจ้าชู้
ตุ๊กติ๊ก    [ADJ] girlish, See also: coquettish, feminine, Syn. ตุ้งติ้ง, ดีดดิ้น, ดุ้งดิ้ง, กระตุ้งกระติ้ง, Thai definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนไก่[n. exp.] (chon kai) EN: cockfighting ; cockfight   FR: combat de coqs [m]
ฝัก[n.] (fak) EN: pod ; hull   FR: cosse [f] ; coque [f]
หอย[n.] (høi) EN: shell   FR: coquillage [m] ; mollusque [m]
หอยแครง[n. exp.] (høi khraēng) EN: ark shell   FR: coque [f] ; coquille Saint-Jacques [f]
หอยพัด[n. exp.] (høi phat) FR: coquille Saint-jacques [f]
หัวไก่โห่[adv.] (hūakaihō) EN: at cockcrow   FR: au chant du coq
ไก่[n.] (kai) EN: chicken ; hen ; cock   FR: poulet [m] ; poule [f] ; coq [m]
ไก่ป่า[n. exp.] (kai pā) EN: Red Junglefowl   FR: Coq bankiva [m] ; Coq sauvage [m] ; Coq rouge [m]
ไก่ตัวผู้[n. exp.] (kai tūaphū) FR: coq [m]
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell   FR: écuelle de noix de coco [f] ; coquille de noix de coco [f]
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing   FR: coquin ; espiègle ; fripon
ไข่ลวก[n. exp.] (khai lūak) EN: soft-boiled egg ; scalded egg ; parboiled egg   FR: oeuf à la coque [m]
แครง[n.] (khraēng) EN: scallop ; ark shell   FR: coquille Saint-Jacques [f]
โก้เก๋[adj.] (kōkē) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy   FR: élégant ; distingué ; coquet
กระตุ้งกระติ้ง[adj.] (kratungkrating) EN: coquettish ; girlish ; affected   FR: coquet
ลวกไข่[v. exp.] (lūak khai) EN: soft-boil egg   FR: cuire un oeuf à la coque
แมงสาบ[n.] (maēng sāp) EN: cockroach   FR: blatte [f] ; cafard [m] ; cancrelat [m] ; cloporte [m] ; coquerelle [f] (Québ.) ; ravet [m] (Québ.)
แมลงสาบ [n.] (malaēng sāp) EN: cockroach ; roach (Am.)   FR: blatte [f] ; cafard [m] ; cancrelat [m] ; cloporte [m] ; coquerelle [f] (Québ.) ; ravet [m] (Québ.)
นกกะรางหัวขวาน[n. exp.] (nok karāng hūa khwān) EN: Common Hoopoe ; Hoopoe   FR: Huppe fasciée [f] ; Huppe puput [f] ; Putput [m] ; Coq des champs [m] ; Huppe ordinaire [f]
ปีระกา[n. exp.] (pī rakā) EN: Year of the Rosster (Chinese astrology) ; Year of the Cock (Chinese astrology)   FR: année du coq [f]
เปลือกหอย[n.] (pleūak høi) EN: shell ; seashell   FR: coquillage [m] ; coquille de mollusque [f]
เปลือกไข่[n. exp.] (pleūak khai) EN: eggshell   FR: coquille d'oeuf [f] ; coquille [f]
ระกา[n.] (rakā) EN: year of the Cock   FR: année du coq [f]
สแตฟฟิโลคอก[n.] (sátaēffilōkhøk) EN: staphylococcus   FR: staphylocoque [m]
เวลาย่ำรุ่ง[n. exp.] (wēlā yamrung) FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; au chant du coq ; 6 heures du matin

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coquetry    (n) (k o1 k i t r ii)
coquette    (n) (k o1 k e1 t)
coquettes    (n) (k o1 k e1 t s)
coquetries    (n) (k o1 k i t r i z)
coquettish    (j) (k ou1 k e1 t i sh)
coquettishly    (a) (k ou1 k e1 t i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kokette {f}coquette [Add to Longdo]
Koketterie {f}coquetry [Add to Longdo]
flirtento coquet [Add to Longdo]
gefallsüchtigcoquettish [Add to Longdo]
kokett {adj} | koketter | am kokettestencoquettish | more coquettish | most coquettish [Add to Longdo]
kokettierendcoquetting [Add to Longdo]
kokettiertcoquettes [Add to Longdo]
kokettiertecoquetted [Add to Longdo]
Coquifrankolin {m} [ornith.]Coqui's Frankolin [Add to Longdo]
Coquerelcoua [ornith.]Coquerel's Madagascar Coucal [Add to Longdo]
Diskuselfe {f} [ornith.]Racquet-tailed Coquette [Add to Longdo]
Schmetterlingselfe {f} [ornith.]Festive Coquette [Add to Longdo]
Rotschopfelfe {f} [ornith.]Rufous-crested Coquette [Add to Longdo]
Gouldelfe {f} [ornith.]Dot-eared Coquette [Add to Longdo]
Bartelfe {f} [ornith.]Bearded Coquette [Add to Longdo]
Prachtelfe {f} [ornith.]Frilled Coquette [Add to Longdo]
Schmuckelfe {f} [ornith.]Tufted Coquette [Add to Longdo]
Pfauenelfe {f} [ornith.]Peacock Coquette [Add to Longdo]
Glanzelfe {f} [ornith.]Spangled Coquette [Add to Longdo]
Weißschopfelfe {f} [ornith.]White-crested Coquette [Add to Longdo]
Schwarzschopfelfe {f} [ornith.]Black-crested Coquette [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
コクリコ[, kokuriko] (n) (also written as 雛罌粟) coquelicot (Papaver rhoeas) (fre [Add to Longdo]
コケッティシュ;コケティッシュ[, koketteishu ; koketeisshu] (adj-na) coquettish [Add to Longdo]
コケット[, koketto] (adj-na,n) coquette (fre [Add to Longdo]
コケットリー[, kokettori-] (n) coquetterie (fre [Add to Longdo]
コックドール[, kokkudo-ru] (n) coq d'or (fre [Add to Longdo]
ジャラジャラ;じゃらじゃら[, jarajara ; jarajara] (adv,adv-to,vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly [Add to Longdo]
モノコックボディー[, monokokkubodei-] (n) monocoque body [Add to Longdo]
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner [Add to Longdo]
艶っぽい[つやっぽい, tsuyappoi] (adj-i) romantic; spicy; coquettish [Add to Longdo]
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]
艶めかしい目付き[なまめかしいめつき, namamekashiimetsuki] (n) coquettish eyes [Add to Longdo]
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish [Add to Longdo]
甘えた調子で[あまえたちょうしで, amaetachoushide] (exp) in a coquettish tone [Add to Longdo]
雛罌粟;雛芥子[ひなげし;ヒナゲシ, hinageshi ; hinageshi] (n) (uk) (See コクリコ) red poppy (Papaver rhoeas); common poppy; coquelicot [Add to Longdo]
品(P);科;階(oK)[しな, shina] (n) (1) (esp. 品) article; item; thing; goods; stock; (2) quality; (3) (uk) (esp. 科) (See 科を作る) flirtatiousness; coquetry; (P) [Add to Longdo]
婀娜[あだ, ada] (n) coquettish woman [Add to Longdo]
婀娜っぽい;阿娜っぽい[あだっぽい, adappoi] (adj-i) (uk) coquettish [Add to Longdo]
媚を売る[こびをうる, kobiwouru] (exp,v5r) (1) to coquet (of a woman); to entice a customer (of a prostitute); (2) to flatter; to butter up [Add to Longdo]
媚眼秋波[びがんしゅうは, biganshuuha] (n) casting a coquettish (an amorous) glance (at a man) [Add to Longdo]
媚態[びたい, bitai] (n) coquetry [Add to Longdo]
嬌態[きょうたい, kyoutai] (n) coquetry [Add to Longdo]
撓垂れ掛かる[しなだれかかる, shinadarekakaru] (v5r,vi) to lean coquettishly against; to snuggle into; to nestle into [Add to Longdo]
艷冶[えんや, enya] (adj-na) charming; bewitching; coquettish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撒娇[sā jiāo, ㄙㄚ ㄐㄧㄠ, / ] act like a spoiled child; throw a tantrum; act coquettishly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top