Search result for

cingles

(41 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cingles-, *cingles*, cingle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cingles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cingles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mincingly[ADV] อย่างมีมารยาท
surcingle[N] สายคาดเอวเสื้อคลุม, Syn. band, girth
menacingly[ADV] อย่างตกอยู่ในอันตราย, Ant. fiercely, seriously
piercingly[ADV] กรี๊ดกร๊าด, See also: อย่างหนวกหู, Syn. loudly
piercingly[ADV] อย่างหนาวเหน็บ, See also: อย่างหนาวมาก, Syn. bitterly
rejoicingly[ADV] อย่างรื่นเริง, See also: อย่างยินดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She tells the story so convincingly,you almost believe her.เธอเล่าเรื่องน่าเชื่อมากเลย เธอเกือบเชื่อเธอแน่ Rose's Turn (2009)
This seems to suggest, rather convincingly,ถูก (ติดสำเนียง) ดูเหมือนจะให้ข้อแนะนำ ได้ัดีกว่าการใช้ัความเชื่อ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Cats with crayons could draw more convincingly.แมวที่วาดด้วยสีเทียน แม้จะดูเกินจริง Always in Control (2011)
Can you convincingly masquerade as someone who is an expert on Mandingo fighting?นายสามารถหลอกบางคนที่เชี่ยวชาญการต่อสู้แมนดิงโก ให้น่าเชือถือได้มั๊ย? Django Unchained (2012)
You can't even lie convincingly.คุณโกหกไม่เก่งเลย Unknown Subject (2012)
It's very disconcerting to discover that the person with whom you share your home, your bed and your heart has been lying to you so convincingly, and I would be a fool not to consider all the things that you have told me were lies.มันกระอักกระอ่วนใจมาก ในการค้นพบ ว่าคนที่คุณอาศัยร่วมบ้าน นอนร่วมเตียงและรักด้วยใจ Damaged (2012)
In fact, much of what he said, though spoken convincingly, did not match what I can only call my instinctive response to his presence, though I cannot point to identifiable clinical behaviors that indicate this.ความจริง สิ่งที่เขาพูด แม้จะน่าเชื่อแค่ไหน มันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ฉัน ตอบสนองตามสัญชาตญาณของฉัน ต่อการพบกับเขา Black-Winged Redbird (2013)
They've dominated this tournament up till now, and EHOME takes the first match so convincingly.พวกเขาครองเกมมาได้อยู่จนถึงตอนนี้ แต่ EHOME ก็ได้ชัยชนะในรอบแรกไปได้อย่างเหลือเชื่อ Free to Play (2014)
-Convincingly. Very much so.- เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นมากเลย Bicentennial Man (1999)
You have fantasized, quite convincingly, that you've rented an apartment that, in fact, belongs to somebody else.คุณน่ะฝันไป แบบที่เหมือนจริงมาก ว่า คุณได้เช่าอพาร์ทเมนต์ ที่จริงๆ แล้ว เป็นของคนอื่น Just Like Heaven (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cinglIt was piercingly cold outside.
cinglThe lawyer spoke convincingly on behalf of his client.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แปลบ[ADV] painfully, See also: piercingly, cuttingly, Syn. เสียว, เจ็บ, ปวด, Example: เขากุมหมับตรงนัยน์ตาเพราะรู้สึกปวดแปลบขึ้นมากะทันหัน, Thai definition: อย่างรู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อย่างรู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อย่างสะดุ้งวับขึ้น
แปล๊บ[ADV] painfully, See also: piercingly, cuttingly, Example: ขนของเขาตำๆ ตามผิวหนังของฉันทำให้ฉันเจ็บแปล๊บๆ และจั๊กจี้ชอบกล, Thai definition: เกิดขึ้นแล้วหายไปทันที
หลงใหล[ADV] fascinatingly, See also: enticingly, alluringly, Syn. เผลอไผล, สติเฟือน, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ผมเคยอ่านอย่างหลงใหล, Thai definition: ชอบมากจนไม่อาจควบคุมสติได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้า ๆ บอ ๆ[adj.] (bā-bā bø-bø) EN: crazy ; loco (vulg.)   FR: fou ; cinglé (fam.) ; dingue
หลงใหล[adv.] (longlai) EN: fascinatingly ; enticingly ; alluringly   
อย่างยวนใจ[adv.] (yāng yūanjai) EN: enticingly ; seductively   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRACINGLY    B R EY1 S IH0 NG G L IY0
MENACINGLY    M EH1 N AH0 S IH0 NG L IY0
CONVINCINGLY    K AH0 N V IH1 N S IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mincingly    (a) (m i1 n s i ng l ii)
menacingly    (a) (m e1 n @ s i ng l ii)
piercingly    (a) (p i@1 s i ng l ii)
convincingly    (a) (k @1 n v i1 n s i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sattelgurt {m} | Sattelgurte {pl}surcingle | surcingles [Add to Longdo]
affektiert {adv}mincingly [Add to Longdo]
bedrohend {adv}menacingly [Add to Longdo]
frohlockend {adv}rejoicingly [Add to Longdo]
paradierend {adv}prancingly [Add to Longdo]
schneidend {adv}piercingly [Add to Longdo]
triftig {adv}convincingly [Add to Longdo]
nicht überzeugend {adv}unconvincingly [Add to Longdo]
überzeugend {adv}convincingly [Add to Longdo]
umarmend {adv}embracingly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top