ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rejoicingly

R IH0 JH OY1 S IH0 NG   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rejoicingly-, *rejoicingly*, rejoicing
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rejoicingly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rejoicingly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rejoicingly[ADV] อย่างรื่นเริง, See also: อย่างยินดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rejoicing(รีจอย'ซิง) n. ความดีใจ,ความยินดี,ความปลื้มปีติยินดี,ความรื่นเริง, See also: rejoicingly adv., Syn. exultation,jubilation

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some of you may be rejoicing that Mr. Gandhi has been put into prison.พวกคุณบางคนอาจยินดีที่คานธี ถูกจับเข้าคุก Gandhi (1982)
Rejoicing as an integerแล้วยินดีกับการเป็นจำนวนเต็ม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Let our rejoicing rise lucia:(แร็ปอันน่าอับอายของฮโยริเมื่อคืนนี้) Our Family Wedding (2010)
This coming Sunday, everybody's gonna be praying and crying, and rejoicing, redeeming, and doing whatever else they do to set a soul on the right path.เป็นไปได้อธิษฐานและร้องไห้และ ชื่นชมยินดีและไถ่ และทำสิ่งอื่นที่พวกเขาทำ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
- ' ..day of rejoicing that will be - ' That will be- #... day of rejoicing that will be - # That will be Mississippi Burning (1988)
' What a day ofrejoicing# What a day of rejoicing Mississippi Burning (1988)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุทิตา[N] rejoicing with others in their happiness or prosperity, See also: kindliness, sympathetic joy, feelings of pleasure, gladness of another's success, Example: สมาธิภาวนาจะผุดขึ้นเป็นปัญญาให้เราใช้เมตตากรุณาและมุทิตาอย่างเหมาะสม, Thai definition: ความมีจิตพลอยยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น เป็นข้อหนึ่ง ในพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)
ความปิติยินดี[N] delight, See also: pleasure, rejoicing, blissfulness, cheerfulness, Syn. ความรื่นรมย์, ความยินดี, ความปิติ, ความปลื้มปิติ, Ant. ความสลดใจ, ความเศร้า, ความทุกข์โศก, Example: ความสำเร็จของผลงานได้สร้างความปิติยินดีให้แก่กลุ่มนักวิจัยเป็นอย่างยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปิติยินดี[n.] (khwām pitiyindī) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness   
ปีติ[n.] (pīti ) EN: elation ; exultation ; joy ; rejoicing   FR: joie [f] ; plaisir [m]
ร่า[adj.] (rā) EN: happy ; joyful ; rejoicing ; smiling all over   FR: heureux ; réjoui ; gai

CMU English Pronouncing Dictionary
REJOICING    R IH0 JH OY1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rejoicing    (v) rˈɪʤˈɔɪsɪŋ (r i1 jh oi1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit Jubel und Trubelwith rejoicings and embraces [Add to Longdo]
sich freuen | sich freuendto rejoice | rejoicing [Add to Longdo]
frohlocken | frohlockend | frohlockt | frohlockt | frohlockteto rejoice | rejoicing | rejoiced | rejoices | rejoiced [Add to Longdo]
frohlockend {adv}rejoicingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P) [Add to Longdo]
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]
怡悦[いえつ, ietsu] (n,vs) (arch) rejoicing [Add to Longdo]
怡怡;怡々[いい, ii] (adj-t,adv-to) having fun; rejoicing [Add to Longdo]
謳歌[おうか, ouka] (n,vs) rejoicing; glorification; exultation; celebration; enjoyment; singing praises [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Rejoicingly \Re*joi"cing*ly\, adv.
     With joy or exultation.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top