Search result for

andin

(52 entries)
(0.0478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -andin-, *andin*. Possible hiragana form: あんぢん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almandine(แอล' แมนดิน) โกเมนชนิดสีขาว
amandine(อา' มันดีน, แอม' มะดีน) adj. ซึ่งเตรียมหรือทำจากผล almond
commanding(คะมาน'ดิง) adj. n. เกี่ยวกับการบัญชาการ,เด่น,ครอบงำ,สูงคลุม
commanding officern. ทหารผู้บัญชาการ (ตั้งแต่ชั้นร้อยตรีจนถึงพันเอก)
demanding(ดิมาน'ดิง) adj. เรียกร้องมากเกินควร
freestandingadj. อิสระ,ซึ่งยืนหรือตั้งอยู่อย่างอิสระ
handinessn. ความคล่องแคล่ว,ความประณีต,ความละเอียดถี่ถ้วน
landing(แลน'ดิง) n. การขึ้นบก,การลงสู่พื้นดิน,สถานที่ที่ขึ้นบก,พื้นหัวหรือใต้บันได,ขั้นบันได
longstanding(ลอง'สแทนดิง) adj. นาน,ยาวนาน, Syn. long, See also: lasting ###A. short lived
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด,ความไม่สามารถจะเข้าใจได้,ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake

English-Thai: Nontri Dictionary
handiness(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,ความเหมาะมือ,ความสะดวก
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด,การตีความผิด
notwithstanding(adv) ถึงกระนั้นก็ตาม,อย่างไรก็ตาม
notwithstanding(pre) แม้กระนั้น,แม้ว่า,แต่กระนั้นก็ตาม
outstanding(adj) มีชื่อ,เด่น,สำคัญ,ยังไม่ยุติ,ยังไม่เสร็จ
standing(adj) มั่นคง,คงที่,แน่นอน,ตายตัว,นิ่ง
standing(n) ชื่อเสียง,ฐานะ,ความนิยม,ตำแหน่ง,จุดยืน
understanding(n) ความเข้าใจ,ปัญญา,เชาวน์,สมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ดีมาก[adj.] (dī māk) EN: excellent ; well-done ; outstanding ; great   FR: excellent ; remarquable
โดยเข้าใจผิด[adv.] (dōi khaojai phit) EN: due to a misunderstanding   
หอบังคับการ[n. exp.] (hø bangkhapkān) EN: commanding room ; control room   FR: salle de commandes [f]
เจ๋ง[X] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic   FR: fantastique ; remarquable ; excellent
การเข้าใจตื้น ๆ [n. exp.] (kān khaojai teūn-teūn) EN: limited experience ; small experience ; shallow in understanding ; superficial in understanding   
การลงจอดของเครื่องบิน[n. exp.] (kān long jøt khøng khreūangbin) EN: landing   FR: atterrissage [m]
การลงสู่พื้น [n. exp.] (kān long sū pheūn ) EN: landing   
การถือยศถือศักดิ์[n.] (kān theūyottheūsak) EN: standing on ones dignity   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANDING    AE1 N D IH0 NG
ANDINO    AA0 N D IY1 N OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL [Add to Longdo]
お目通り;御目通り[おめどおり, omedoori] (n,vs) audience (with a person of high standing) [Add to Longdo]
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior) [Add to Longdo]
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
ぽつり;ぽつん;ぽっつり[, potsuri ; potsun ; pottsuri] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (ぽっつり is emphatic) isolated; standing alone; (2) falling in drops (e.g. rain); (3) sighing (when saying something) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安定门[Ān dìng mén, ㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄇㄣˊ, / ] Andingmen neighborhood of Beijing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク指示未完了[ハンドシェークしじみかんりょう, handoshie-ku shijimikanryou] handshake indication outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
ラバーバンディング[らばーばんでいんぐ, raba-bandeingu] rubber-banding [Add to Longdo]
継続発注[けいぞくはっちゅう, keizokuhacchuu] standing order [Add to Longdo]
利用者誤り指示未完了[りようしゃあやまりしじみかんりょう, riyoushaayamarishijimikanryou] user error indication outstanding [Add to Longdo]
利用者誤り要求未完了[りようしゃあやまりようきゅうみかんりょう, riyoushaayamariyoukyuumikanryou] User error request outstanding [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top