Search result for

ry

(131 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ry-, *ry*
English-Thai: Longdo Dictionary
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
legendaryซึ่งเป็นตำนาน
industry leaderผู้นำในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจแขนงหนึ่งๆ
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
Ministry of Defense(n) กระทรวงกลาโหม
primary(adj) ปฐมภูมิ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rya[N] พรมทอมือหลากสีของประเทศกลุ่มแสกนดิเนเวีย
rye[N] ธัญพืชคล้ายข้าวสาลี ใช้ทำอาหารและเลี้ยงสัตว์, See also: ข้าวไรย์
rye[N] เมล็ดของต้นข้าวไรย์, Syn. rye grain
rye[N] ขนมปังข้าวไรย์, Syn. rye bread
rye[N] ขนมปังข้าวไรย์, Syn. rye whiskey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rye(ไร) n. ข้าวไรย์,เมล็ดข้าวไรย์,เหล้าวิสกี้ที่กลั่นจากข้าวไรย์,ขนมปังข้าวไรย์
abhenry(แอบเฮน' รี) n. หน่วยการนำไฟฟ้าที่เป็นเซ็นติเมตร-กรัม-วินาที และมีค่าเท่ากบ 10-9 henry (centimeter-gram-second unit)
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
acrylic(อะคริส' ลิค) adj. เกี่ยวกับ acrylic acid และอนุพันธ์ของมัน

English-Thai: Nontri Dictionary
rye(n) ข้าวไรย์
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
admonitory(adj) ซึ่งตักเตือน,ซึ่งว่ากล่าว,ซึ่งเตือนสติ
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
aery(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
allegory(n) ชาดก,นิทานเปรียบเทียบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rying[ไร'อิง ] (adj ) กําลังอ่าน
rying[ไร'อิง ] (n ) การอ่าน
Ryu[[ริว]] (n) ตัวละครในเกมส์ ซาตีดไฟเต้อร์ StreetFighter เป็นพระเอกด้วยนะจะบอกหั้ย 555

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ryota!เรียวตะ! The Machine Girl (2008)
Rys, always focuse on the enemy, are you.ริส เจ้าจดจ่ออยู่แต่กับข้าศึกเสมอ Ambush (2008)
Skywalker, the enemy warship has attacked our convoy of medical transports near Ryndellia.สกายวอล์คเกอร์ ยานข้าศึกได้โจมตีกองลำเลียง ยานขนส่งทางการแพทย์ ใกล้กับรินดาเลีย Shadow of Malevolence (2008)
The Ryndellia system...ระบบดาวรินดาเลีย... Shadow of Malevolence (2008)
Mr. Watari, are you Mr. Ryuzaki's father?คุณวาตาริ คุณเป็นพ่อของริวซากิใช่ไหมคะ Death Note: L Change the World (2008)
Ryosuke?เรียวสุเกะหรอ? Cyborg Girl (2008)
That was Ryosuke.นั่นเรียวสุเกะนี่ Cyborg Girl (2008)
Kelsi will compose, Ryan will choreographเคลซีจะแต่งเพลง ไรอันจะออกแบบท่าเต้น High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Mr. Ryan Evans.- มิสเตอร์ไรอัน อีแวนส์ High School Musical 3: Senior Year (2008)
OK, this show is our last shot, Ryan.โอเค นี่คือโชว์สุดท้ายของเรา ไรอัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
It's ours, Ryan.มันเป็นของเราไรอัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
I need to breathe. And I don't know what Ryan is doing.ฉันต้องการอากาศหายใจ และฉันไม่รู้ว่าไรอันกำลังทำอะไร High School Musical 3: Senior Year (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ryRyoko has a cute little face.
ryI got all choked up when I heard the voice of Ryo over the telephone.
ryThe 48-year-old Ryouichi Kawakatsu took over as coach at Fukuoka in June this year, but his fate is closely linked with that of 46-year-old Matsuda.
ryAmericans eat lots of wheat, rye and other grains.
ryThis is a letter of Ryo's in his own handwriting.
ryThe Japanese parliament today officially elected Ryoutarou Hashimoto as the country's 52nd prime minister.
ryIt happens that we have two copies of Catcher in the Rye.
ryCan I talk to Ryoko again before you hang up?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารนม[n. exp.] (āhān nom) EN: dairy product   FR: produit lacté [m]
อาหารเสริม[n. exp.] (āhān soēm) EN: supplementary food   
ไอแห้ง[n. exp.] (ai haēng) EN: dry cough   FR: toux sèche [f]
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนาจควบคุม[n. exp.] (amnāt khūapkhum) EN: mastery ; domination   
อำนาจตุลาการ[n. exp.] (amnāt tulākān) EN: judicial power ; judiciary power ; judiciary   FR: pouvoir judiciaire [m]
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RYS    R IH1 S
RYE    R AY1
RYAL    R IY0 AA1 L
RYON    R AY1 AH0 N
RYER    R AY1 ER0
RYKA    R AY1 K AH0
RYAN    R AY1 AH0 N
RYNO    R IH1 N OW0
RYEN    R AY1 AH0 N
RYLE    R AY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rye    (n) (r ai1)
Ryan    (n) (r ai1 @ n)
Ryde    (n) (r ai1 d)
Ryzhkov    (n) (r ai1 zh k o f)
Ryehill    (n) (r ai1 h i l)
rye-bread    (n) - (r ai1 - b r e d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
旅行者[りょこうしゃ, ryokousha] (n) นักท่องเที่ยว
[りょう, ryou] (n) หอพัก
両方[りょうほう, ryouhou] (n) ทั้งคู่, ทั้งสองฝ่าย
了解[りょうかい, ryoukai] (n) ความเข้าใจ, ความยินยอม เช่น 了解しました เข้าใจแล้วครับ, ตกลงตามนั้น
料金[りょうきん, ryoukin] ค่าบริการ,ค่าธรรมเนียม,ค่าตอบแทน
料理[りょうり, ryouri] (n) อาหาร
料理[りょうり, ryouri] (n) การปรุงอาหาร
流用[りゅうよう, ryuuyou] การทำให้แตกต่าง ทำให้ไม่เหมือน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[りょう, ryou] Thai: ปริมาณ English: quantity (suf)
領事館[りょうじかん, ryoujikan] Thai: สถานกงศุลที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของประเทศตนในต่างแดน English: consulate
領土[りょうど, ryoudo] Thai: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง English: dominion
領土[りょうど, ryoudo] Thai: อาณาเขต English: territory
良心[りょうしん, ryoushin] Thai: สำนึกที่ดี English: conscience
料金[りょうきん, ryoukin] Thai: ค่าโดยสาร English: fare
料金[りょうきん, ryoukin] Thai: ค่าธรรมเนียม

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
檉柳[ぎょりゅう;ギョリュウ, gyoryuu ; gyoryuu] (n) (uk) Tamarix chinensis; Chinese tamarisk [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琉球群岛[Liú qiú qún dǎo, ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Ryukyu islands; Okinawa 沖繩|冲绳 and other islands under Japanese administration, #102,310 [Add to Longdo]
裸麦[luǒ mài, ㄌㄨㄛˇ ㄇㄞˋ, / ] rye, #203,988 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code [Add to Longdo]
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD) [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] BEIDE, ALTE JAPANISCHE MUENZEINHEIT [Add to Longdo]
両凸[りょうとつ, ryoutotsu] bikonvex [Add to Longdo]
両手[りょうて, ryoute] beide_Haende [Add to Longdo]
両方[りょうほう, ryouhou] beide, beides [Add to Longdo]
両替[りょうがえ, ryougae] Geldwechsel [Add to Longdo]
両氏[りょうし, ryoushi] beide (Herren) [Add to Longdo]
両眼[りょうがん, ryougan] beide_Augen [Add to Longdo]
両立[りょうりつ, ryouritsu] sich_vertragen, nebeneinander_bestehen [Add to Longdo]
両翼[りょうよく, ryouyoku] beide_Fluegel [Add to Longdo]
両親[りょうしん, ryoushin] Eltern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top