หรือคุณหมายถึง paßen?
Search result for

passen

(95 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -passen-, *passen*
Possible hiragana form: ぱっせん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
passenger[N] ผู้โดยสาร, See also: ผู้เดินทาง, คนโดยสาร, Syn. rider, traveller

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
passenger(แพส'เซนเจอะ) n. ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง
passenger carn. ตู้โดยสารของขบวนรถไฟ,รถเมล์เล็ก
passenger linern. เรือเมล์,เรือโดยสาร,เที่ยวบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
passenger(n) ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดินทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
passengerผู้โดยสาร, คนโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger carรถยนต์นั่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger liabilityความรับผิดต่อผู้โดยสาร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
passenger listรายชื่อผู้โดยสาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Passenger trafficการขนส่งผู้โดยสาร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
passenger carรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...after passenger's getting off, take in order....... ให้ผู้โดยสารออกก่อน แล้วค่อยเดินเข้าให้เป็นระเบียบ... เกียนวู! My Sassy Girl (2008)
I'm recommending that the passengers meet with me in group sessions.ฉันขอแนะนำว่าให้ผู้โดยสาร พบกับฉันเป็นกลุ่ม Passengers (2008)
This passenger remembers fire on board, maybe, before impact.ผู้โดยสารคนนี้เห็นไฟไหม้บนเครื่อง อาจเกิดก่อนเครื่องตก Passengers (2008)
One of the other passengers says that he remembers bright light... or a loud noise, perhaps... but something during the mid-flight.ผู้โดยสารคนหนึ่งบอกว่า เขาเห็นแสงไฟ.. หรือเสียงดังมาก,บางที... มีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างการบิน Passengers (2008)
This one passenger, Dean Haschle, he seems to remember... an explosion on board.ผู้โดยสารคนหนึ่ง,ดีน แฮชเคิล, ดูเหมือนเขาจะจำ... Passengers (2008)
I'm interested in the health of the passengers.ผมรู้สึกสนใจใน สุขภาพของผู้โดยสาร Passengers (2008)
Passengers are missing, Mr. Arkin. What do you know about that?ผู้โดยสารที่หายไป,คุณอาร์กิน คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง? Passengers (2008)
Where are the other passengers?ผู้โดยสารคนอื่นๆอยู่ที่ไหน? Passengers (2008)
Passengers are missing, all of them, not just missing sessions... they are missing.พวกเขาหายไป,ทุกคนเลย, ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มย่อย... พวกเขาทั้งหมดหายไป Passengers (2008)
I think the airline is targetting the passengers.ฉันคิดว่าทางสายการบินกำลัง ตั้งเป้าไปที่พวกผู้โดยสาร Passengers (2008)
To keep tabs on the passengers?เพื่อหลอกผู้โดยสารเหรอ? Passengers (2008)
The passengers saw that explosion outside of the window.ผู้โดยสารเห็นระเบิด ข้างนอกหน้าต่าง Passengers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
passenA bus driver is responsible for the safety of the passengers.
passenA few passengers went on board the plane.
passenA highwayman robbed a foot passenger of his money.
passenAll passengers are required to show their tickets.
passenAll the passengers aboard were killed in the crash.
passenAll the passengers got seasick during the storm.
passenAll the passengers left the plane in a hurry.
passenAll the passengers were killed in the crash.
passenAll the passengers were requested to get off the train.
passenAll the passengers were saved from drowning.
passenAlmost all of the passenger in the bus were asleep when the accident happened.
passenA lot of passengers were injured in the accident.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เดินทาง[N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
รถโดยสารประจำทาง[N] bus, See also: passenger car, omnibus, Syn. รถเมล์, รถประจำทาง, Example: เขากลับบ้านด้วยรถโดยสารประจำทาง, Count unit: คัน,สาย, Thai definition: รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่กำหนดไว้ และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง, Notes: (กฎหมาย)
คนโดยสาร[N] passenger, Syn. ผู้โดยสาร, Example: คนขับรถสองแถวไม่คำนึงถึงความพอใจของคนโดยสารเลยสักนิด, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
บรรทุกผู้โดยสาร[v. exp.] (banthuk phūdōisān) EN: transport passengers   
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamnūan phūdōisān) EN: limit the number of passengers   FR: limiter le nombre de passagers
จำนวนผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan phūdōisān) EN: number of passengers   FR: nombre de passagers [m] ; nombre de voyageurs [m]
คนโดยสาร[n.] (khondøisān) EN: passenger   FR: passager [m] ; passagère [f]
ความจุผู้โดยสาร[n. exp.] (khwām ju phū dōisān) EN: number of passengers   FR: capacité d'accueil [f] ; capacité d'hébergement [m] ; nombre de voyageurs [m] ; nombre de passagers [m] ; nombre de plaisanciers [m]
เพื่อนโดยสาร[n. exp.] (pheūoen dōisān) EN: fellow passenger   
ผู้เดินทาง[n.] (phūdoēnthāng) EN: traveler = traveller ; voyager ; passenger   FR: voyageur [m]
ผู้โดยสาร[n.] (phūdōisān) EN: passenger   FR: passager [m] ; passagère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASSENGER    P AE1 S AH0 N JH ER0
PASSENGERS    P AE1 S AH0 N JH ER0 Z
PASSENGER'S    P AE1 S AH0 N JH ER0 Z
PASSENGERS'    P AE1 S AH0 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
passenger    (n) (p a1 s i n jh @ r)
passengers    (n) (p a1 s i n jh @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/gepaßt| เหมาะสม, เข้ากันได้ เช่น Die Farben passen nicht zusammen. สีพวกนี้ไม่เข้ากัน
passen(vi) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt, zu etw.| เหมาะสม, ดูเข้ากันดี เช่น Je Hemd erhalten Sie derzeit eine passende Krawatte gratis., See also: S. zusammenpassen,
passen(vt) |passte/paßte, hat gepasst/hat gepaßt| ลุล่วงไปด้วยดี, ราบรื่น เช่น Das war unser erster Urlaub, in dem wirklich alles gepasst hat. Dieses Hotel ist auf jedem Fall weiterzuempfehlen., Alles gepasst!
passen zu etw./jmdm.(vi) เหมาะสมกับ, เข้ากันได้ดีกับ เช่น Traurige Lieder passen nicht zu einer Hochzeit. เพลงที่เศร้าสร้อยไม่เหมาะกับงานแต่งงาน
anpassen(vt) |paßte an, hat angepaßt| แก้ไขหรือปรับปรุงให้พอดี(เสื้อผ้า) เช่น die Hose des Kunden anpassen แก้ไขกางเกงของลูกค้าคนนี้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
passen (zu); sich eignen fürto suit [Add to Longdo]
passen; anpassen; anprobierento fit [Add to Longdo]
passen (Kartenspiel) | (Ich) passe!to pass | (I) pass! [Add to Longdo]
passend; geeignet; richtig {adj}appropriate [Add to Longdo]
passend; richtig; geeignet; angemessen {adj} | sehr passendproper | fit and proper [Add to Longdo]
passend; geeignet; angemessen; günstig {adj}fitting [Add to Longdo]
passend {adj}companion [Add to Longdo]
passend {adv}aptly [Add to Longdo]
passend {adv}befittingly [Add to Longdo]
passend {adv}suitably [Add to Longdo]
passend; treffend {adj}apropos [Add to Longdo]
passend; treffend {adj}apt [Add to Longdo]
passend; wohlangebracht {adj}seasonable [Add to Longdo]
passend {adv}appositely [Add to Longdo]
Passen Sie auf!Be careful! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カートレーン[, ka-tore-n] (n) passenger and freight train (wasei [Add to Longdo]
スタンバイパッセンジャー[, sutanbaipassenja-] (n) standby passenger [Add to Longdo]
タンデム[, tandemu] (n) tandem; (riding with a) passenger on a motorcycle; (P) [Add to Longdo]
パッセンジャー[, passenja-] (n) passenger [Add to Longdo]
マリー・セレスト;マリー・セレステ;マリーセレスト;マリーセレステ[, mari-. seresuto ; mari-. seresute ; mari-seresuto ; mari-seresute] (n) (1) (See マリー・セレスト号・マリーセレストごう) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
マリー・セレスト号;マリーセレスト号[マリーセレストごう, mari-seresuto gou] (n) (1) Mary Celeste, famous British ship found in 1872 without crew or passengers.; (2) archetypal ghost ship; unmanned ship [Add to Longdo]
煙突(P);烟突[えんとつ, entotsu] (n) (1) chimney; smokestack; funnel (of a ship); stovepipe; (2) (sl) carrying a passenger without turning on the taximeter; (P) [Add to Longdo]
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P) [Add to Longdo]
貨客[かきゃく, kakyaku] (n) freight and passengers [Add to Longdo]
貨客船[かきゃくせん;かかくせん, kakyakusen ; kakakusen] (n) combined cargo and passenger ship [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘客[chéng kè, ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ, ] passenger [Add to Longdo]
客机[kè jī, ㄎㄜˋ ㄐㄧ, / ] passenger plane [Add to Longdo]
客轮[kè lún, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] passenger ship [Add to Longdo]
客运[kè yùn, ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ, / ] passenger traffic [Add to Longdo]
载客车[zài kè chē, ㄗㄞˋ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, / ] passenger train (or bus) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合う[あう, au] passen [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] passend, angemessen [Add to Longdo]
[てき, teki] passen, geeignet_sein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 passen [pɑsən]
   befit; befitting
   fit
   conform; fit; fitin
   beappropriate; suit; besuitable
   attempt; test; try
   fit
   try on
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 passen [pasən]
   be suitable; to fit
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top