ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haft

HH AE1 F T   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haft-, *haft*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haft[N] ด้ามถือของอุปกรณ์หรืออาวุธ, Syn. handle, hilt
haft[VT] ใส่ด้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haft(ฮาฟทฺ) n. ด้ามถือ. vt. ใส่ด้าม
air shaft(แอร์' ชาฟท) ปล่องที่มีอากาศเข้า
butt shaftลูกธนูหัวทู่
jackshaftn. เพลารอง,เพลาสำรอง
shaft(ชาฟทฺ,แชฟทฺ) n. ด้าม,คัน,คาน,เพลา,คันศร,ด้ามหอก,ด้ามค้อน,ด้ามหลาว,คานรถ,ก้าน,กิ่ง,ที่ตั้งเทียน,ด้ามธง,ลำ,แกน,แสง,ปล่อง,เพลารถ,ก้านพืช,ก้านของขน,สิ่งที่เป็นลำ,ลำต้น,การกระทำที่ไม่ยุต'ธรรม,ช่องลิฟต์,น่อง,ขาอ่อน vt. ถ่อด้วยคานไม้,ดันด้วยไม้ยาว,กระทำอย่างไม่

English-Thai: Nontri Dictionary
haft(n) ด้ามอาวุธ,ด้ามถือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fiddlesticks. We musta hafta try and saving her.ไร้สาระ เราต้องไปช่วยชีวิตนาง Bombad Jedi (2008)
I don't know how you got to me, and God knows if you were given the proper warning, but what lies ahead for you is more intense than your Haftarah portion of the demise of Filene's Basement.ฉันไม่รู้ว่า พวกคุณรู้จักฉันได้ยังไง และไม่รู้ว่าพวกคุณได้รับคำเตือนมาไหม แต่สิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าพวกคุณ คือความยากลำบาก It's a Shame About Ray (2013)
Faye tells me you can recite your entire haftorah portion by heart.เฟย์บอกฉันว่าเธอท่อง บทชาวยิวได้ทั้งหมดด้วยจิตใจ Catch You Later (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อ[n.] (bø) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well   FR: puits [m] ; trou [m]
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock   FR: poignée [f] ; manche [m]
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam   FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
ลิ้นเพลา[n. exp.] (lin phēlā) EN: valve shaft   
มือจับ[v.] (meūjap) EN: handle ; grip ; haft ; hilt   FR: saisir
เพลา[n.] (phēlā = phlao) EN: axle ; shaft   FR: essieu [m] ; axe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAFT    HH AE1 F T
HAFTA    HH AE1 F T AH0
HAFTS    HH AE1 F T S
HAFTS    HH AE1 F S
HAFT'S    HH AE1 F T S
HAFT'S    HH AE1 F S
HAFTS'    HH AE1 F T S
HAFTS'    HH AE1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haft    (n) hˈaːft (h aa1 f t)
hafts    (n) hˈaːfts (h aa1 f t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Haftstrafe(n) |die, pl. Haftstrafe| โทษต้องจำคุก, See also: S. Gefängnisstrafe, Freiheitsstrafe, A. Geldstrafe,
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Geschäft(n) |das, pl. Geschäfte| ร้านค้า, ธุรกิจ
Gesellschaft(n) |die, pl. Gesellschaften| สังคม, ชุมชน
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Wirtschaft(n) |die, nur Sg.| เศรษฐกิจ เช่น eine blühende Wirtschaft
Geschäfte(n) |pl.|, See also: das Geschäft
Gesellschaften(n) |pl.|, See also: die Gesellschaft
beschäftigt(adj) มีธุระยุ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Griff {m}; Heft {m} | Griffe {pl}haft | hafts [Add to Longdo]
Haft {f}arrest [Add to Longdo]
Haft {f}detainment [Add to Longdo]
Haft {f}durance [Add to Longdo]
Haft {f}jail [Add to Longdo]
Haftbefehl {m} | Haftbefehle {pl}warrant of arrest | warrants of arrest [Add to Longdo]
Haften {n}; Anhaften {n}; Kleben {n}; Anhängen {n}adherence [Add to Longdo]
Haftfestigkeit {f}adhesive strength [Add to Longdo]
Haftkornanteil {m}proportion of adhesion fines [Add to Longdo]
Haftkraft {f}adhesive force [Add to Longdo]
Haftmagnet {m}magnetic clamp [Add to Longdo]
Haftmine {f}limpet mine [Add to Longdo]
Haftmittel {n}adhesive agent [Add to Longdo]
Haftnotiz {f}Post-it [tm]; Post-it note [Add to Longdo]
Haftpflichtversicherung {f} [auto]third party insurance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーティキュレーテッドシャフト[, a-teikyure-teddoshafuto] (n) articulated shaft [Add to Longdo]
カムシャフト[, kamushafuto] (n) camshaft [Add to Longdo]
クランクシャフト[, kurankushafuto] (n) crankshaft [Add to Longdo]
シャフト[, shafuto] (n) shaft; (P) [Add to Longdo]
シングルオーバーヘッドカムシャフト[, shinguruo-ba-heddokamushafuto] (n) single overhead camshaft [Add to Longdo]
ステム[, sutemu] (n) (1) stem (of a plant); (2) stem (bicycle part); axle; shaft [Add to Longdo]
スプライン軸[スプラインじく, supurain jiku] (n) spline shaft [Add to Longdo]
ダブルオーバーヘッドカムシャフト[, daburuo-ba-heddokamushafuto] (n) double overhead camshaft [Add to Longdo]
バイエル[, baieru] (n) Bayer; Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft [Add to Longdo]
ブラックシャフト[, burakkushafuto] (n) black shaft [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
付く[つく, tsuku] haften, dazugehoeren [Add to Longdo]
拘置所[こうちしょ, kouchisho] Haftlokal, Gefaengnis [Add to Longdo]
逮捕状[たいほじょう, taihojou] Haftbefehl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haft \Haft\, v. t.
   To set in, or furnish with, a haft; as, to haft a dagger.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haft \Haft\ (h[.a]ft), n. [AS. h[ae]ft; akin to D. & G. heft,
   Icel. hepti, and to E. heave, or have. Cf. {Heft}.]
   1. A handle; that part of an instrument or vessel taken into
    the hand, and by which it is held and used; -- said
    chiefly of a knife, sword, or dagger; the hilt.
    [1913 Webster]
 
       This brandish'd dagger
       I'll bury to the haft in her fair breast. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A dwelling. [Scot.] --Jamieson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haft
   n 1: the handle of a weapon or tool [syn: {haft}, {helve}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Haft /haft/ 
  arrest; custody; detainment; durance; imprisonment

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top