Search result for

epen

(63 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epen-, *epen*
Possible hiragana form: えぺん
English-Thai: Longdo Dictionary
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cattlepenn. คอกวัว,คอกสัตว์
deepen(ดีพ'เพิน) vt.,vi. ทำให้ลึกยิ่งขึ้น,มากยิ่งขึ้น,ลึกยิ่งขึ้น, See also: deepener n. ดูdeepen
depend(ดีเพนดฺ') {depended,depending,depends} vi. ขึ้นอยู่กับ,อาศัย,อยู่ที่,สุดแล้วแต่,พึ่งพา,แขวนหรือห้อยอยู่,เชื่อถือ
dependable(ดีเพน'ดะเบิล) adj. เชื่อถือได้,พึ่งพาได้,ไว้วางใจได้., See also: dependabilityn., Syn. reliable ###A. changeable
dependant(ดีเพน'เดินทฺ) n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์,ผู้รับใช้ ดูdependent
dependence(ดีเพน'เดินซฺ) n. การพึ่งพา,เมืองขึ้น,สิ่งที่วางใจ., Syn. dependance
dependency n.การพึ่งพา,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์,ส่วนต่อ,ส่วนเสริม,เมืองขึ้น -S.dependancy,dependence
dependent(ดิเพน'เดินทฺ) adj. ขึ้นอยู่กับ,แล้วแต่,ซึ่งห้อยอยู่. n. ผู้อาศัย,ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์, Syn. dependant
independence(อินดิเพน' เดินซฺ) n. อิสรภาพ, เอกราช, ความเป็นอิสระ, ความไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมหรือสนับสนุนของคนอื่น รายได้ที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Syn. independency, freedom, liberty ###A. subjugation)
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)

English-Thai: Nontri Dictionary
deepen(vi) ลึกมากขึ้น,สงัด,ถลำลึก,จมลึก
depend(vi) เชื่อถือ,ไว้ใจ,พึ่งพิง,อาศัย,ขึ้นอยู่กับ
dependable(adj) เชื่อถือได้,ไว้ใจได้,วางใจได้,พึ่งพาได้
dependence(n) ความเชื่อใจ,ความไว้ใจ,การพึ่งพาอาศัย,เมืองขึ้น
dependency(n) ประเทศราช,เมืองขึ้น,การอาศัย,การพึ่งพา
dependent(adj) เป็นผลมาแต่,ขึ้นอยู่กับ,ต้องอาศัย,ต้องพึ่งพา
dependent(n) คนที่คอยพึ่งผู้อื่น,ผู้อาศัย,คนรับใช้
independence(n) เอกราช,ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด,อิสรภาพ,พรรคการเมืองอิสระ
independent(adj) เป็นเอกราช,เป็นกลาง,ไม่เข้าฝ่ายใด,อิสระ,ไม่ขึ้นกับใคร
interdependence(n) การพึ่งพาอาศัยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epenthesisการแทรกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ependymaอีเพนไดมา,เยื่อ,เยื่อบุห้องสมอง,อีเพนดัยมา,อีเพนไดมา [การแพทย์]
Ependymal Cellsอีเพนไดมาลเซลล์ [การแพทย์]
Ependymal Cells, Pseudostratifiedป์ซูโดสแตรติไฟด์อีเพนไดมาลเซลล์ [การแพทย์]
Ependymal Cystsอีเพนไดมาลซีสต์ [การแพทย์]
Ependymal Restsอีเพนไดมาหลง [การแพทย์]
Ependymitisอีเพนไดไมติส [การแพทย์]
Ependymitis, Granularแกรนูลาร์อีเพนไดไมติส [การแพทย์]
Ependymomaอีเพนไดโมมา,เนื้องอก,อีเปนดัยโมมา,เนื้องอกของไขสันหลัง [การแพทย์]
Ependymoma, Intramedullaryอีเพนไดโมมาเกิดในเนื้อไขสันหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let's see, the, um, 1995 Pommard les Epenots.ลองมาดูที่ UM 1995 Pommard Les Epenots Denial (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; dépendance [f]
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; apply   FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost   FR: dépenser ; payer ; rembourser
ใช้จ่าย[v.] (chaijāi) EN: spend ; disburse   FR: dépenser ; débourser
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
ใช้เงินหมด[v. exp.] (chai ngoen mot) EN: spend all the money   FR: dépenser tout l'argent
เชลยศักดิ์[adj.] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent   FR: privé ; non officiel ; non déclaré
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
によって異なる[によってことなる, niyottekotonaru] (exp,v5r) (See に因って) to differ depending on ...; (P) [Add to Longdo]
に応じて[におうじて, nioujite] (exp) depending on; dependent on [Add to Longdo]
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July [Add to Longdo]
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution [Add to Longdo]
アルコール依存症[アルコールいぞんしょう, aruko-ru izonshou] (n) alcohol dependency; alcoholism [Add to Longdo]
アンデパンダン[, andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre [Add to Longdo]
インディーズ[, indei-zu] (n) indies; independent film or music [Add to Longdo]
インディペンデント[, indeipendento] (adj-na,n) independent; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent [Add to Longdo]
コード独立形データ通信[コードどくりつがたデータつうしん, ko-do dokuritsugata de-ta tsuushin] code-independent data communication [Add to Longdo]
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language [Add to Longdo]
サービスに依存[サービスにいそん, sa-bisu niison] service-dependent (vs) [Add to Longdo]
データ依存ジッタ[データいぞんじった, de-ta izonjitta] DDJ, data dependent jitter [Add to Longdo]
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] data independence [Add to Longdo]
マシン依存型[マシンいぞんがた, mashin izongata] machine-dependent (a-no) [Add to Longdo]
マシン独立型[マシンどくりつがた, mashin dokuritsugata] machine-independent (a-no) [Add to Longdo]
ワークステーション依存セグメント記憶域[ワークステーションいぞんせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon izonsegumentokiokuiki] workstation dependent segment storage, WDSS [Add to Longdo]
ワークステーション独立セグメント記憶域[ワークステーションどくりつせぐめんときおくいき, wa-kusute-shon dokuritsusegumentokiokuiki] workstation independent segment storage, WISS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Epen \Ep"en\, n. (Anat.)
     See {Epencephalon}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top