Search result for

deepen

(48 entries)
(0.0394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deepen-, *deepen*
Possible hiragana form: でえぺん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deepen[VT] ทำให้เข้ม ( เช่น แสง, สี )
deepen[VI] ทำให้เข้ม ( เช่น แสง,สี )
deepen[VT] ทำให้ต่ำ ( เสียง )
deepen[VI] ทำให้ต่ำ ( เสียง )
deepen[VI] ทำให้มาก
deepen[VT] ทำให้มาก
deepen[VI] ทำให้ลึกซึ้ง
deepen[VT] ทำให้ลึกซึ้ง
deepen[VI] ทำให้ลึกยิ่งขึ้น
deepen[VT] ทำให้ลึกยิ่งขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deepen(ดีพ'เพิน) vt.,vi. ทำให้ลึกยิ่งขึ้น,มากยิ่งขึ้น,ลึกยิ่งขึ้น, See also: deepener n. ดูdeepen

English-Thai: Nontri Dictionary
deepen(vi) ลึกมากขึ้น,สงัด,ถลำลึก,จมลึก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deepening of a depressionการแรงขึ้นของ ดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. President, you came to office promising peace, but no sooner did you get into the White House than US involvement in Vietnam deepened and the war was prolonged with calamitous consequences.ท่านปธน. ท่านเข้าไปยัง สำนักงานพร้อมสัญญาสร้างสันติภาพ แต่ท่านเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวได้ไม่นาน Frost/Nixon (2008)
Either Fred is one vicious beagle or this mystery has just deepened.งั้นเจ้าเฟรดนี่ต้องเป็น หมาบีเกิ้ลสุดโหด ม่ายงั้นเรื่องนี้มันก็ลึกลับมากขึ้น Once Upon a Crime (2012)
Well, if it looks like I'm sneaking out the window, it's just a symptom of your deepening psychosis.ถ้ามันดูเหมือนว่าผมกำลังหนีออกทางหน้าต่าง มันก็เป็นแค่ส่วนลึกของอาการทางจิตพวกคุณ Curriculum Unavailable (2012)
I started taking testosterone, which deepened my voice a little bit but not enough.ฉันเริ่มใช้ ฮอร์โมนของผู้ชาย ซึ่งช่วยให้เสียงฉันต่ำลงนิดหน่อย แต่ยังไม่พอ Predestination (2014)
What began as an alliance of convenience became a friendship that deepened over time.สิ่งที่เริ่มเป็นพันธมิตร ของความสะดวกสบาย กลายเป็นมิตรภาพ ที่ลึกเมื่อเวลาผ่านไป Some of the Things That Molecules Do (2014)
The dimple deepened and evolved into a socket with a small opening.บุ๋มลึก และพัฒนาเป็นซ็อกเก็ต ที่มีช่องเล็ก ๆ Some of the Things That Molecules Do (2014)
And my mind was elevated, and my spirit deepened.สติปัญญาได้ยกระดับ จิตวิญญาณได้ฌาน Doctor Strange (2016)
Recalling it would only deepen your grief and potentially draw unwanted attention.จำไปก็มีแต่จะทำให้ นายเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้น มีแต่จะทำให้ได้รับความสนใจ Trace Decay (2016)
- For deepening - To the bone, for deepsสำหรับทำให้ต่ำไปถึงกระดูก สำหรับส่วนลึก The Blues Brothers (1980)
Deepeningทำให้ต่ำ The Blues Brothers (1980)
To the bone For deepeningไปถึงกระดูกสำหรับทำให้ต่ำ The Blues Brothers (1980)
But I like to believe it only deepens loveและอาจจะทำให้ห่างจากกันไป แต่ฉันก็ยังอยากจะเชื่อ Crying Out Love in the Center of the World (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deepenHe went to Britain to deepen his knowledge of the culture.
deepenThe purpose of this text is to deepen the understanding of black culture.
deepenWe deepened our friendship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอกท้องร่อง[V] deepen a ditch, See also: clean out or deepen garden ditches (by digging up the loam or mud and placing it around th, Example: เขาลอกท้องร่อง เพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Thai definition: ตักเอาโคลนเหลวในท้องร่องขึ้น.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEEPEN    D IY1 P AH0 N
DEEPENS    D IY1 P AH0 N Z
DEEPENED    D IY1 P AH0 N D
DEEPENING    D IY1 P AH0 N IH0 NG
DEEPENING    D IY1 P N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deepen    (v) (d ii1 p @ n)
deepens    (v) (d ii1 p @ n z)
deepened    (v) (d ii1 p @ n d)
deepening    (v) (d ii1 p @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
深まる[ふかまる, fukamaru] (v5r,vi) to deepen; to heighten; to intensify; (P) [Add to Longdo]
深める[ふかめる, fukameru] (v1,vt) to deepen; to heighten; to intensify; (P) [Add to Longdo]
深化[しんか, shinka] (n,vs) deepening [Add to Longdo]
進む[すすむ, susumu] (v5m,vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深化[shēn huà, ㄕㄣ ㄏㄨㄚˋ, ] deepen; intensify, #3,848 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] deepen; enlighten; profound, #17,480 [Add to Longdo]
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] deepen; enlighten; profound, #93,037 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deepen \Deep"en\, v. i.
   To become deeper; as, the water deepens at every cast of the
   lead; the plot deepens.
   [1913 Webster]
 
      His blood-red tresses deepening in the sun. --Byron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deepen \Deep"en\, v. t. [imp. & p. p. {Deepened}; p. pr. & vb.
   n. {Deepening}.]
   1. To make deep or deeper; to increase the depth of; to sink
    lower; as, to deepen a well or a channel.
    [1913 Webster]
 
       It would . . . deepen the bed of the Tiber.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To make darker or more intense; to darken; as, the event
    deepened the prevailing gloom.
    [1913 Webster]
 
       You must deepen your colors.     --Peacham.
    [1913 Webster]
 
   3. To make more poignant or affecting; to increase in degree;
    as, to deepen grief or sorrow.
    [1913 Webster]
 
   4. To make more grave or low in tone; as, to deepen the tones
    of an organ.
    [1913 Webster]
 
       Deepens the murmur of the falling floods. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deepen
   v 1: make more intense, stronger, or more marked; "The efforts
      were intensified", "Her rudeness intensified his dislike
      for her"; "Pot smokers claim it heightens their awareness";
      "This event only deepened my convictions" [syn:
      {intensify}, {compound}, {heighten}, {deepen}]
   2: become more intense; "The debate intensified"; "His dislike
     for raw fish only deepened in Japan" [syn: {intensify},
     {deepen}]
   3: make deeper; "They deepened the lake so that bigger pleasure
     boats could use it"
   4: become deeper in tone; "His voice began to change when he was
     12 years old"; "Her voice deepened when she whispered the
     password" [syn: {deepen}, {change}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top