Search result for

übt

(52 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -übt-, *übt*
English-Thai: Longdo Dictionary
subterranean(adj) ที่อยู่ใต้พื้นดิน, ใต้พื้นโลก เช่น Subterranean termites are the most destructive pests of wood in the United States.; The scientific journal is devoted to the study of cave biology and subterranean ecosystems. , S. underground, A. earth surface,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
doubtless(เดาทฺ'ลิส) adv. อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. positively
redoubtable(รีเดา'ทะเบิล) adj. น่าหวาดกลัว,มีชื่อเสียง,เด่น, Syn. formidable
subterfuge(ซับ'เทอฟิวจฺ) n. คำบอกปัด,การบอกปัด,วิธีการหลีกเลี่ยง,คำอ้าง
subterranean(ซับเทอเร'เนียน) adj. ใต้ดิน, Syn. subterraneous
subterrestrial(ซับทะเรส'เทรียล) adj. ใต้พื้นโลก,ใต้ดิน
subtitle(ซับไท'เทิล) n.,vt. (บรรยายเป็น) หัวข่าวรอง,หัวข่าวเล็ก,หัวข้อเล็ก,หัวข้อย่อย,ข้อย่อย,ชื่อย่อย,ภาพคำอธิบายข้างใต้ของภาพยนตร์ (มักเป็นคำแปล) ,ชื่อหนังสือรอง., See also: subtitular adj.
subtle(ซับ'เทิล) adj. บาง,ละเอียด,บอบบาง,เข้าใจยาก,ลึกลับ,เฉียบแหลม,มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,ฉลาด., See also: subtleness n. subtlety n. subtly adv., Syn. fine,delicate,dainty,gentle
subtract(ซับแทรคทฺ') vt.,vi. ถอนออก,ลบออก,ลบ,เอาออก,หัก,ชัก., See also: subtracter n., Syn. withdraw,deduct

English-Thai: Nontri Dictionary
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
doubt(vt) สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ฉงนสนเท่ห์,แคลงใจ,ข้องใจ,กริ่งเกรง,ไม่แน่ใจ
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
doubtless(adv) อย่างไม่ต้องสงสัย,อย่างแน่นอน
redoubtable(adj) แข็งแรง,น่ากลัว,น่าเกรงขาม,กล้าหาญ,มีชื่อเสียง,เด่น
subtend(vt) โอบล้อม,ขยายออกไป,หุ้ม
subterfuge(n) ข้ออ้าง,ข้อหลีกเลี่ยง,คำบอกปัด
subterranean(adj) ใต้พื้นโลก,ใต้ดิน,ซ่อนเร้น,ลึกลับ
subtle(adj) อ่อนโยน,ฉลาด,บอบบาง,ละเอียด,ลึกลับ
subtlety(n) ความอ่อนโยน,ความฉลาด,ความบอบบาง,ความละเอียดอ่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater   FR: souterrain
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain   FR: douter
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute   FR: subtil ; sagace
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away   FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; saisir
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī khøsongsai) EN: undoubtedly   FR: indubitablement ; incontestablement
หัก[v.] (hak) EN: subtract ; deduct ; debit ; deduct ; take off ; discount   FR: décompter ; déduire
หักออก[v. exp.] (hak øk) EN: deduct ; subtract   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
übtepracticed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
てっきり[, tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P) [Add to Longdo]
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of [Add to Longdo]
に違いない[にちがいない, nichigainai] (exp) I am sure; no doubt that; must; must have (done) [Add to Longdo]
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ... [Add to Longdo]
ウェディングブルー[, uedeinguburu-] (n) (See マリッジブルー) pre-nuptial doubts (wasei [Add to Longdo]
エンゲージブルー[, enge-jiburu-] (n) engagement doubts (wasei [Add to Longdo]
サブタイトル[, sabutaitoru] (n) subtitle; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サブタイプ[さぶたいぷ, sabutaipu] subtype [Add to Longdo]
下位部分木[かいぶぶんもく, kaibubunmoku] subordinate subtree [Add to Longdo]
加減算器[かげんさんき, kagensanki] adder-subtracter [Add to Longdo]
加減算時間[かげんさんじかん, kagensanjikan] add-subtract time [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
減算[げんさん, gensan] subtraction (vs) [Add to Longdo]
減算器[げんさんき, gensanki] subtracter [Add to Longdo]
減数[げんすう, gensuu] subtrahend [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
小計機能[しょうけいきのう, shoukeikinou] subtotal function [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top