ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

subtle

S AH1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subtle-, *subtle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subtle(adj) บาง, See also: เบาบาง, บอบบาง, Syn. faint, slight
subtle(adj) ซึ่งบอกเป็นนัยๆ, See also: ซึ่งบอกไม่หมด, ซึ่งเข้าใจลำบาก, Syn. implied, understated
subtle(adj) เฉียบแหลม, See also: ฉลาด, หลักแหลม, Syn. clever, intelligent
subtle(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เจ้าเล่ห์, Syn. cunning, ingenious, shrewd
subtlety(n) ความบอบบาง, Syn. elegance, exquisiteness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subtle(ซับ'เทิล) adj. บาง, ละเอียด, บอบบาง, เข้าใจยาก, ลึกลับ, เฉียบแหลม, มีเล่ห์เหลี่ยม, ชำนาญ, ฉลาด., See also: subtleness n. subtlety n. subtly adv., Syn. fine, delicate, dainty, gentle

English-Thai: Nontri Dictionary
subtle(adj) อ่อนโยน, ฉลาด, บอบบาง, ละเอียด, ลึกลับ
subtlety(n) ความอ่อนโยน, ความฉลาด, ความบอบบาง, ความละเอียดอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subtle๑. ละเอียดสุขุม๒. ละเอียดมาก๓. เฉียบแหลม [ มีความหมายเหมือนกับ subtile ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
subtle
subtle(adj) ค่อยเป็นค่อยไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. It's not a subtle point that you are making.ครับ ผมเข้าใจ คุณอธิบายชัดเจนมาก As Good as It Gets (1997)
And, while some of these will be very subtle and wonderful, and nuanced, and shaded others will be profoundly intense and difficult to tolerate.บางครั้งก็ชับช้อนยากที่จะอธิบาย แสนวิเศษ หรือแตกต่างกันเล็กน้อย บางครั้งก็จะ... Bicentennial Man (1999)
As such, I don't expect many of you to appreciate the subtle science and exact art that is potion-making.ดังนั้น ฉันจึงไม่คาดหวัง ว่าหลายคนจะปลื้ม ต่อวิทยาศาสตร์กับศิลปะในการปรุงยา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
With your exquisite taste, your subtle understanding of allegory and allusion...ในงานศิลปะที่ล้ำค่า แสดงให้ผู้อื่นเห็นรสนิยมเฉียบแหลมของท่าน Girl with a Pearl Earring (2003)
He's not a very subtle man.เขาไม่ใช่คนสงวนท่าที Casino Royale (2006)
"the soup was a revelation. A spicy yet subtle taste experience."ซุปนั่นวิเศษสุด รสเผ็ดแต่กลมกล่อม" Ratatouille (2007)
But one subtle move... and I'll drop you.ถ้าแกขยับผิดท่านิดเดียว ฉันเอาแกร่วงแน่ Mr. Brooks (2007)
They quit the subtle tactics.เข้าทางพวกมัน Shooter (2007)
A subtle suggestion that cigarettes are indeed your royal and loyal friends.และบอกเป็นนัยๆ ว่าบุหรี่คือเพื่อนที่สูงส่งและภักดีของนาย RocknRolla (2008)
I'm not sure my entering the casino would be the most subtle approach.ไม่แน่ใจว่าการเข้าไปในคาสิโนของผม จะเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุด Knight Rider (2008)
You know you're about as subtle as a flying brick?พี่เอาน้ำมาสาดกันเลยมั้ย You'll Be the Death of Me (2008)
Maybe you should be a little less subtle in the future.คุณน่าจะทำให้เข้าใจยากน้อยลงหน่อยในอนาคต Finding Freebo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
subtleHer exotic perfume has a subtle scent.
subtleI cannot appreciate the subtleties of the subject.
subtleShe has a subtle charm.
subtleStop trying to make us follow all these subtle clues. I wish you would say what you want to say more clearly.
subtleSubtle differences in tone discriminate the original from the copy.
subtleThere are subtle differences between the two pictures.
subtleThere are subtle differences between the two things.
subtleThere is a subtle difference between the two words.
subtleThere's a subtle difference in meaning between the two words.
subtleThere was a subtle difference between their views.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อปลีกย่อย[khøplīkyøi] (n, exp) EN: detail ; subtleties  FR: détail [ m ] ; subtilité [ f ]
ประณีต[pranīt] (adj) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous  FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUBTLE S AH1 T AH0 L
SUBTLER S AH1 T AH0 L ER0
SUBTLER S AH1 T L ER0
SUBTLETY S AH1 T AH0 L T IY0
SUBTLETIES S AH1 T AH0 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subtle (j) sˈʌtl (s uh1 t l)
subtler (j) sˈʌtlər (s uh1 t l @ r)
subtlest (j) sˈʌtlɪst (s uh1 t l i s t)
subtlety (n) sˈʌtltiː (s uh1 t l t ii)
subtleties (n) sˈʌtltɪz (s uh1 t l t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微妙[wēi miào, ㄨㄟ ㄇㄧㄠˋ, ] subtle, #11,049 [Add to Longdo]
奥妙[ào miào, ㄠˋ ㄇㄧㄠˋ, / ] subtle, #24,447 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fein; feinsinnig; hintergründig; subtil { adj } | feiner | am feinstensubtle | subtler | subtlest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠し味[かくしあじ, kakushiaji] (n) (putting in) subtle seasoning to bring out the flavor [Add to Longdo]
機微[きび, kibi] (n) (1) subtleties; niceties; delicate signs; inner workings; (adj-na) (2) subtle; sensitive [Add to Longdo]
虚実皮膜[きょじつひまく, kyojitsuhimaku] (exp) the difference between truth and fiction in art being very subtle; Art abides in a realm that is neither truth nor fiction [Add to Longdo]
鏡花水月[きょうかすいげつ, kyoukasuigetsu] (n) flowers reflected on a mirror and the moon reflected on the water's surface; something that is visible but having no substance; the subtle and profound beauty of poems that cannot be described in words [Add to Longdo]
精緻[せいち, seichi] (adj-na, n) delicate; minute; subtle [Add to Longdo]
繊細[せんさい, sensai] (adj-na, n) delicate; dainty; fine; slim; sensitive; subtle; (P) [Add to Longdo]
捉え所の無い;捉え所のない;捕らえ所の無い;捕らえ所のない[とらえどころのない, toraedokorononai] (adj-i) subtle; elusive; slippery [Add to Longdo]
微候[びこう, bikou] (n) (1) sign or symptom of a disease (usu. more subtle than a symptom); (2) augury; foretoken; harbinger [Add to Longdo]
微細[びさい, bisai] (adj-na, n) minute; micro; detailed; delicate; subtle; (P) [Add to Longdo]
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na, n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subtile \Sub"tile\, a. [L. subtilis. See {Subtile}.]
   1. Thin; not dense or gross; rare; as, subtile air; subtile
    vapor; a subtile medium.
    [1913 Webster]
 
   2. Delicately constituted or constructed; nice; fine;
    delicate; tenuous; finely woven. "A sotil [subtile]
    twine's thread." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       More subtile web Arachne can not spin. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       I do distinguish plain
       Each subtile line of her immortal face. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   3. Acute; piercing; searching.
    [1913 Webster]
 
       The slow disease and subtile pain.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. Characterized by nicety of discrimination; discerning;
    delicate; refined; subtle. [In this sense now commonly
    written {subtle}.]
    [1913 Webster]
 
       The genius of the Spanish people is exquisitely
       subtile, without being at all acute; hence there is
       so much humor and so little wit in their literature.
       The genius of the Italians, on the contrary, is
       acute, profound, and sensual, but not subtile; hence
       what they think to be humorous, is merely witty.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       The subtile influence of an intellect like
       Emerson's.              --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. Sly; artful; cunning; crafty; subtle; as, a subtile
    person; a subtile adversary; a subtile scheme. [In this
    sense now commonly written {subtle}.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Subtile}, {Acute}.
 
   Usage: In acute the image is that of a needle's point; in
      subtile that of a thread spun out to fineness. The
      acute intellect pierces to its aim; the subtile (or
      subtle) intellect winds its way through obstacles.
      [1913 Webster] -- {Sub"tile*ly}, adv. --
      {Sub"tile*ness}, n.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Subtle \Sub"tle\, a. [Compar. {Subtler}; superl. {Subtlest}.]
   [OE. sotil, subtil, OF. soutil, later subtil, F. subtil, L.
   subtilis; probably, originally, woven fine, and fr. sub under
   + tela a web, fr. texere to weave. See {Text}, and cf.
   {Subtile}.]
   1. Sly in design; artful; cunning; insinuating; subtile; --
    applied to persons; as, a subtle foe. "A subtle traitor."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Cunningly devised; crafty; treacherous; as, a subtle
    stratagem.
    [1913 Webster]
 
   3. Characterized by refinement and niceness in drawing
    distinctions; nicely discriminating; -- said of persons;
    as, a subtle logician; refined; tenuous; sinuous;
    insinuating; hence, penetrative or pervasive; -- said of
    the mind; its faculties, or its operations; as, a subtle
    intellect; a subtle imagination; a subtle process of
    thought; also, difficult of apprehension; elusive.
    [1913 Webster]
 
       Things remote from use, obscure and subtle.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Smooth and deceptive. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Like to a bowl upon a subtle ground [bowling
       ground].               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Artful; crafty; cunning; shrewd; sly; wily.
 
   Usage: Subtle is the most comprehensive of these epithets and
      implies the finest intellectual quality. See {Shrewd},
      and {Cunning}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 subtle
   adj 1: difficult to detect or grasp by the mind or analyze; "his
       whole attitude had undergone a subtle change"; "a subtle
       difference"; "that elusive thing the soul" [syn:
       {elusive}, {subtle}]
   2: able to make fine distinctions; "a subtle mind"
   3: working or spreading in a hidden and usually injurious way;
     "glaucoma is an insidious disease"; "a subtle poison" [syn:
     {insidious}, {pernicious}, {subtle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top