ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coloured

K AH1 L ER0 D   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coloured-, *coloured*, colour, coloure
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coloured[ADJ] ของกลุ่มที่ไม่ใช่ชนผิวขาว, Syn. colored
coloured[ADJ] ที่มีสี, Syn. colored

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coloured(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
parti-colouredadj. หลากสี,หลากหลาย หลายแบบ
party-colouredadj. หลากสี,สลับส'
peach-colouredn. สีแดงอมเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
coloured(adj) มีสี,สีคล้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coloured personคนผิวสี, คนผิวดำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
coloured stoneพลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Like coloured telly. - Like crystal.เช่นเดียวกับโทรทัศน์สี เช่นเดียวกับ คริสตัล Yellow Submarine (1968)
I thought it was that coloured man.ผมคิดว่าคุณหมายถึงคนต่างผิว ที่ผมเห็นเสียอีก As Good as It Gets (1997)
- Coloured pastels?-ดินสอสีเหรอคะ Hope Springs (2003)
Different coloured eyes. Like David Bowie.สีนัยน์ตาแต่ละข้างสีที่แตกต่างกัน เหมือนกับเดวิด โบวี่ Episode #1.4 (2010)
Pretty much. I think it had different coloured seats.เยอะเลยล่ะ ผมว่าผมมีเบาะรถสีพิเศษ Episode #18.4 (2012)
It's always coloured by emotions...มันมักจะคล้อยไปตามอารมณ์ Enemy (2013)
"Why you got all the white men driving, and the coloured lifting?""ทำไมถึงให้พวกคนขาวขับรถ แล้วให้คนดำเป็นคนขนขยะ" Fences (2016)
"How come you got all the whites driving and the coloured lifting?""ทำไมถึงให้พวกคนขาวขับรถ แล้วให้คนดำเป็นคนขนขยะ" Fences (2016)
They got a lot of coloured boys playing ball now.ตอนนี้มีเด็กผิวสีหลายคนเล่นบอลแล้ว Fences (2016)
They got a lot of coloured baseball players now.มีนักเล่นเบสบอลผิวสีหลายคนแล้วตอนนี้ Fences (2016)
Coloured guy got to be twice as good to get on the team.คนดำต้องเก่งเป็นสองเท่าถึงจะได้เข้าทีม Fences (2016)
Got coloured on the team, don't even use him.มีคนดำเข้าทีม ไม่ได้เล่นด้วยซ้ำ Fences (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colouredHe has a habit of looking down on coloured people.
colouredThe first thing that came to my attention was the large sofa. It was covered in sober coloured leather, the seat and the back both looked wide and comfortable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพรพรรณ[N] finery, See also: coloured silk, raiment, clothing, Syn. ผ้า, ภูษา, อาภรณ์, Example: นางแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดแพรพรรณผืนใหม่เอี่ยม, Thai definition: เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
รัต[ADJ] coloured, Syn. ย้อมสี
กระจกหุง[N] stained glass, See also: coloured thin and quadrangular glass, Syn. กระจกสี, Example: อาคารนี้ใช้กระจกหุงทุกชั้น, Count unit: บาน, Thai definition: กระจกสีชนิดบาง ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม มีสีต่างๆ ใช้ประดับอาคารหรือครุภัณฑ์ เช่น พระแท่นบุษบก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
ชมพู[adj.] (chomphū) EN: pink ; rose coloured   FR: rose ; rosé
ด่าง[adj.] (dāng) EN: faded ; discoloured   
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
ดินสอสี[X] (dinsø sī) EN: coloured pencil ; pastel   FR: crayon de couleur [m]
จอสี[n. exp.] (jø sī) EN: coloured screen   FR: écran couleur
กระดาษสี[n. exp.] (kradāt sī) EN: coloured paper ; colored paper (Am.)   FR: papier de couleur [m]
กระรอกบินเล็กเขาสูง[n. exp.] (krarøk bin lek khao sūng) EN: Parti-coloured Flying Squirrel   
มโนศิลา[n.] (manōsilā) EN: red-vein stone ; red-striped stone ; coloured marble   
มีหลายสี[X] (mī lāi sī) EN: multicoloured   FR: multicolore

CMU English Pronouncing Dictionary
COLOURED    K AH1 L ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coloured    (v) kˈʌləd (k uh1 l @ d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buntpapier {n}coloured paper [Add to Longdo]
Farbstift {m}coloured pencil [Add to Longdo]
Kennfaden {m}coloured tracer thread [Add to Longdo]
Fünffarbennonne {f} [ornith.]Coloured Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オロイド[, oroido] (n) oroide (gold-coloured copper-zinc alloy) [Add to Longdo]
カラーインク[, kara-inku] (n) colored ink; coloured ink [Add to Longdo]
カラートタン[, kara-totan] (n) (abbr) colored steel sheet; coloured steel sheet [Add to Longdo]
カラード[, kara-do] (n) colored; coloured; (P) [Add to Longdo]
ブロンズ色[ブロンズいろ, buronzu iro] (n,adj-no) bronze (coloured) [Add to Longdo]
ベージュ色[ベージュいろ, be-ju iro] (n,adj-no) beige (coloured) [Add to Longdo]
綾糸[あやいと, ayaito] (n) colored thread; coloured thread; thread of cat's cradle; heddle thread [Add to Longdo]
黄金色[こがねいろ, koganeiro] (n,adj-no) golden; gold-colored; gold-coloured; honey-colour [Add to Longdo]
黄飯[おうはん, ouhan] (n) yellow rice meal (coloured with essence of gardenia fruit) [Add to Longdo]
黄味がかった[きみがかった, kimigakatta] (adj-f) yellowish; cream-coloured; cream-colored [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 coloured \coloured\ adj.
   same as {colored}. [Brit.]
 
   Syn: colored, in color(predicate), colorful.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coloured
   adj 1: having color or a certain color; sometimes used in
       combination; "colored crepe paper"; "the film was in
       color"; "amber-colored heads of grain" [syn: {colored},
       {coloured}, {colorful}] [ant: {uncolored}, {uncoloured}]
   2: favoring one person or side over another; "a biased account
     of the trial"; "a decision that was partial to the defendant"
     [syn: {biased}, {colored}, {coloured}, {one-sided},
     {slanted}]
   3: (used of color) artificially produced; not natural; "a
     bleached blonde" [syn: {bleached}, {colored}, {coloured},
     {dyed}]
   4: having skin rich in melanin pigments; "National Association
     for the Advancement of Colored People"; "dark-skinned
     peoples" [syn: {colored}, {coloured}, {dark}, {dark-skinned},
     {non-white}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top