ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

parti-coloured

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parti-coloured-, *parti-coloured*, parti-colour, parti-coloure
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parti-coloured[ADJ] ซึ่งมีหลากหลายสี, Syn. colorful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parti-colouredadj. หลากสี,หลากหลาย หลายแบบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระรอกบินเล็กเขาสูง[n. exp.] (krarøk bin lek khao sūng) EN: Parti-coloured Flying Squirrel   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
parti-coloured    (j) pˈaːtɪ-kʌləd (p aa1 t i - k uh l @ d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 parti-colored \par"ti-col`ored\, a.
   Having sections or patches colored differently and usually
   brightly. Same as {Party-colored}. [Also spelled
   {parti-coloured}.]
 
   Syn: motley, multicolor, culticolour, multicolored,
     multicoloured, painted, piebald, pied, varicolored,
     varicoloured.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top