Search result for

waff

(64 entries)
(0.0503 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waff-, *waff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waff[VT] พัด, See also: กระพือ, ปลิว, Syn. flutter, waft, wave
waff[VI] พัด, See also: กระพือ, ปลิว, Syn. flutter, waft, wave
waffle[SL] พูดไร้สาระ
waffle[N] ขนมอบลักษณะคล้ายตะแกรง, See also: วาฟเฟิล, Syn. pancake, crepe
waffle[VI] ลังเลใจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตัดสินใจไม่ได้, Syn. dither, oscillate, vacillate, Ant. decide
waffle[N] คำพูดหรือข้อเขียนที่ไม่ชัดเจน (คำไม่เป็นทางการ), See also: คำพูดหรือข้อเขียนที่คลุมเครือ
waffly[ADJ] ซึ่งพูดหรือเขียนคลุมเครือ
waffler[N] ผู้พูดหรือเขียนคลุมเครือ
wafflingly[ADJ] ซึ่งพูดหรือเขียนคลุมเครือ
waffle about[PHRV] พูดเหลาะแหละเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waff(แวฟ,วาฟ) n. การพัดของลม,การมองปราด,การมองผาด ๆ ,การชำเลือง
waffle(วอฟ'เฟิล) n. ขนมปังอบใส่ไข่และนมที่อบในเบ้าที่เป็นปุ่ม ๆ adj. เป็นปุ่ม ๆ คล้ายขนมดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
waffle(n) ขนมชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right, right over... Here, here! By the waffle with the sun glasses!อืมมม นี่ นี่ ตรงนี่เลย ใกล้ๆกับร้านขายวัฟเฟิลที่ใส่แว่นกันแดด Bolt (2008)
- We're one waffle away from Penny.\ เรายังอยู่ห่างจากเพ็นนี Bolt (2008)
We're gonna need more waffles.พวกเราคงต้องใช้ วัฟเฟิลมากกว่านี้ I Love You, Beth Cooper (2009)
- An old furnace, I think. - Become a waffle iron.เตาไฟเก่ามันคงไหม้นะครับ / รถเต่า วัฟเฟิล Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Every morning we meet Rube at a restaurant called Der Waffle Haus, where he would review the list which has who's to die, when and where, which he writes out on a Post-it and then passes on to all the grim reapers.ในทุกๆเช้าเราจะมาพบรู้บที่ เดอ วัฟเฟิล ฮัท ที่ซึ่งเขาจะบอกรายชื่อคนตาย รวมทั้งเวลาและสถานที่ โดยจะเขียนมันลงในกระดาษเตือนความจำ Dead Like Me: Life After Death (2009)
And today, fate is telling our band of merry grim reapers to move on from Der Waffle Haus.และวันนี้ โชคชะตาบอกว่า กลุ่มมัจจุราชของเรา ต้องย้ายไปจากเดอ วัฟเฟิล ฮัท Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm showing respect. Auf wiedersehen, Der Waffle Haus.ฉันก็กำลังแสดงความเคารพอยู่ ลาก่อนแล้วเจอกันใหม่, เดอ วัฟเฟิล ฮัท Dead Like Me: Life After Death (2009)
If Rube was still around, he would have been at the Waffle Haus this morning.ถ้ารู้บยังอยู่แถวๆนี้ เขาต้องไปที่ เดอ วัฟเฟิล ฮัทในตอนเช้า Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm thinking waffles.ฉันคิดถึงวาฟเฟิล Dead Like Me: Life After Death (2009)
Like, do--? Do you have any waffles?"ฉันชอบ คุณมีขนมบัฟเฟอร์ไหม Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Waffle House?บ้านวาฟเฟอร์ Bit by a Dead Bee (2009)
Waffle House is good.บ้านวาฟเฟอร์ก็ดี Bit by a Dead Bee (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waffI recommend giving it to them straight, don't waffle your way around the subject.
waffShe got tired of his waffling and dumped him.

CMU English Pronouncing Dictionary
WAFFLE    W AA1 F AH0 L
WAFFLED    W AA1 F AH0 L D
WAFFLES    W AA1 F AH0 L Z
WAFFORD    W AA1 F ER0 D
WAFFLING    W AA1 F L IH0 NG
WAFFENSCHMIDT    W AA1 F AH0 N SH M IH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waffle    (v) (w o1 f l)
waffled    (v) (w o1 f l d)
waffles    (v) (w o1 f l z)
waffling    (v) (w o1 f l i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Waffe(n) |die, pl. Waffen| อาวุธ
Waffel(n) |die, pl. Waffeln| ขนมเวเฟอร์(แผ่นขนมปังอบกรอบ)
bewaffnet(adj) mit etw. bewaffnet ที่พกด้วยอาวุธหนึ่งๆ เช่น Mit einem Messer bewaffnet ging er auf mich los. = เขา(ซึ่งพกอาวุธด้วยมีดหนึ่งด้าม)ตรงเข้าจู่โจมฉัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Waffe {f} | Waffen {pl} | in Waffen stehen; unter Waffen stehen | Waffen tragen | Waffen abgeben | die Waffen strecken | jdn. mit den eigenen Waffen schlagen [übtr.]weapon; arms | weapons; arms | to be under arms | to bear arms | to decommission weapons | to lay down one's arms | to defeat sb. with his own arguments [Add to Longdo]
Waffen {pl}weaponry [Add to Longdo]
Waffel {f} | Waffeln {pl}waffle | waffles [Add to Longdo]
Waffel {f} | Waffeln {pl}wafer | wafers [Add to Longdo]
Waffeleisen {n}waffle iron [Add to Longdo]
Waffenappell {m}arms inspection [Add to Longdo]
Waffenexport {m} | Waffenexporte {pl}arms export | arms exports [Add to Longdo]
Waffenfabrik {f}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.] [Add to Longdo]
Waffenfabrik {f} | Waffenfabriken {pl}factory of arms | factories of arms [Add to Longdo]
Waffenfabrikant {m}arms manufacturer [Add to Longdo]
Waffengewalt {f}force of arms [Add to Longdo]
Waffenkammer {f} [mil.] | Waffenkammern {pl}armory [Am.]; armoury [Br.] | armories; armouries [Add to Longdo]
Waffenlager {n}arsenal [Add to Longdo]
Waffenlieferung {f} | Waffenlieferungen {pl}delivery of arms | deliveries of arms [Add to Longdo]
Waffenmeister {m}; Waffenschmied {m}armorer [Am.]; armourer [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴーフル[, go-furu] (n) type of waffle (fre [Add to Longdo]
ゴーフレット[, go-furetto] (n) type of waffle (fre [Add to Longdo]
ワッフル[, waffuru] (n) waffle [Add to Longdo]
ワッフルスラブ[, waffurusurabu] (n) waffle slab [Add to Longdo]
天火[てんぴ, tenpi] (n) oven; (waffle) iron [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
休戦[きゅうせん, kyuusen] Waffenstillstand [Add to Longdo]
兵器[へいき, heiki] Waffe [Add to Longdo]
武力[ぶりょく, buryoku] Waffengewalt [Add to Longdo]
武器[ぶき, buki] Waffe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top