Search result for

volle

(91 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -volle-, *volle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
volley[N] การระดมยิง, See also: การยิงเป็นตับ, การยิงเป็นชุด, Syn. gunfire, bombardment, barrage
volley[N] การรัวคำถาม
volley[VT] ระดมยิง, See also: ยิงเป็นตับ, Syn. barrage, bombard, cannonade
volley[VI] ระดมยิง, Syn. barrage, bombard, cannonade
volleyer[N] ผู้ตีลูกหรือเตะลูกบอลก่อนแตะพื้น
volleyball[N] กีฬาวอลเลย์บอล
volleyball[N] ลูกวอลเลย์บอล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
volley(วอล'ลี) n. การระดมยิง,ลูกกระสุนที่ถูกยิงออกพร้อมกัน,การปะทุออกเป็นชุด vt. ระดมยิงเป็นชุด, Syn. stream,flow
volleyball(วอล'ลีบอล) n. กีฬาวอลเลย์บอล

English-Thai: Nontri Dictionary
volley(n) การระดมยิง,การปะทุ
volley(vi) ระดมยิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Volleyballวอลเลย์บอล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She did not respond. A second volley was fired.วอลเลย์สองถูกยิง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We have the still life art class. We got volleyball and croquet.เรายังมีสอนงานศิลป แล้วก็มี วอลเล่บอล กับ เกมส์ตีบอล Dirty Dancing (1987)
Prepare a second volley!เตรียมการยิงครั้งที่สอง! Akira (1988)
- You guys going to a volleyball game or something?- พวกคุณจะไปเกมวอลเลย์บอลหรืออะไร? Pulp Fiction (1994)
-We'll fire a volley into them.ยิงขู่ก่อน ไม่... The Man in the Iron Mask (1998)
The U.S.ilitary has launched a volley of 24 Titan II missiles.นักข่าว(ในทีวี) มีคนยิ่งจรวจขึ้นไปแล้ว ทหารสหรัฐ ได้ยิ่งจรวจไทแทน ขึ้นไป 24 ลูกแล้ว Pilot (2004)
Shut up, volleyball player!หุบปากนะ ยายนักวอลเล่ย์ Lovely Complex (2007)
I'm missing volleyball.- ฉันพลาดวอลเลย์บอลไปเลย Bobby Z (2007)
It hits the bar, it bounds out to Munez, and in one swoop, a ball up front to Harris, a superb dip and volley over Lehmann.บอลชนคาน, แล้วกระดอนมาทางมูเนซ ก่อนที่จะโยนยาวขึ้นไปให้แฮริส ชิฟท์ข้ามศรีษะเลห์มันเข้าประตูไปอย่างสุดสวย Goal II: Living the Dream (2007)
What a save that was. Reflexes from Lehmann, a close-in volley from Munez.สุดยอดครับเลห์มัน ปฏิกิริยาตอบสนองไวจริงๆ ปัดลูกที่มูเนซยิงไว้ได้ Goal II: Living the Dream (2007)
He plays volleyball.เล่นวอลเล่ย์บอลด้วยแฮะ Disturbia (2007)
Or a volley of innocent questionsหรือถามคำถามที่ไร้เดียงสา Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
volleBeing short is a disadvantage to a volleyball player.
volleDo you like playing volleyball?
volleHe is volleyball player.
volleHis height is a great advantages when he plays volleyball.
volleI am playing volleyball now.
volleI can play baseball, tennis, volleyball, and so on.
volleI like volleyball as well as basketball.
volleI play volleyball a lot.
volleI sprained my finger while playing volleyball.
volleLet's play volleyball.
volleMike is not a member of the volleyball team.
vollePractice volleying against two players.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักตบ[N] volleyball player, Syn. นักวอลเล่ย์บอล, Example: เธอเป็นนักตบฝีมือดีในทีมวอลเล่ย์บอลทีมชาติ, Count unit: คน, Notes: (ปาก)
วอลเลย์บอล[N] volleyball, Example: วันนี้ต้องรีบกลับบ้านไปดูวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศ, Thai definition: กีฬาอย่างหนึ่ง แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 6 คน แต่ละฝ่ายต้องใช้มือตีหรือตบลูกบอลข้ามตาข่ายโต้กันไปมา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เล่นวอลเลย์บอล[n. exp.] (phūlēn wønlēbøn ) FR: volleyeur [m] ; joueur de volley-ball [m]
วอลเลย์[n.] (wønlē) FR: volley [m] (abrév.)
วอลเลย์บอล[n.] (wønlēbøn ) EN: volleyball   FR: volley-ball [m]
วอลเลย์สาว[n. exp.] (wønlē sāo) FR: volley féminin [m] (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLLE    V AA1 L
VOLLER    V AA1 L ER0
VOLLEY    V AA1 L IY0
VOLLEYS    V AA1 L IY0 Z
VOLLEYBALL    V AA1 L IY0 B AO2 L
VOLLENWEIDER    V AA1 L AH0 N W AY0 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
volley    (v) (v o1 l ii)
volleys    (v) (v o1 l i z)
volleyed    (v) (v o1 l i d)
volleying    (v) (v o1 l i i ng)
volleyball    (n) (v o1 l i b oo l)
volleyballs    (n) (v o1 l i b oo l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
voller Ungereimtheitencompletely incongruous [Add to Longdo]
Vollendung {f}consummation [Add to Longdo]
Vollendung {f}; Vollkommenheit {f}perfection [Add to Longdo]
Volleyball {m}; Volleyballspiel {n} [sport]volleyball [Add to Longdo]
voller Ungezieferverminously [Add to Longdo]
vollelektrisch {adj}all-electric [Add to Longdo]
vollelektronisch {adj}all-electronic [Add to Longdo]
vollenden; komplettieren; abschließento complete [Add to Longdo]
vollenden; vollbringen | vollendend; vollbringend | vollendet; vollbracht | vollendet; vollbringt | vollendete; vollbrachteto accomplish | accomplishing | accomplished | accomplishes | accomplished [Add to Longdo]
vollenden | vollendend | vollendet | vollendet | vollendeteto consummate | consummating | consummated | consummates | consummated [Add to Longdo]
vollendento finish [Add to Longdo]
vollendendperfecting [Add to Longdo]
vollendet {adj}sublime [Add to Longdo]
vollendetconsummate [Add to Longdo]
vollends {adv}completely [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vリーグ[ブイリーグ, buiri-gu] (n) V-League (Japanese volleyball league) [Add to Longdo]
オーバーネット[, o-ba-netto] (n) reaching over the net (volleyball, etc.) (wasei [Add to Longdo]
サーブアンドボレー[, sa-buandobore-] (n) serve and volley [Add to Longdo]
セットポイント[, settopointo] (n) set point (tennis, volley-ball, etc.) [Add to Longdo]
ハーフボレー[, ha-fubore-] (n) half volley [Add to Longdo]
バレー[, bare-] (n) (1) volley; (2) (abbr) volleyball; (3) valley; (4) ballet; (P) [Add to Longdo]
バレーボール[, bare-bo-ru] (n) volleyball; (P) [Add to Longdo]
ビーチバレー[, bi-chibare-] (n) (abbr) beach volleyball [Add to Longdo]
ボレー[, bore-] (n) volley; (P) [Add to Longdo]
ボレーキック[, bore-kikku] (n) volley kick [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排球[pái qiú, ㄆㄞˊ ㄑㄧㄡˊ, ] volleyball [Add to Longdo]
齐射[qí shè, ㄑㄧˊ ㄕㄜˋ, / ] volley (of gunfire) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] VOLLENDUNG [Add to Longdo]
完了[かんりょう, kanryou] Vollendung, Perfekt [Add to Longdo]
完結[かんけつ, kanketsu] Vollendung [Add to Longdo]
完遂[かんすい, kansui] Vollendung, Erfuellung, Ausfuehrung [Add to Longdo]
専任[せんにん, sennin] voller_Dienst [Add to Longdo]
既成の事実[きせいのじじつ, kiseinojijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
既成事実[きせいじじつ, kiseijijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
果たす[はたす, hatasu] vollenden [Add to Longdo]
真剣[しんけん, shinken] voller_Ernst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top