ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

真剣

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -真剣-, *真剣*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
真剣[しんけん, shinken] (n) ความเอาจริงเอาจัง, ความตั้งใจจริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
真剣(P);真険(iK)[しんけん, shinken] (n,adj-na) (1) seriousness; earnestness; (2) real sword (as opposed to unsharpened or wooden practice weapon) (practise); (P) [Add to Longdo]
真剣勝負[しんけんしょうぶ, shinkenshoubu] (n,adj-no) fighting with real swords; game played in real earnest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must set about your business in earnest.あなたは真剣に自分の仕事にとりかからねばならない。
George is not serious about his study.ジョージは勉強に真剣でない。
If you want to skate well, you should take it up seriously.スケートが上手になりたいのなら、真剣に習い始めるべきだ。
The loss of childhood spontaneity has caused widespread concern, as well as calls for review of the nation's educational and social structures.そこで、子供らしさが、徐々に失われていく現状への反省から、教育制度や社会の仕組みといった根本的なものの見直しが、今、真剣に考えられるようになってきている。
Mingle your joys sometimes with your earnest occupation.ときに君の喜びと君の真剣な職業とを交流せしめよ。 [M]
I didn't consider the subject seriously.わたしはその問題を真剣に考えなかった。
We entered into a serious conversation.我々は真剣な話し合いを始めた。
Let's have a serious talk about your future.君の将来について真剣に話をしよう。 [M]
If you study earnestly you can expect to pass the exam.君は真剣に勉強すれば試験に合格する期待がもてる。 [M]
As today's accident is very serious, I take it seriously.今日の事故はとても重大なので、私は真剣に受け取っています。
I'm serious about my job.私は仕事は真剣だ。
I didn't consider the subject seriously.私はその問題を真剣には考えなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are discussing it, Lister. What's this if not a discussion? A diesel locomotive?[JA] こうして冷静かつ真剣に 話し合ってるだろ Balance of Power (1988)
Is it our times that are not serious?[JA] 時だって 真剣だわ Wings of Desire (1987)
Was I the only one who wasn't serious?[JA] 私ひとり 真剣でなかった? Wings of Desire (1987)
It must finally become serious.[JA] いつか一度は真剣になる Wings of Desire (1987)
A lot of people seriously believe the opera to be cursed.[JA] たくさんの人が真剣に このオペラが呪われていると信じている Opera (1987)
You're serious about that, aren't you?[JA] この事に真剣ですね? Halloween (1978)
I'm being serious. What you're planning is no joke.[JA] 真剣な話 冗談では済まないぞ War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
- He knew what this case meant to me.[JA] 俺が真剣なの オヤジだって知ってるさ He Walked by Night (1948)
At last it's becoming serious.[JA] ようやく今 真剣 Wings of Desire (1987)
No, actually! I did quite a bit of thinking! - And I decided that you're breaking me.[JA] 真剣にね 君のお陰で ぼくは破産だ Can't Buy Me Love (1987)
Now it's serious.[JA] 今度こそ真剣って気になったこともなかった Wings of Desire (1987)
- I'm not being silly, Papa.[JA] 真剣な ん だ War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
真剣[しんけん, shinken] voller_Ernst [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top