ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

venturer

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venturer-, *venturer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
venturer(n) คนเสี่ยงภัย, See also: ผู้เสี่ยงภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
adventurer(n) นักผจญภัย, นักเสี่ยงภัย, นักฉวยโอกาส, นักแสวงโชค

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
venturerThe venturer Edward made his the jackpot in the oil business.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักผจญภัย[nak phajonphai] (n) EN: adventurer ; adventurist ; explorer ; adventure seeker  FR: aventurier [ m ]
ผจญภัย[phajonphai] (v) EN: take adventure ; encounter ; face danger ; take the risk ; dare  FR: s'aventurer
ผู้เสี่ยงโชค[phū sīeng chōk] (n, exp) EN: adventurer  FR: aventurier [ m ]
เสี่ยง[sīeng = sieng] (v) EN: gamble ; risk ; chance ; brave  FR: risquer ; aventurer

Japanese-English: EDICT Dictionary
山師[やまし, yamashi] (n) (1) speculator; (2) adventurer; imposter; (3) prospector [Add to Longdo]
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China [Add to Longdo]
投機家[とうきか, toukika] (n) speculator; venturer [Add to Longdo]
投機師[とうきし, toukishi] (n) adventurer; speculator [Add to Longdo]
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp, vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer) [Add to Longdo]
風雲児[ふううんじ, fuuunji] (n) lucky adventurer; adventurer who takes advantage of troubled times; soldier of fortune [Add to Longdo]
冒険家[ぼうけんか, boukenka] (n) adventurer [Add to Longdo]
冒険者[ぼうけんしゃ, boukensha] (n) adventurer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venturer \Ven"tur*er\, n.
   1. One who ventures, or puts to hazard; an adventurer.
    --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. A strumpet; a prostitute. [R.] --J. Webster (1607).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 venturer
   n 1: a merchant who undertakes a trading venture (especially a
      venture that sends goods overseas) [syn: {venturer},
      {merchant-venturer}]
   2: a person who enjoys taking risks [syn: {adventurer},
     {venturer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top