ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsophisticated

AH2 N S AH0 F IH1 S T IH0 K EY2 T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsophisticated-, *unsophisticated*, unsophisticat, unsophisticate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unsophisticated(adj) ซื่อๆ, See also: ไร้เล่ห์เหลี่ยม, Syn. innocent, simple, artless, na?ve
unsophisticatedly(adv) อย่างซื่อๆ, See also: อย่างไร้เล่ห์เหลี่ยม, Syn. openly
unsophisticatedness(n) ความซื่อ, See also: ความตรงไปตรงมา, การไร้เล่ห์เหลี่ยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unsophisticated(อันโซฟิส'ทิเคทิด) adj. ง่าย, ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่เจือปน, ไร้เดียงสา, เรียบ ๆ , ตรงไปตรงมา, บริสุทธิ์, แท้จริง, ไม่ซับซ้อน.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, what's changed is that our allegedly unsophisticated enemy has cottoned on to the factually unsophisticated truth we're an easy target.ที่เปลี่ยนไปคือ ศัตรูที่ดูเหมือนตาสีตาสาของเรา ได้เรียนรู้ความจริงข้อนี้ Body of Lies (2008)
She really is quite unsophisticated for someone so old.เธอค่อนข้าง\เอาแต่ใจมาก It Hurts Me Too (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนต่อโลก[øn tø lōk] (v, exp) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNSOPHISTICATED AH2 N S AH0 F IH1 S T IH0 K EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsophisticated (j) ˌʌnsəfˈɪstɪkɛɪtɪd (uh2 n s @ f i1 s t i k ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ださい[dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
質樸[しつぼく, shitsuboku] (adj-na, n) simplicity; unsophisticated [Add to Longdo]
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na, n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple [Add to Longdo]
初;初心;産;生[うぶ, ubu] (adj-na, n, adj-no) (1) (esp. 初, 初心) innocent; naive; unsophisticated; inexperienced; green; wet behind the ears; (n-pref) (2) (産, 生) birth- [Add to Longdo]
初々しい;初初しい[ういういしい, uiuishii] (adj-i) innocent; artless; unsophisticated [Add to Longdo]
田舎臭い[いなかくさい, inakakusai] (adj-i) cornball; rustic; unsophisticated; provincial; hick [Add to Longdo]
朴訥;朴とつ;木訥[ぼくとつ, bokutotsu] (adj-na) unsophisticated; ruggedly honest; artless; unaffected; simple; naive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsophisticate \Un`so*phis"ti*cate\, Unsophisticated
 \Un`so*phis"ti*ca`ted\, a.
   Not sophisticated; pure; innocent; genuine.
   [1913 Webster] -- {Un`so*phis"ti*ca`ted*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsophisticated
   adj 1: not wise in the ways of the world; "either too
       unsophisticated or too honest to promise more than he
       could deliver"; "this helplessly unworldly woman"- Kate
       O'Brien [syn: {unsophisticated}, {unworldly}]
   2: lacking complexity; "small and uncomplicated cars for those
     really interested in motoring"; "an unsophisticated machine"
     [syn: {uncomplicated}, {unsophisticated}]
   3: awkwardly simple and provincial; "bumpkinly country boys";
     "rustic farmers"; "a hick town"; "the nightlife of Montmartre
     awed the unsophisticated tourists" [syn: {bumpkinly}, {hick},
     {rustic}, {unsophisticated}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top