ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unrighteous

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unrighteous-, *unrighteous*, unrighteou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unrighteous[ADJ] ซึ่งไม่ยุติธรรม, See also: ซึ่งไม่ถูกต้อง
unrighteously[ADV] อย่างไม่ยุติธรรม, Syn. immorally, sinfully, wickedly
unrighteousness[N] ความไม่ยุติธรรม, Syn. wickedness, immorality, sin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unrighteous(อันไร'เชิส) adj. ไม่ถูกต้อง,ไม่เที่ยงธรรม,ไม่ยุติธรรม,ร้าย,บาปหนา., See also: unrighteousness n., Syn. incorrect

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For the unrighteous, the Cup of Life holds everlasting damnation.สำหรับพวกไม่ยุติธรรม, ถ้วยแห่งชีวิต จะสาปแช่งแกไปจนตลอดชีวิต. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I have let a pretty face lead me down the path of unrighteousness.Yours,for example.ฉันมันขี้สงสาร ปล่อยให้หน้าสวยๆ หล่อๆ ฉุดฉันลงเหวซะได้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unrighteous    (j) ˈʌnrˈaɪtʃəs (uh1 n r ai1 ch @ s)
unrighteously    (a) ˈʌnrˈaɪtʃəsliː (uh1 n r ai1 ch @ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unrighteous \Un*right"eous\, a. [OE. unrightwise, AS.
   unrihtw[imac]s. See {Un-} not, and {Righteous}.]
   [1913 Webster]
   1. Not righteous; evil; wicked; sinful; as, an unrighteous
    man.
    [1913 Webster]
 
   2. Contrary to law and equity; unjust; as, an unrighteous
    decree or sentence.
    [1913 Webster] -- {Un*right"eous*ly}, adv. --
    {Un*right"eous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unrighteous
   adj 1: not righteous; "an unrighteous man"; "an unrighteous law"
       [ant: {righteous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top