ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unostentatious

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unostentatious-, *unostentatious*, unostentatiou
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unostentatious มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unostentatious*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มักน้อย[ADJ] unambitious, See also: modest, unostentatious, Ant. มักมาก, Thai definition: เกี่ยวกับการปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
มักน้อย[V] be unambitious, See also: be modest, be content with what one has, be unostentatious, Ant. มักมาก, Example: อุปนิสัยของราษฎรภูมิภาคแถบนี้ คือ ไว้ใจคนง่าย หูเบา ถือโชคลาง ซื่อสัตย์ สุภาพ สันโดษ มักน้อย, Thai definition: ปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
มักน้อย[ADV] unambitiously, See also: modestly, unostentatiously, Ant. มักมาก, Example: เขาใช้ชีวิตอย่างมักน้อย รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่, Thai definition: อย่างปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มักน้อย[adj.] (maknøi) EN: unambitious ; modest ; unostentatious   FR: humble ; modeste

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlichtunostentatious [Add to Longdo]
unaufdringlichunostentatious [Add to Longdo]
unaufdringlich {adv}unostentatiously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unostentatious \Unostentatious\
   See {ostentatious}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unostentatious
   adj 1: not ostentatious; "his unostentatious office";
       "unostentatious elegance" [syn: {unostentatious},
       {unpretentious}, {unpretending}] [ant: {ostentatious},
       {pretentious}]
   2: exhibiting restrained good taste; "the room is pleasant and
     understated" [syn: {understated}, {unostentatious},
     {unpretentious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top