ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tracer

T R EY1 S ER0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tracer-, *tracer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tracer[N] ผู้ตามรอย, See also: ผู้ติดตาม
tracery[N] ลวดลาย
tracer bullet[N] กระสุนปืนปล่อยควันไฟทำให้เห็นวิถีที่ยิงออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย,ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network

English-Thai: Nontri Dictionary
tracery(n) ลวดลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tracer๑. เครื่องมือชำแหละหลอดเลือดและเส้น ประสาท๒. ตัวทำรอย๓. ตัวตามรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tracer, radioactiveสารกัมมันตรังสีตามรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll put some tracers up there.ฉันจะยิงกระสุนส่องวิถีไป Casualties of War (1989)
Something they stole. Some sort of high-tech tracer round.บางอย่างถูกขโมย Underworld (2003)
It's a Tracer.นั่นมัน เทรเชอร์ Hoshi no koe (2002)
TRACER Unit 1-4, prepare for dispatch.หน่วยเทรเชอร์ที่ 1-4 เตรียมพร้อม Hoshi no koe (2002)
All Tracers, return to the ships immediately.เทรเชอร์ทั้งหมด กลับยานในทันที Hoshi no koe (2002)
Tracer 2, return to the ship immediately.เทรเชอร์ 2 กรุณากลับยานในทันที Hoshi no koe (2002)
Charlie team, did you fire the tracer yet?ชาร์ลีทีม, ยิงเครื่องสะกดรอยรึยัง? Mission: Impossible III (2006)
Firing the tracer. Now.ยิงเครื่องสะกดรอย แล้ว Mission: Impossible III (2006)
The tracerwas damaged on impact.เครื่องติดตามเสียตอนโดนแรงกระแทก . 100 Million BC (2008)
Holy shit! It's ringing! Vicki, call tracer.ให้ตายแม่งโทรมาแล้ว วิคกี้ แกะรอยด่วน MacGruber (2010)
Call tracer.แกะรอย MacGruber (2010)
I planted the tracer.ฉันติดเครื่องติดตามไปแล้ว Chuck Versus the Living Dead (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนวงกลม[v. exp.] (khīen wongklom) EN: draw a circle   FR: tracer un cercle
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line   FR: tracer ; marquer ; délimiter
ขีดเส้น[v.] (khītsen) EN: draw a line ; underline   FR: tracer une ligne
ลากเส้น[v. exp.] (lāk sen) EN: draw a line   FR: tracer une ligne
รสสุคนธ์[n.] (rotsukon) EN: Tetracera loureiri ; Rose-Su-Kon   
สร้างตัว[v. exp.] (sāng tūa) EN: earn one's own ; build up a fortune ; make's one way   FR: se construire soi-même ; tracer sa propre route
ตัดถนน[v. exp.] (tat thanon) EN: cut a path ; make a road   FR: tracer une route
ทบทวน[v.] (thopthūan) EN: review ; reconsider ; verify ; retrace ; reexamine ; go over   FR: revoir ; reconsidérer ; vérifier ; réexaminer ; reprendre ; retracer
ตีเส้น[v. exp.] (tī sen) EN: draw a line ; rule a line   FR: tracer une ligne

CMU English Pronouncing Dictionary
TRACER    T R EY1 S ER0
TRACERS    T R EY1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tracer    (n) trˈɛɪsər (t r ei1 s @ r)
tracers    (n) trˈɛɪsəz (t r ei1 s @ z)
tracery    (n) trˈɛɪsəriː (t r ei1 s @ r ii)
traceries    (n) trˈɛɪsərɪz (t r ei1 s @ r i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leuchtspurgeschoss {n}tracer bullet [Add to Longdo]
Tracer {m}; Indikator {m}; Fühler {m} | radioaktiver Tracer; radioaktiver Indikatortracer | radioactive tracer [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
トレーサー[, tore-sa-] (n) tracer [Add to Longdo]
トレーサリー[, tore-sari-] (n) tracery [Add to Longdo]
曳火弾[えいかだん, eikadan] (n) tracer bullet [Add to Longdo]
曳光弾[えいこうだん, eikoudan] (n) tracer bullet; star shell; flare bomb [Add to Longdo]
脳内[のうない, nounai] (adj-no) (1) intracerebral; intracranial; (adv) (2) intracranially [Add to Longdo]
脳内血腫[のうないけっしゅ, nounaikesshu] (n) intracerebral hematoma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tracer \Tra"cer\, n.
   One who, or that which, traces.
   [1913 Webster]
 
   2. A person engaged (esp. in the express or railway service)
    in tracing, or searching out, missing articles, as
    packages or freight cars.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. An inquiry sent out (esp. in transportation service) for a
    missing article, as a letter or an express package.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Mil.) a type of ammunition that emits light or smoke as
    it moves toward its target, providing a visible path of
    the projectile in flight so that the point of impact may
    be observed; -- called also {tracer ammunition}.
    [PJC]
 
   5. (Mil.) the chemical substance used in tracer ammunition to
    cause it to be visible in flight.
    [PJC]
 
   6. a chemical substance with properties, such as
    radioactivity or fluorescence, which make it easily
    measurable, used to observe the movements of chemically
    related substances through a biological, physical, or
    chemical system; -- in biochemistry, also called {labeled
    compounds}.
 
   Note: Radioactive tracers are used, for example, to measure
      the retention or distribution of residues of drugs
      after administration to an animal, to determine the
      type and rate of metabolism; also, to measure the rate
      of motion of molecules in electrophoresis or the
      leakage of small quantities of material from a
      container. Small fluorescent tracers may be attached in
      many cases to macromolecules such as proteins or
      nucleic acids, allowing the motions of such
      macromolecules to be easily observed by their acquired
      fluorescence, without appreciably changing their
      properties. In biological and biochemial systems the
      common radioactive isotopes used in tracers are
      carbon-14, tritium (hydrogen-3), sulfur-35,
      phosphorus-32, and iodine-131; other isotopes are also
      used, including non-radioactive isotopes such as
      carbon-13.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tracer
   n 1: an investigator who is employed to find missing persons or
      missing goods
   2: an instrument used to make tracings
   3: (radiology) any radioactive isotope introduced into the body
     to study metabolism or other biological processes
   4: ammunition whose flight can be observed by a trail of smoke
     [syn: {tracer}, {tracer bullet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top