ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

脳内

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脳内-, *脳内*
Japanese-English: EDICT Dictionary
脳内[のうない, nounai] (adj-no) (1) intracerebral; intracranial; (adv) (2) intracranially [Add to Longdo]
脳内血腫[のうないけっしゅ, nounaikesshu] (n) intracerebral hematoma [Add to Longdo]
脳内出血[のうないしゅっけつ, nounaishukketsu] (n) brain hemorrhage; brain haemorrhage [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He had a brain hemorrhage.[JA] 脳内出血です A False Glimmer (2015)
The main one was massive cerebral hemorrhage.[JA] 主に脳内出血だ Imminent Risk (2017)
"I surmise it has something to do with the electrical charges "in the brain.[JA] "脳内に於ける電荷移動に 関係しているとみられる" Thanks for the Memories (2014)
The Jedi Shaak Ti is proposing an atomic-level brain scan.[JA] ジェダイ シャク・ティは 原子レベルの脳内スキャンを提案しています Conspiracy (2014)
But the tumor... this tumor seems to be blocking neuro-impulses from communicating within the brain.[JA] しかし腫瘍が・・・ 脳内情報を伝達する神経インパルスを 遮断しているように思えます Conspiracy (2014)
In his case, intracerebral and quite severe.[JA] この場合は 大脳内でかなり深刻です A False Glimmer (2015)
You want to call your imaginary friends at the marine base to help you out?[JA] お前も脳内の海軍仲間に 助けを求めたいんだろ? Cover (2015)
And then my mother said something about my father and it was like a switch went off in my brain.[JA] でも、母が父のことで 何か言った時に、 私の脳内でスイッチが 切り替わったようだった。 Better Angels (2016)
You performed a second scan without my authorization?[JA] あなたは私の許可なしに 脳内スキャンを実行したのですか? Conspiracy (2014)
A degenerative brain disease in the world's most dangerous brain.[JA] 世界で最も危険な脳内退行性脳疾患 Logan (2017)
Costa failed his genetic profile as a child and based on his brain scan, put on the red list for psychopathic tendencies.[JA] 人格の遺伝に失敗が 認められる 脳内スキャンによると Straw Man (2014)
Not in your brain.[JA] 君の脳内じゃない Asylum (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top