ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

others

AH1 DH ER0 Z   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -others-, *others*, other
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก,ยุ่ง,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ, Syn. annoying

English-Thai: Nontri Dictionary
bothersome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's train others first, then shoot them!ให้มันขึ้นรถไฟที่นั่งVIP สายด่วนไปนรก The Great Dictator (1940)
Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, these were names like any others on maps and in guide books.นูเยนแกมม, เบลเซ่น, ราเวนสเบิร์ก, ดาโชว์ ... ชื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อทั่วๆไป บนแผนที่ และหนังสือทั้งหลาย Night and Fog (1956)
"If the others heard me, " he thought, "they would think I am crazy.ถ้าคนอื่นได้ยินฉันเขาคิดว่า พวกเขาจะคิดว่าฉันบ้า The Old Man and the Sea (1958)
You and the others better lay low for a few days.แกกับคนอื่นๆ กบดาน สักสองสามวันดีกว่า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I know there are others doing jobs in this war that are more glamorous.ฉันรู้ว่ามีคนอื่น ๆ ที่ทำงาน ในสงครามครั้งนี้ที่มีเสน่ห์มาก ขึ้น How I Won the War (1967)
If Don Corleone had all the judges and politicians, then he must share them or let others use them.If Don Corleone had all the judges and politicians, then he must share them or let others use them. The Godfather (1972)
It is when I see others degraded that I rejoice knowing it is better to be me than the scum of "the people"มันคือเมื่อฉันเห็น degraded that อื่นๆ ที่ฉันดีใจ... ...รู้ดีมันดีกว่าคือ me than ฝ้าที่ลอยอยู่บนผิวน้ำของ"ผู้คน" Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Linda, your husband and the others are alive but unconscious.ลินดา สามีคุณกับคนอื่นๆ รอดชีวิตแต่กำลังหมดสติ Airplane! (1980)
The others may follow you, but you forget I knew you when you were a boy.คนอื่นอาจทำตาม แต่อย่าลืมสิ ฉันรู้จักคุณตั้งแต่เด็ก Gandhi (1982)
Let the others march for a time.ให้คนอื่นเดินกันสักพัก Gandhi (1982)
Pandit Nehru and the others are up at Ahmednagar Fort.พันดิต เนห์รูและคนอื่น ถูกขังที่ค่ายอาหมัดนาคา Gandhi (1982)
Some things actually exist, others don't.บางสิ่งบางอย่างที่เก- ิดขึ้นจริงคนอื่นไม่ได้ Idemo dalje (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
othersA gentleman is always kind to others.
othersAll animals are equal, but some animals are more equal than others. [Quote, Animal Farm]
othersAll of these sports and many others are dominated by the human urge to aim at something.
othersAlong with thousands of others, he fled the country.
othersAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
othersA talkative person is always letting the cat out of the bag and jeopardizing the interests of others.
othersBe kind to others.
othersBe so true to thy self, as thou be not false to others.
othersBe your own person and don't imitate others.
othersBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
othersBut light does not travel at the same speed through all materials; it goes slower through some than through others.
othersBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อื่น[PRON] others, Example: ไม่ใช่เฉพาะตัวเขาที่เดือดร้อน แม้แต่ผู้อื่นก็ต้องพลอยลำบากไปด้วย, Count unit: คน, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้เรียกผู้ที่ไม่ใช่ตัวเอง
คนอื่น[PRON] others, See also: the others, other ones, other, Syn. บุคคลอื่น, Example: การแสดงความรักลูกไม่เท่ากันจะทำให้เด็กหวั่นไหวเจ้าอารมณ์และชิงชังคนอื่น
คนอื่นๆ[PRON] others, See also: the others, other ones, other, Syn. คนอื่น, Example: อาจารย์ชี้ให้ข้าพเจ้าดูบ้านของท่านที่เป็นห้องซึ่งอยู่ในตึกแถวเหมือนคนอื่นๆ, Count unit: คน
นอกนั้น[PREP] others, See also: besides, Example: คณะทำงานของบริษัทมีหนุ่มสาววัยทำงานเพียงสี่คน นอกนั้นเรียกได้ว่า เล่าเหลา, Thai definition: ส่วนที่เกิน, ส่วนที่เหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลอื่น[pr.] (bukkhon eūn) EN: others   
ด่าสนุก[v. exp.] (dā sanuk) EN: enjoy scolding others   
อื่น ๆ[X] (eūn-eūn) EN: others   FR: autres ; divers ; d'autres
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double   FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
คนอื่น[n. exp.] (khon eūn) EN: others ; the others ; other ones ; other people   FR: quelqu'un d'autre ; autrui ; les autres (personnes)
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūan) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others   
ลูก[n.] (lūk) EN: child (when referring to the children of others – inf.)   FR: petit [m] (appellatif) ; petite [f] (appellatif) ; petit bonhomme [m] (fam.) ; petite bonne femme [f] (fam.)
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success   FR: sympathie [f]
น่ารำคาญ[adj.] (nāramkhān) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome   FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant
น้อง ๆ[n. exp.] (nøng nøng) EN: younger brothers ; younger sisters ; younger brothers and sisters   FR: jeunes frères [mpl] ; jeunes soeurs [fpl] ; jeunes frères et soeurs [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
OTHERS AH1 DH ER0 Z
OTHERS' AH1 DH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
others (n) ˈʌðəz (uh1 dh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
ご兄弟;御兄弟[ごきょうだい, gokyoudai] (n) (hon) (See 兄弟) siblings; brothers and sisters [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
はた迷惑;傍迷惑[はためいわく, hatameiwaku] (adj-na,n) nuisance to other people; inconvenience to others [Add to Longdo]
もの臭い;物臭い;懶い[ものぐさい, monogusai] (adj-i) troublesome; bothersome; burdensome [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top