Search result for

others

(53 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -others-, *others*, other
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก,ยุ่ง,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ, Syn. annoying

English-Thai: Nontri Dictionary
bothersome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Others surface only to be buried away deeper than they were before.ที่เหลือแค่ถูกฝังให้ลึกลงไปกว่าเดิม The Serena Also Rises (2008)
I don't mean to scare you, but so did the others.ฉันไม่ได้ตั้งจะทำให้คุณกลัว \ และคนอื่นๆด้วย Not Cancer (2008)
The others had cancer.คนอื่นๆเคยมีมะเร็ง Not Cancer (2008)
Not a big leap to think He has others that would give him the hair.Not a big leap to think he has others that would give him the hair. Adverse Events (2008)
You sat in a cell for five years while Clay and the others got rich.คุณอยู่ในคุกห้าปี ในขณะที่เคลย์และคนอื่นๆร่ำรวยกัน Pilot (2008)
Great leaders inspire greatness in others.สตาร์วอร์ส สงครามมนุษย์โคลน ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือผู้ที่สร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้คน Ambush (2008)
The absence of distress beacons indicates that his fleet was... that his fleet was destroyed, like the others.ไม่มีสัญญานขอความช่วยเหลือ ซึ่งนั่นหมายความว่ายานของเขา ... ยานของเขาอาจจะถูกทำลาย ไปพร้อมกับยานลำอื่นๆ Rising Malevolence (2008)
But the Council feels your daring may put others in danger.แต่สภารู้สึกว่าเจ้ากำลังจะพาพวกเราไปสู่หายนะ Rising Malevolence (2008)
Unprejudiced insight that saw beauty in what others condemned as filthความไร้สติทำให้หม่อมฉัน มองเห็นเพียงความสวยงาม โดยเพิกเฉยว่าความจริงแล้ว นั่นเป็นเรื่องโสมม Portrait of a Beauty (2008)
Others, we're not sure.คนอื่น เราไม่แน่ใจ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But what will you do if others are accused of these crimes because you disappeared?แล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อไป ในเมื่อคนอื่นต้องรับโทษ เนื่องมาจากการหลบหนีของเจ้า Hong Gil Dong, the Hero (2008)
But what will you do if others are accused of these crimes because you disappeared?แล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อไป ในเมื่อคนอื่นต้องรับโทษ เนื่องมาจากการหลบหนีของเจ้า? Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
othersYou must be kind to others.
othersI caught up with the others.
othersMr Smith is too polite to say anything bad about others.
othersOne of the children is studying, but the others are playing.
othersSome passengers were injured, but the others were safe.
othersIn the park, some sat on benches, and others strolled about.
othersDon't envy others for their good luck.
othersSome have come to meet their friends and others to see theirs off.
othersDon't point at others.
othersThis flower is yellow, but all the others are blue.
othersDon't look down upon others because they are poor.
othersYou should not speak ill of others.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อื่น[PRON] others, Example: ไม่ใช่เฉพาะตัวเขาที่เดือดร้อน แม้แต่ผู้อื่นก็ต้องพลอยลำบากไปด้วย, Count unit: คน, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้เรียกผู้ที่ไม่ใช่ตัวเอง
คนอื่น[PRON] others, See also: the others, other ones, other, Syn. บุคคลอื่น, Example: การแสดงความรักลูกไม่เท่ากันจะทำให้เด็กหวั่นไหวเจ้าอารมณ์และชิงชังคนอื่น
คนอื่นๆ[PRON] others, See also: the others, other ones, other, Syn. คนอื่น, Example: อาจารย์ชี้ให้ข้าพเจ้าดูบ้านของท่านที่เป็นห้องซึ่งอยู่ในตึกแถวเหมือนคนอื่นๆ, Count unit: คน
นอกนั้น[PREP] others, See also: besides, Example: คณะทำงานของบริษัทมีหนุ่มสาววัยทำงานเพียงสี่คน นอกนั้นเรียกได้ว่า เล่าเหลา, Thai definition: ส่วนที่เกิน, ส่วนที่เหลือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลอื่น[pr.] (bukkhon eūn) EN: others   
ด่าสนุก[v. exp.] (dā sanuk) EN: enjoy scolding others   
อื่น ๆ[X] (eūn-eūn) EN: others   FR: autres ; divers ; d'autres
ฝาแฝด[n.] (fāfaēt) EN: twins ; twin brothers ; twin sisters ; double   FR: jumeau [m] ; jumelle [f] ; double [m]
คนอื่น[n. exp.] (khon eūn) EN: others ; the others ; other ones ; other people   FR: quelqu'un d'autre ; autrui ; les autres (personnes)
กระแสทวน[n. exp.] (krasaē thūan) EN: maverick ; nonconformis ; one who acts independently ; one who does not act like others   
ลูก[n.] (lūk) EN: child (when referring to the children of others – inf.)   FR: petit [m] (appellatif) ; petite [f] (appellatif) ; petit bonhomme [m] (fam.) ; petite bonne femme [f] (fam.)
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success   FR: sympathie [f]
น่ารำคาญ[adj.] (nāramkhān) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome   FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant
น้อง ๆ[n. exp.] (nøng nøng) EN: younger brothers ; younger sisters ; younger brothers and sisters   FR: jeunes frères [mpl] ; jeunes soeurs [fpl] ; jeunes frères et soeurs [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
OTHERS    AH1 DH ER0 Z
OTHERS'    AH1 DH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
others    (n) (uh1 dh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
ご兄弟;御兄弟[ごきょうだい, gokyoudai] (n) (hon) (See 兄弟) siblings; brothers and sisters [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
はた迷惑;傍迷惑[はためいわく, hatameiwaku] (adj-na,n) nuisance to other people; inconvenience to others [Add to Longdo]
もの臭い;物臭い;懶い[ものぐさい, monogusai] (adj-i) troublesome; bothersome; burdensome [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top