ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*they*

DH EY1   
246 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: they, -they-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
they[PRON] พวกเขา, Syn. he and she, all, others
they'd[ABBR] คำย่อของ they had, they would
they'll[ABBR] คำย่อของ they will, they shall
they're[ABBR] คำย่อของ they are
they've[ABBR] คำย่อของ they have

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
they(เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป
they'd(เธดฺ) abbr. they had,they would
they'll(เธล) abbr. they are,they shall
they're(แธร์) abbr. they are
they've(เธฟว) abbr. they have

English-Thai: Nontri Dictionary
they(pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There they are!พวกเขาอยู่นั่น! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, they've never swept this room.ทำไมพวกเขาไม่เคยกวาด ห้องพัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Maybe they have no mother.บางทีพวกเขาไม่มีแม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then they're orphans.จากนั้นพวกเขากำลังเด็กกำพร้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then maybe they'll let me stay.จากนั้นพวกเขาอาจจะให้ฉันอยู่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And look, they have their names carved on them.และมองไปที่พวกเขามีชื่อของ พวกเขา แกะสลักเกี่ยวกับมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They ain't stole.มันไม่ได้ขโมย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They're hid in the cupboard.มันกำลังซ่อนตัวอยู่ในตู้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They're full of wicked wiles.พวกเขากำลังเต็มรูปแบบของยา ที่ชั่วร้าย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But I'm warnin' ya, you give 'em an inch, and they'll walk all over ya!แต่ฉันเตือน 'ยาคุณให้' em นิ้ว และมันจะเดินไปทั่วยา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Вut they won't keeр in rhythmแต่มันจะไม่เก็บไว้ในจังหวะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
No, they're not, but...ไม่มีพวกเขาไม่ได้ แต่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Oh, they do look delicious. -Yes!โอ้มันจะดูอร่อย ใช่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They've gone plumb daffy.มันได้ไปแดฟีลูกดิ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Yeah, they've...ใช่มันได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They ain't actin' this way for nothin'.พวกเขาไม่ได้การแสดง'วิธีนี้ เพื่ออะไร' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Where are they?เอกสารอยู่ไหน The Great Dictator (1940)
All right, they've gone.ความเป็นธรรมไม่มีอีกต่อไปแล้ว The Great Dictator (1940)
What more do they want? It's from the finest lumber!พวกมันต้องการอะไรอีกล่ะ ขี้เลื้อยนั้นได้จากไม้คุณภาพดี The Great Dictator (1940)
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ The Great Dictator (1940)
Funny how they've left us alone.ตลกสิ้นดี ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะทอดทิ้งเร The Great Dictator (1940)
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา The Great Dictator (1940)
Wouldn't it be wonderful if they'd let us live and be happy again?มันจะดีไหมหากพวกเขา ต้องการให้เราอยู่อย่างสงบอีกครั้ง The Great Dictator (1940)
- They were.- พวกเขาค่ะ The Great Dictator (1940)
They will love you, they will worship you as a god.พวกเขาจะรักคุณ และบูชาคุณดั่งพระเจ้า The Great Dictator (1940)
Get my Sunday shoes. They're on the windowsill.รองเท้าวันอาทิตย์ของฉัน พวกเขาเอาไว้ที่ขอบหน้าต่าง The Great Dictator (1940)
They're dressing Hannah up to go out.พวกเขากำลังชุบโฉม ฮันนาห์ The Great Dictator (1940)
Those calluses. They're so rough.มันหยาบแข็ง The Great Dictator (1940)
- They'll kill you!- พวกเขาจะฆ่าคุณนะ The Great Dictator (1940)
Wonderful green fields, and they grow apples and grapes.มีท้องทุ่งสีเขียว และมีต้นแอปเปิล กับองุ่น The Great Dictator (1940)
Did you hear what they're saying about Schultz hiding in the ghetto?คุณไม่รู้ว่า ชูลท์ซ หลบอยู่ในชุมชนยิวเหรอ The Great Dictator (1940)
Don't you think it's serious if they find him in the house?คุณไม่กังวลบ้างหรอ ถ้าพวกเขาเจอเขาในบ้านนี้ The Great Dictator (1940)
- They're looking for Schultz.- เขาค้นหา ชูลท์ซ The Great Dictator (1940)
They're always looking for somebody.เขาจะต้องถามใครซักคน The Great Dictator (1940)
They're here! Get up on the roof.พวกมันมาแล้ว ไปบนหลังคา The Great Dictator (1940)
Come here. They'll see you.มานี่ เดี๋ยวพวกมันเห็นคุณ The Great Dictator (1940)
They've gone too far.พวกเขาไปโน้นแล้ว The Great Dictator (1940)
Stay here until they've made up their minds.อยู่นี่แหละ จนกว่ามันจะจอด The Great Dictator (1940)
What do they give me? A baby stool?เขาเอาอะไรให้ผมนั่งนี่ ที่นั่งขี้เด็กรึยังไง The Great Dictator (1940)
Sure. They like to see new faces.แน่นอน พวกเขาต้องการคนหน้าใหม่ๆ The Great Dictator (1940)
You can't, they're all dead. That's why I'm building a new one. - Very interesting!นั้นสิ พวกมันตายหมด เป็นเหตุผลที่ผมสร้างมันอีกที่ The Great Dictator (1940)
I want to show you my new bombing planes. They're coming over.ผมอยากชมอนุภาพของมัน ช่วยยิงสนามบินผมที The Great Dictator (1940)
You're right. They're yours.คุณพูดถูก กองทัพคุณ The Great Dictator (1940)
I can't sign while they're there.ผมจะไม่ลงนามจนกว่ากองทัพคุณจะไม่ถอยก่อน The Great Dictator (1940)
And they'll stay until you sign.และพวกเขาจะไม่ไปไหนถ้าคุณไม่ลงนาม The Great Dictator (1940)
Then they remain.ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ไปไหน The Great Dictator (1940)
They're swarming with soldiers. They'd suspect us at once.กองทัพตั้งค่ายที่นั้น บ้านนอกมากข่าวเราคงมาไม่ถึง The Great Dictator (1940)
Here they come.พวกเขามาแล้ว The Great Dictator (1940)
Can you see what they're doing?คุณเห็นที่เขาทำไหม The Great Dictator (1940)
They're following us. Shall we run?พวกเขาเข้ามาใกล้ เกียร์หมาเลยไหม The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
they67% of those who never smoked said they worried about the health effects of passive smoking.
theyA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
theyAccidents will happen when they are least expected.
theyAccordingly as people become rich, they are apt to be stingy.
theyAccording to What I heard, they have broken up.
theyA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
theyA custom developed in which they would kiss each other.
theyA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
theyA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
theyA fire broke out at the inn that they were staying.
theyAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
theyAfter all they came to terms with each other.
theyAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
theyAfter I got all worked up about ordering in English, I walked in the store and they greeted me with "Irasshaimase!" I felt, like, "What the ...?"
theyAfter ten minutes, they passed on to a new topic.
theyAfter the battle they delivered the town to the enemy.
theyAfter their argument they weren't on speaking terms.
theyAfter the movie they fall asleep.
theyAfter they argued, they didn't speak to each other for a week.
theyAfter they had finished their work, they went out.
theyAfter they questioned him, the police returned the suspect to the house.
theyAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
theyAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
they"Aha!" they would say.
theyAh, when will they meet again?
theyAi and Mariko are close friends; they go everywhere together.
theyAirplanes are audible long before they are visible.
theyAll at once they began to laugh.
theyAll men have some natural talent, but the question is whether they can use it or not.
theyAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
theyAlright! They're all mopped up!
theyAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
theyAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
theyAlthough her parents had said no for a long time, they finally let her go to Europe alone.
theyAlthough the names are similar, they are far from being the same.
theyAlthough the proposal seemed like a good idea, they refused it.
theyAlthough the two boys disliked the partner of each other the beginning, they became good friends soon.
theyAlthough they are twins, they have few interests in common.
theyAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
theyAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.
theyAmericans are frank enough to say what they think.
theyAnd it seems they don't have the slightest intent of coming back so ...
theyAnd they knew something which the Europeans did not.
theyAnd, they've already torn up the garden.
theyAnd they will continue to influence the world through the excitement of their literature, movies and music.
theyAnd they would play hide and go seek.
theyAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
theyA new case occurred. They applied the new rule to it.
theyAnimals can learn and pass on what they learn.
theyAnyone can participate in the game, no matter what nationality they are.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหล่านั้น[PRON] they, Syn. พวกนั้น, Ant. เหล่าโน้น, Example: คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยยอมออกกายบริหาร ทั้งนี้เป็นเพราะเขาเหล่านั้นละอาย หรือกลัวเพื่อนหัวเราะ
เขา[PRON] he, See also: she, they, Example: ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่บ้านตอนบ่ายรึเปล่า, Count unit: คน, Thai definition: คำสรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนผู้ที่พูดถึง
เขาทั้งหลาย[PRON] they, See also: them, Syn. พวกเขา, Example: พวกเขาทั้งหลายต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข็งขัน, Thai definition: เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงซึ่งมีจำนวนหลายคน
พวกเขา[PRON] they, See also: them, Example: กลุ่มจิตรกรชาวฝรั่งเศสเคยถูกโจมตีกล่าวหาว่าภาพเขียนของพวกเขาแหกคอกหาศิลปะไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: สรรพนามบุรุษที่ 3 ใช้สำหรับเรียกผู้ที่ถูกเอ่ยถึงที่มีจำนวนมากกว่า 1

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขา[pr.] (khao) EN: they   FR: ils ; elles
มัน[pron.] (man) EN: he ; she ; they   FR: il ; ils ; elle ; elles
ไปไหนหมด[xp] (pai nai mot) EN: where have they all gone ?   FR: où sont-ils tous partis ? ; il n'y a plus personne
พากันหัวเราะ[v. exp.] (phā kan hūarǿ) EN: they all laughed ; the laughing was contagious   
พวกมัน[pr.] (phūak man) EN: they   FR: ils ; elles ; eux
ทั้งคู่[X] (thangkhū) EN: both ; both of them ; the pair ; they   FR: les deux ; la paire ; tous deux ; ils
เธอ[pr.] (thoē) EN: he ; him ; she ; her ; they ; them   FR: il ; lui ; elle ; ils ; elles ; eux

CMU English Pronouncing Dictionary
THEY DH EY1
ATHEY AE1 TH IY0
THEY'D DH EY1 D
MATHEY M AE1 DH IY0
WITHEY W IH1 TH IY0
CATHEY K AE1 DH IY0
THEY'VE DH EY1 V
THEY'RE DH EH1 R
THEY'LL DH EH1 L
MANTHEY M AE1 N TH IY0
SMITHEY S M IH1 TH IY0
NORTHEY N AO1 R DH IY0
MATTHEY M AE1 T DH IY0
WORTHEY W ER1 DH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
they (prp) ðɛɪ (dh ei)
they'd (v) ðɛɪd (dh ei d)
they'll (v) ðɛɪl (dh ei l)
they're (v) ðɛəʳr (dh e@ r)
they've (v) ðɛɪv (dh ei v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
他们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they, #65 [Add to Longdo]
它们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they (for inanimate objects), #1,225 [Add to Longdo]
她们[tā men, ㄊㄚ ㄇㄣ˙, / ] they; them (for females), #1,288 [Add to Longdo]
人家[rén jia, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ˙, ] other people; sb else; he, she or they; I, me, myself (as "one" or "people"), #1,335 [Add to Longdo]
传说[chuán shuō, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ, / ] it is said; they say; legend; tradition, #3,428 [Add to Longdo]
据称[jù chēng, ㄐㄩˋ ㄔㄥ, / ] it is said; allegedly; according to reports; or so they say, #9,562 [Add to Longdo]
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, ] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be., #39,735 [Add to Longdo]
一丘之貉[yī qiū zhī háo, ㄧ ㄑㄧㄡ ㄓ ㄏㄠˊ, ] jackals of the same tribe (成语 saw); fig. They are all just as bad as each other., #75,332 [Add to Longdo]
人称代词[rén chēng dài cí, ㄖㄣˊ ㄔㄥ ㄉㄞˋ ㄘˊ, / ] personal pronoun: I 我, you 你, she 她, they 他們|他们, we two 咱們|咱们 etc, #97,594 [Add to Longdo]
听其自然[tīng qí zì rán, ㄊㄧㄥ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, / ] to let things take their course; to take things as they come, #114,465 [Add to Longdo]
俗话说[sú huà shuō, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] as the proverb says; as they say... [Add to Longdo]
战无不胜,攻无不克[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ㄨˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, gong1 wu2 bu4 ke4, / ] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do [Add to Longdo]
撒科打诨[sā kē dǎ hùn, ㄙㄚ ㄎㄜ ㄉㄚˇ ㄏㄨㄣˋ, / ] to intersperse comic dialog (as they do in operas) [Add to Longdo]
攻无不克,战无不胜[gōng wú bù kè, ㄍㄨㄥ ㄨˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, zhan4 wu2 bu4 sheng4, / ] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do [Add to Longdo]
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, / ] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as [Add to Longdo]
窃国者侯,窃钩者诛[qiè guó zhě hóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄜˇ ㄏㄡˊ, qie4 gou1 zhe3 zhu1, / ] steal the whole country and they make you a prince, steal a hook and they hang you (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]
窃钩者诛,窃国者侯[qiè gōu zhě zhū, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄡ ㄓㄜˇ ㄓㄨ, qie4 guo2 zhe3 hou2, / ] steal a hook and they hang you, steal the whole country and they make you a prince (成语 saw, from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子) [Add to Longdo]
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, / ] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are [Add to Longdo]
走自己的路,让人家去说[zǒu zì jǐ de lù, ㄗㄡˇ ㄗˋ ㄐㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄨˋ, rang4 ren2 jia1 qu4 shuo1, / ] Go your own way, let others say what they like. (popular modern cliche); Do it my way. [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eheliche Trennung {f}; Scheidung {f} | in Trennung leben | seit ihrer Trennungjudicial separation | to be separated | since they split up; since they (got) separated [Add to Longdo]
sich eignen (für) | sich eignend | geeignet | du eignest dich | er/sie eignet sich | ich/er/sie eignete sich | wir/sie eigneten | er/sie ist/war geeignetto be qualified (for) | being qualified | been qualified | you are qualified | he/she is qualified | I/he/she was qualified | we/they were qualified | he/she has/had been qualified [Add to Longdo]
entstammen | entstammend | entstammt von | du entstammst | er/sie entstammt | ich/er/sie entstammte | wir/sie entstammtento be descended from | being descended from | descended from | you are descended from | he/she is descended from | I/he/she was descended from | we/they were descended from [Add to Longdo]
essen | essend | gegessen | ich esse | du isst (ißt [alt]) | ich/er/sie aß | wir/sie aßen | ich habe/hatte gegessen | ich/er/sie äße | iss! | sich satt essen | schnell etw. essento eat {ate; eaten} | eating | eaten | I eat | you eat | I/he/she ate | we/they ate | I have/had eaten | I/he/she would eat | eat! | to eat one's fill | to snatch a quick meal [Add to Longdo]
fehlen | fehlend | gefehlt | er/sie fehlt | ich/er/sie fehlte | wir/sie fehlten | er/sie hat/hatte gefehltto be absent; to be away | being absent | been absent | he/she is absent | I/he/she was absent | we/they were absent | he/she has/had been absent [Add to Longdo]
frieren | frierend | gefroren | er/sie friert | ich/er/sie fror | wir/sie froren | er/sie hat/hatte gefroren | ich/er/sie fröre | ich friere; mich friert; es friert michto be cold | being cold | been cold | he/she is cold | I/he/she was cold | we/they were cold | he/she has/had been cold | I/he/she would be cold | I'm cold [Add to Longdo]
gelten; gültig sein | geltend | gegolten | es gilt | es galt | sie galten | es hat/hatte gegolten | es gälteto be valid | being valid | been valid | it is valid | it was valid | they were valid | it has/had been valid | I/he/she would be valid [Add to Longdo]
sich genieren (wegen) | genierend | er/sie geniert sich | er/sie genierte sich | sie genierten sichto be embarrassed; to feel embarrassed (about) | being embarrassed | he/she is embarrassed | he/she was embarrassed | they were embarrassed [Add to Longdo]
so gut sie konntenas best they could [Add to Longdo]
können | ich kann | du kannst | er/sie/es kann | wir können | ihr könnt | sie können | ich/er/sie/es konnte | er/sie hat/hatte gekonnt | nicht können | ich/er/sie/es könnte | konnte nichtto be able; can | I am able; I can | you are able; you can | he/she/it is able; he/she/it can | we are able; we can | you are able; you can | they are able; they can | I/he/she/it was able; I/he/she/it could | he/she/it has/had been able | can't; cannot | I/he/she/it could | couldn't [Add to Longdo]
man | man nehme ... | man wende sich an | man sagt; es heißtone; you; we | take ... | apply to | they say [Add to Longdo]
jdm. nach dem Mund redento tell someone what they want to hear [Add to Longdo]
sein | seiend | gewesen | ich bin | ich bin nicht | du bist | du bist nicht | er/sie/es ist | er/sie/es ist nicht | wir sind | ihr seid | sie sind | ich/er/sie war | du warst | wir waren | ihr wart | sie waren | ich bin/war gewesen | du bist/warst gewesen | er/sie ist/war gewesen | wir/sie sind/waren gewesen | ihr seid/wart gewesen | ich/er/sie wäre | sei!; seid! | sei so nett und ...; seid so nett und ...to be {was, were; been} | being | been | I am; I'm | I am not; I'm not; I ain't | you are; you're | you are not; you aren't; you ain't | he/she/it is; he's | he/she/it isn't; is not | we are; we're | you are; you're | they are | I/he/she was | you were | we were | you were | they were | I have/had been; I've been | you have/had been; you've been | he/she has/had been | we/they have/had been | you have/had been | I/he/she would be | be! | be so kind as to ... [Add to Longdo]
sie {ppron; pl} (ihrer; ihnen; sie) | sie sind | Sie sind es. | sie würdenthey (them) | they are; they're | It's them. | they'd [Add to Longdo]
sinken; versinken; untergehen | sinkend; versinkend; untergehend | gesunken; versunken; untergegangen | er/sie/es sinkt | ich/er/sie/es sank | wir/sie sanken | er/sie/es ist/war gesunken | ich/er/sie sänketo sink {sank; sunk, sunken} | sinking | sunken; sunk | he/she/it sinks | I/he/she/it sank | we/they sank | he/she/it is/was sunken | I/he/she would sink [Add to Longdo]
sollen | ich soll | du sollst | er/sie/es soll | er/sie/es soll nicht | ich/er/sie/es sollte | ich/er/sie/es sollte nicht | wir/sie sollten | er/sie hat/hatte gesollt | ich/er/sie sollteshall; should | I should; I shall | you should; you shall | he/she/it should; he/she shall | he/she/it shouldn't | I/he/she/it should | I/he/she/it shouldn't | we/they should | he/she should have/had | I/he/she should; I/he/she ought to [Add to Longdo]
ich sollte; ich müsste | du solltest; du müsstest | er/sie/es sollte | wir/sie sollten; wir/sie müssten | ich sollte es tun; ich müsste es tunI ought to; I oughta [slang] | you ought to | he/she/it ought to | we/they ought to | I ought to do it [Add to Longdo]
taugen | taugend | getaugt | du taugst | er/sie/es taugt | ich/er/sie/es taugte | wir/sie taugten | er/sie/es hat/hatte getaugtto be good for | being good for | been good for | you are good for | he/she/it is good for | I/he/she/it was good for | we/they were good for | he/she/it has/had been good for [Add to Longdo]
verfangen | ich/er/sie ist/war verfangen | wir/sie sind/waren verfangento be caught | I/he/she is/was caught | we/they are/were caught [Add to Longdo]
vermögen, etw. zu tun | er/sie vermag | ich/er/sie vermochte | wir/sie vermochtento be in a position to do sth. | he/she is in a position to | I/he/she was in a position to | we/they were in a position to [Add to Longdo]
es ist vorgesehen zu ...there are plans to; they're planning to [Add to Longdo]
wollen | wollend | gewollt | ich will | du willst | er/sie will | wir wollen | ihr wollt | sie wollen | ich/er/sie wollte | er/sie hat/hatte gewollt | ich/er/sie wollteto want | wanting | wanted | I want | you want | he/she wants | we want | you want | they want | I/he/she wanted | he/she has/had wanted | I/he/she would want [Add to Longdo]
jdm. zürnen | du zürnst | er/sie zürnt | ich/er/sie zürnte | wir/sie zürntento be angry with; to be cross with | you are angry; you are cross | he/she is angry; he/she is cross | I/he/she was angry; I/he/she was cross | we/the were angry; we/they were cross [Add to Longdo]
Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht.Things are never as bad as they seem. [Add to Longdo]
Ich lass' mich doch nicht verarschen!Who do they take me for? [Add to Longdo]
Ich lass' mich doch nicht verarschen!Who do they think I am? [Add to Longdo]
Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor man ihn erlegt hat. [übtr.]Don't count your chickens before they hatch. [Add to Longdo]
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. [übtr.]Don't count your chickens before they hatch. [Add to Longdo]
Mögen die Leute sagen, was sie wollen.Let people say what they wish. [Add to Longdo]
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.And they all lived happily ever after. [Add to Longdo]
Viele küssen die Hand, die sie gerne abhacken würden.Many kiss the hand they wish to cut off. [Add to Longdo]
Wie heißen sie?What are they called? [Add to Longdo]
Worüber reden sie?What are they talking about? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
あいつら[, aitsura] (n) they; (P) [Add to Longdo]
くたばりぞこない[, kutabarizokonai] (exp) (vulg) worthless (of a person); somebody who wouldn't be missed if they died [Add to Longdo]
だって[, datte] (conj) (1) (col) after all; because; (2) (col) but; (prt) (3) even; (4) too; as well; also; (5) they say; I hear; you mean; (P) [Add to Longdo]
どの面下げて;どの面さげて[どのつらさげて, donotsurasagete] (exp) How could I (you, etc.) ...?; How dare you (they, etc.) (have the nerve to) ...? [Add to Longdo]
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear [Add to Longdo]
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n,vs,adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern [Add to Longdo]
何でも[なんでも, nandemo] (exp,adv) (1) (uk) any; whatever one likes; by all means; anything; everything; (exp) (2) (uk) (at start of sentence) I am told; I understand; they say; I hear; (P) [Add to Longdo]
何方も何方[どっちもどっち, docchimodocchi] (exp) (id) They are both to blame [Add to Longdo]
過ちを観て斯に仁を知る[あやまちをみてここにじんをしる, ayamachiwomitekokonijinwoshiru] (exp,v5r) to observe the reasons and types of faults a person makes is to come to know whether they are virtuous or not [Add to Longdo]
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
寄ると触ると[よるとさわると, yorutosawaruto] (exp) whenever they come together [Add to Longdo]
九尾の狐[きゅうびのきつね, kyuubinokitsune] (n) (See 天狐) nine-tailed kitsune (fox spirit, kitsune are said to be more powerful the more tails they have) [Add to Longdo]
係合[けいごう, keigou] (n,vs) joining elements so they mate or hook together (e.g. a clutch); engagement [Add to Longdo]
兄たり難く弟たり難し[けいたりがたくていたりがたし, keitarigatakuteitarigatashi] (exp) there is little to choose between the two; they're both about the same [Add to Longdo]
腰ばき[こしばき, koshibaki] (n) (sl) wearing one's pants low (so that they hang from the hip rather than the waist) [Add to Longdo]
腰パン[こしパン, koshi pan] (n) (abbr) (sl) wearing one's pants low (so that they hang from the hip rather than the waist); pants worn in such a manner [Add to Longdo]
左褄[ひだりづま, hidariduma] (n) (1) left skirt of a kimono; (2) (See 芸妓) geisha (because they often walked holding the left hem of their kimono) [Add to Longdo]
紙魚;衣魚;蠧魚[しみ(gikun);とぎょ(蠧魚), shimi (gikun); togyo ( to sakana )] (n) (1) (uk) true bristletail (any insect of order Thysanura, esp. of family Lepismatidae); (2) (See 大和紙魚) oriental silverfish (Ctenolepisma villosa); (3) (derog) someone who is unable to apply what they have read [Add to Longdo]
秋茄子は嫁に食わすな[あきなすはよめにくわすな, akinasuhayomenikuwasuna] (exp) (id) don't feed autumn eggplant to your wife (because they're too delicious, because they'll give her the chills, or because their lack of seeds will reduce her fertility) [Add to Longdo]
柔よく剛を制す;柔能く剛を制す[じゅうよくごうをせいす, juuyokugouwoseisu] (exp) (id) soft and fair goes far; willows are weak, yet they bind other wood [Add to Longdo]
出世魚[しゅっせうお, shusseuo] (n) fish that are called by different names as they grow larger [Add to Longdo]
駿河問い[するがどい, surugadoi] (n) Japanese bondage torture (hands and feet are behind the victim's back, and they are hanged from the ceiling with a rock on their back) [Add to Longdo]
女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい;女房と畳は新しい方がよい[にょうぼうとたたみはあたらしいほうがいい(女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい);にょうぼうとたたみはあたらしいほうがよい(女房, nyouboutotatamihaatarashiihougaii ( nyoubou to tatami ha atarashi i houga ii ; nyou] (exp) wives and tatami are best when they're new [Add to Longdo]
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees [Add to Longdo]
先方[せんぽう(P);さきかた, senpou (P); sakikata] (n) (1) companion; other party (side); he; she; they; (2) destination; (3) person in front; (P) [Add to Longdo]
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls [Add to Longdo]
族議員[ぞくぎいん, zokugiin] (n) influential members of parliament acting for the benefit of the private industries to which they are connected [Add to Longdo]
中入り;中入(io)[なかいり, nakairi] (n,vs) (1) intermission during a performance (e.g. variety show, play, sumo, etc.); (2) temporary departure of an actor (between the first and second halves of a noh or kyogen performance, during which time they change costumes, etc.) [Add to Longdo]
渡る世間に鬼はない;渡る世間に鬼は無い[わたるせけんにおにはない, watarusekennionihanai] (exp) (obsc) there are no devils in this world; all humans are good at heart (even though they may appear frightening) [Add to Longdo]
奴原;奴儕[やつばら, yatsubara] (n) (See 奴等) they; those guys [Add to Longdo]
奴等;奴ら[やつら, yatsura] (n) they; those guys [Add to Longdo]
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see [Add to Longdo]
彼ら(P);彼等[かれら, karera] (pn,adj-no) they (usually male); them; (P) [Add to Longdo]
彼女ら;彼女等[かのじょら, kanojora] (pn,adj-no) they (females); them [Add to Longdo]
彼等;彼ら[あれら, arera] (n,adj-no) (1) (uk) (See 彼・あれ・1) those (indicating something distant from both speaker and listener, or something understood without naming it directly); (2) (arch) they (of people) (used to refer to one's equals or inferiors) [Add to Longdo]
夫婦気取り;夫婦きどり[ふうふきどり;めおときどり, fuufukidori ; meotokidori] (exp) behaving (posing) as if they were a married couple [Add to Longdo]
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive [Add to Longdo]
捕らぬ狸の皮算用;獲らぬ狸の皮算用;取らぬ狸の皮算用[とらぬたぬきのかわざんよう, toranutanukinokawazanyou] (exp) don't count your chickens before they're hatched; (lit [Add to Longdo]
宝さかって入る時はさかって出る[たからさかっているときはさかってでる, takarasakatteirutokihasakattederu] (exp,v1) ill-gotten gains fade as fast as they were obtained [Add to Longdo]
方々(P);方方[ほうぼう, houbou] (n) (1) (hon) they (of people); gentlemen (of the ...); (2) (hon) you (usu. plural); (adv) (3) various; (P) [Add to Longdo]
無為自然[むいしぜん, muishizen] (n) (1) abandoning artifice and just being oneself; doing nothing and taking things as they come; (2) {Buddh} unconditioned nature; unconditioned spontaneity [Add to Longdo]
目出度し目出度し;愛でたし愛でたし[めでたしめでたし, medetashimedetashi] (exp) (uk) (See 愛でたし) and they all lived happily ever after (traditional ending to stories) [Add to Longdo]
霊感商法[れいかんしょうほう, reikanshouhou] (n) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]
霊視商法[れいししょうほう, reishishouhou] (n) fraudulent sale of exorcism services (to people led to believe that they are possessed by evil spirits) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 She \She\, pron. [sing. nom. {She}; poss. {Her}. or {Hers}; obj.
   {Her}; pl. nom. {They}; poss. {Their}or {Theirs}; obj.
   {Them}.] [OE. she, sche, scheo, scho, AS. se['o], fem. of the
   definite article, originally a demonstrative pronoun; cf. OS.
   siu, D. zij, G. sie, OHG. siu, s[imac], si, Icel. s[=u],
   sj[=a], Goth. si she, s[=o], fem. article, Russ. siia, fem.,
   this, Gr. ?, fem. article, Skr. s[=a], sy[=a]. The possessive
   her or hers, and the objective her, are from a different
   root. See {Her}.]
   1. This or that female; the woman understood or referred to;
    the animal of the female sex, or object personified as
    feminine, which was spoken of.
    [1913 Webster]
 
       She loved her children best in every wise.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Then Sarah denied, . . . for she was afraid. --Gen.
                          xviii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman; a female; -- used substantively. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Lady, you are the cruelest she alive. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: She is used in composition with nouns of common gender,
      for female, to denote an animal of the female sex; as,
      a she-bear; a she-cat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 They \They\ ([th][=a]), pron. pl.; poss. {Theirs}; obj. {Them}.
   [Icel. [thorn]eir they, properly nom. pl. masc. of s[=a],
   s[=u], [thorn]at, a demonstrative pronoun, akin to the
   English definite article, AS. s[=e], se['o], [eth]aet, nom.
   pl. [eth][=a]. See {That}.]
   The plural of he, she, or it. They is never used adjectively,
   but always as a pronoun proper, and sometimes refers to
   persons without an antecedent expressed.
   [1913 Webster]
 
      Jolif and glad they went unto here [their] rest
      And casten hem [them] full early for to sail.
                          --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      They of Italy salute you.        --Heb. xiii.
                          24.
   [1913 Webster]
 
      Blessed are they which do hunger and thirst after
      righteousness.              --Matt. v. 6.
   [1913 Webster]
 
   Note: They is used indefinitely, as our ancestors used man,
      and as the French use on; as, they say (French on dit),
      that is, it is said by persons not specified.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 He \He\ (h[=e]), pron. [nom. {He}; poss. {His} (h[i^]z); obj.
   {Him} (h[i^]m); pl. nom. {They} ([th][=a]); poss. {Their} or
   {Theirs} ([th][^a]rz or [th][=a]rz); obj. {Them}
   ([th][e^]m).] [AS. h[=e], masc., he['o], fem., hit, neut.;
   pl. h[imac], or hie, hig; akin to OFries. hi, D. hij, OS. he,
   hi, G. heute to-day, Goth. himma, dat. masc., this, hina,
   accus. masc., and hita, accus. neut., and prob. to L. his
   this. [root]183. Cf. {It}.]
   1. The man or male being (or object personified to which the
    masculine gender is assigned), previously designated; a
    pronoun of the masculine gender, usually referring to a
    specified subject already indicated.
    [1913 Webster]
 
       Thy desire shall be to thy husband, and he shall
       rule over thee.            --Gen. iii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt fear the Lord thy God; him shalt thou
       serve.                --Deut. x. 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Any one; the man or person; -- used indefinitely, and
    usually followed by a relative pronoun.
    [1913 Webster]
 
       He that walketh with wise men shall be wise. --Prov.
                          xiii. 20.
    [1913 Webster]
 
   3. Man; a male; any male person; -- in this sense used
    substantively. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I stand to answer thee,
       Or any he, the proudest of thy sort. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: When a collective noun or a class is referred to, he is
      of common gender. In early English, he referred to a
      feminine or neuter noun, or to one in the plural, as
      well as to noun in the masculine singular. In
      composition, he denotes a male animal; as, a he-goat.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top