ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

telepathy

T AH0 L EH1 P AH0 TH IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -telepathy-, *telepathy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
telepathy[N] โทรจิต, See also: การถ่ายทอดจิต, การติดต่อกันทางจิต, Syn. insight, presentiment, mind reading, ESP(extrasensory perception)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
telepathy(ทะเลพ'พะธี) n. โทรจิต,การถ่ายทอดจิต,การติดต่อกันทางใจ, See also: telepathic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
telepathy(n) การติดต่อกันทางจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
telepathyโทรจิต, กระแสจิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Telepathyโทรจิต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our telepathy worked.เราโทรจิตหากันได้ด้วย Bomui walcheu (2006)
But lately, since I met my boyfriend, it seems like telepathy can come in handy sometimes.แต่หลังๆ ตั้งแต่ได้พบกับแฟน เหมือนกับบางทีโทรจิตก็มีประโยชน์ในบางเวลา Never Let Me Go (2009)
I think telepathy runs in this family.ฉันคิดว่าการฟังความคิดคนอื่นได้เนี่ย มันสืบทอดในครอบครัวล่ะ Trouble (2010)
Our telepathy is working.กระแสจิตเราได้ผลนะเนี่ย Pilot (2012)
You're doing your weird telepathy face.You're doing your weird telepathy face. Son of Man (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแสจิต[N] telepathy, See also: mental power, mental telepathy, Syn. พลังจิต, โทรจิต, Example: กระแสจิตเป็นเรื่องลึกลับ, Thai definition: กระแสความนึกคิดหรือกระบวนความนึกคิดที่เกิดดับต่อเนื่องกันไป
โทรจิต[N] telepathy, See also: insight, premonition, extrasensory perception, mind reading, presentiment, Example: นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะหันมาสนใจเรื่องของโทรจิตเมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เอง, Thai definition: การติดต่อสื่อสารทางจิต จากจิตหนึ่งไปสู่อีกจิตหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระแสจิต[n. exp.] (krasaē jit) EN: telepathy ; mental power ; mental telepathy   
เทเลพาที[n.] (thēlēphāthī) EN: telepathy   FR: télépathie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TELEPATHY T AH0 L EH1 P AH0 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
telepathy (n) tˈɪlˈɛpəθiː (t i1 l e1 p @ th ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传心术[chuán xīn shù, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧㄣ ㄕㄨˋ, / ] telepathy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedankenübertragung {f} | Gedankenübertragungen {pl}telepathy | telepathies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレパシー[, terepashi-] (n) telepathy [Add to Longdo]
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Telepathy \Te*lep"a*thy\, n. [Gr. ? far off + ?, ?, to suffer.]
   The sympathetic affection of one mind by the thoughts,
   feelings, or emotions of another at a distance, without
   communication through the ordinary channels of sensation.
 
   Note: The existence of this ability has not been proven
      scientifically.-- {Tel`e*path"ic}, a. --
      {Te*lep"a*thist}, n.
      [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 telepathy
   n 1: apparent communication from one mind to another without
      using sensory perceptions [syn: {telepathy}, {thought
      transference}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top