ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

technic

T EH1 K N IH0 K   
119 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -technic-, *technic*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
technically (adv ) อย่างมีเทคนิค,ในทางเทคนิค

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
technic[N] วิธีการ, See also: เทคนิค, Syn. method
technical[ADJ] เกี่ยวกับวิชาช่าง, See also: เกี่ยวกับวิชาเทคนิค, ทางเทคนิค, Syn. technological, industrial, Ant. nontechnical
technical[ADJ] เกี่ยวกับวิชาการเฉพาะเรื่อง, See also: เฉพาะวิชา, เฉพาะเรื่อง, Syn. specialized, professional, scholarly, Ant. artistic, nontechnical
technical[ADJ] ที่เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง, See also: ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
technical[ADJ] ทางทฤษฎี
technician[N] นายช่าง, Syn. engineer, professional
technician[N] ผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ
technician[N] ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน, Syn. specialist, professional
Technicolor[N] ระบบการถ่ายภาพยนตร์สี โดยการใช้แม่สี 3 สีเป็นหลัก
technicality[N] ลักษณะทางเทคนิค, See also: ลักษณะเฉพาะวิชา, การใช้กลวิธี, การใช้หลักวิชา, สิ่งที่เป็นหลักวิชา, หลักวิชา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
technic(เทค'นิค) n.,adj. ศิลปะ,เทคนิค,วิธีการ,วิธี,ทำกลวิธี,technics วิชาเทคนิค
technical(เทค'นิเคิล) adj. เกี่ยวกับเทคนิค,เกี่ยวกับวิชาเทคนิค,เกี่ยวกับกลวิธี,เกี่ยวกับศิลปะ,เฉพาะวิชา,ตามหลักวิชา,เกี่ยวกับวิชาเฉพาะอย่าง,เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง
technical knockoutn. (การชกมวย) การยุติการชกเพื่อป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงใช้อักษรย่อว่าTKOหรือT.K.O
technicality(เทคนะแคล'ลิที) n. ลักษณะเทคนิค,ลักษณะเฉพาะวิชา,การใช้กลวิธี,การใช้หลักวิชา,สิ่งที่เป็นหลักวิชา,หลักวิชา, Syn. nicety
technician(เทคนิช'เชิน) n. เจ้าหน้าที่เทคนิค,ผู้ชำนาญในวิชาหนึ่งเฉพาะ,ช่าง, Syn. expert
technicolor(เทค'นะคัลเลอะ) n. ระบบการถ่ายภาพยนตร์ส'โดยการใช้แม่สีเป็นหลัก
technicolour(เทค'นะคัลเลอะ) n. ระบบการถ่ายภาพยนตร์ส'โดยการใช้แม่สีเป็นหลัก
pantechniconn. โกดัง ,รถลำเลียงเครื่องเรือน
polytechnic(พอลลีเทค'นิค) adj.,n. (โรงเรียน) หลายสาขาวิชาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี.
pyrotechnics(ไพระเทค'นิคซฺ) n. ศิลปะการทำดอกไม้ไฟ,การแสดงดอกไม้ไฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
technical(adj) เกี่ยวกับเทคนิค,เกี่ยวกับศิลปะ,เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง
technicality(n) หลักวิชา,ลักษณะเฉพาะวิชา,ลักษณะเทคนิค
technician(n) ช่าง,เจ้าหน้าที่เทคนิค
polytechnic(adj) เกี่ยวกับวิชาหลายประเภท,เกี่ยวกับการสอนหลายภาษา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
technical assistanceการช่วยเหลือด้านเทคนิค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
technical educationการศึกษาวิชาเทคนิค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
technical reservesเงินสำรองทางเทคนิค [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Technical analysisการวิเคราะห์ทางเทคนิค
วิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลแสดงเป็นแผนภูมิ(รูป กราฟ) ชนิดต่าง ๆ ให้ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อจะใช้กำหนด หรือคาดหมายแนวโน้มของราคาในอนาคตของหลักทรัพย์นั้น โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้วิเคราะห์ เพื่อคาดหมายแนวโน้มในระยะสั้น หรือระยะปานกลาง เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ แต่ก็อาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวัฏจักรระยะยาว (Long-Term Cycle) ได้ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตรงที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นมาประกอบการวิเคราะห์ [ตลาดทุน]
Technical assistanceความช่วยเหลือทางเทคนิค [TU Subject Heading]
Technical assistance, Frenchความช่วยเหลือทางเทคนิคของฝรั่งเศส [TU Subject Heading]
Technical assistance, Japaneseความช่วยเหลือทางเทคนิคของญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Technical assistance, Thaiความช่วยเหลือทางเทคนิคของไทย [TU Subject Heading]
Technical Barrier to Trade อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
การกำหนดระเบียบหรือกฎเกณฑ์ใดๆ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานของสินค้า ระบบใบรับรองด้านสุขอนามัยของสินค้านำเข้า หรือส่งออกที่ประเทศหนึ่งกำหนดขึ้น ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดอุปสรรค หรือเป็นเครื่องมือกีดกันการค้าระหว่างประเทศได้ แกตต์ ได้มีข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barrier to Trade Agreement)เพื่อมิให้ประเทศภาคีใช้กฎข้อบังคับทางเทคนิคและมาตรฐานรวมถึงการ ทดสอบและการรับรองด้านสุขอนามัย ในทางที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าโดยไม่จำเป็น [สิ่งแวดล้อม]
Technical Competencyสมรรถนะทางวิชาการ, ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่พนักงานต้องมีเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) คุณภาพงานบริการ (Service Quality) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) เป็นต้น [การจัดการความรู้]
Technical Cooperation among Developing Countriesความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา " เป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการภายใต้กรอบขององค์การสหประชา ชาติ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนคณะเจ้าหน้าที่เพื่อการดูงาน/ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน โดยประเทศที่ขอหรือส่งเจ้าหน้าที่จะรับผิดชอบ ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ในขณะที่ประเทศเจ้าภาพจะรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ อาทิ ค่ากินอยู่ ค่าฝึกอบรม/ดูงาน " [การทูต]
Technical educationการศึกษาทางการช่าง [TU Subject Heading]
Technical education teachersครูการศึกษาทางการช่าง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
technically (adv ) โดยหลักการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
technicA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
technicA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
technicBecause of some technical problem, a movie was shown in place of the announced program.
technicBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
technicBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.
technicCrashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.
technicGood technicians are in short supply in the developing countries.
technicHis lack of technical knowledge precluded him from promotion.
technicLunch is at 12:00 to coincide with the Technical Group.
technicShe advises me on technical matters.
technicTechnically he is still a student.
technicThe all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักวิชาการพิเศษ[N] technical specialist, Example: อาจารย์อัญชลีได้รับเชิญให้ไปเป็นนักวิชาการพิเศษที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในสาขาวิชานั้น
ศัพท์เฉพาะ[N] terminology, See also: technical terms, Ant. ศัพท์ทั่วไป
ช่างเทคนิค[N] technician, Example: โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานช่วยฝึกฝนให้ช่างเทคนิคและช่างฝีมือได้พัฒนาฝีมือตนเองให้มีศักยภาพ, Count unit: คน
วิชาการ[ADJ] academic, See also: technical, Example: หนังสือที่พิมพ์แจกไปนั้นมีคุณค่าในงานวิชาการเป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: ที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
วิชาการ[N] academic matter, See also: technical matter, Example: ผมได้มีโอกาสไปร่วมประชุมวิชาการเรื่องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม, Thai definition: การที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
ฝ่ายวิชาการ[N] academic section, See also: technical side, academic administration, technical office, Example: ท่านเข้ามาทำงานวิจัยในฝ่ายวิชาการของกองอนุรักษ์สัตว์ป่าในปีพ.ศ.2526, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: กลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
ทางเทคนิค[ADJ] technical, Example: ภาพหน้าจอแต่ละภาพ เต็มไปด้วยศัพท์ทางเทคนิค
ช่าง[N] technician, See also: mechanic, engineer, craftsman, artisan, Syn. นายช่าง, Example: เมื่อคืนนี้โทรทัศน์ที่บ้านเสียคุณพ่อต้องโทรศัพท์ไปตามช่างให้มาซ่อม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ศัพท์เฉพาะ[N] technical term, Syn. คำศัพท์เฉพาะ, Example: ผู้เขียนต้องศึกษาศัพท์เฉพาะเหล่านี้มาเป็นอย่างดีแล้ว, Count unit: คำ, ศัพท์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างอากาศ[n. exp.] (chang ākāt) EN: aircraft mechanic ; aeronautical engineer   FR: technicien en aéronautique [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างซ่อมวิทยุ[n. exp.] (chang sǿm witthayu) EN: radio technician   
ช่างเทคนิค[n.] (chang thēknik) EN: technician   FR: technicien [m]
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ[n. exp.] (jaonāthī fāi wichākān) EN: technical service   
การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค[n. exp.] (kān wikhrǿ patjai thāng thēknik) EN: technical analysis   
คำศัพท์เฉพาะ[n. exp.] (khamsap chaphǿ) EN: technical terms   
หนังสือวิชาการ[n. exp.] (nangseū wichākān) EN: technical book   FR: livre technique [m]
ภาษาวิชาการ[n. exp.] (phāsā wichākān) EN: technical language ; specialized language   

CMU English Pronouncing Dictionary
TECHNIC T EH1 K N IH0 K
TECHNICS T EH1 K N IH0 K S
TECHNICAL T EH1 K N IH0 K AH0 L
TECHNICON T EH1 K N IH0 K AA2 N
TECHNICIAN T EH0 K N IH1 SH AH0 N
TECHNICALS T EH1 K N IH0 K AH0 L Z
TECHNICALLY T EH1 K N IH0 K L IY0
TECHNICALLY T EH1 K N IH0 K AH0 L IY0
TECHNICOLOR T EH1 K N IH0 K AH2 L ER0
TECHNICAL'S T EH1 K N IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
technical (j) tˈɛknɪkl (t e1 k n i k l)
technician (n) tˈɛknˈɪʃən (t e1 k n i1 sh @ n)
Technicolor (n) tˈɛknɪkʌlər (t e1 k n i k uh l @ r)
technically (a) tˈɛknɪkliː (t e1 k n i k l ii)
technicians (n) tˈɛknˈɪʃənz (t e1 k n i1 sh @ n z)
technicality (n) tˌɛknɪkˈælɪtiː (t e2 k n i k a1 l i t ii)
technicalities (n) tˌɛknɪkˈælɪtɪz (t e2 k n i k a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
技术性[jì shù xìng, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] technical; technological, #13,627 [Add to Longdo]
技师[jì shī, ㄐㄧˋ ㄕ, / ] technician; technical expert, #16,994 [Add to Longdo]
技术员[jì shù yuán, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] technician, #17,981 [Add to Longdo]
工业大学[gōng yè dà xué, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Technical University; university, mostly for Engineering Sciences, #60,438 [Add to Longdo]
柏林工业大学[Bó lín Gōng yè Dà xué, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Technical University of Berlin, Germany (Technische Universitaet zu Berlin), #388,651 [Add to Longdo]
中等专业教育[zhōng děng zhuān yè jiào yù, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] technical middle school education [Add to Longdo]
中等技术学校[zhōng děng jì shù xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] technical middle school; polytechnic [Add to Longdo]
技术所限[jì shù suǒ xiàn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] technical limitations [Add to Longdo]
技术知识[jì shù zhī shi, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄓ ㄕ˙, / ] technical knowledge [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
シノニム[, shinonimu] (n) {comp} synonym (partic. in computing and technical contexts); (P) [Add to Longdo]
ティーケーオー[, tei-ke-o-] (n) technical knockout; TKO [Add to Longdo]
テクニカラー[, tekunikara-] (n) Technicolor [Add to Longdo]
テクニカル[, tekunikaru] (adj-na,n) technical; (P) [Add to Longdo]
テクニカル・ダイバー;テクニカルダイバー[, tekunikaru . daiba-; tekunikarudaiba-] (n) technical diver [Add to Longdo]
テクニカル・ダイビング;テクニカルダイビング[, tekunikaru . daibingu ; tekunikarudaibingu] (n) technical diving [Add to Longdo]
テクニカルサポート[, tekunikarusapo-to] (n) {comp} technical support [Add to Longdo]
テクニカルターム[, tekunikaruta-mu] (n) technical term [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テクニカルサポート[てくにかるさぽーと, tekunikarusapo-to] technical support [Add to Longdo]
テクニカルネーム[てくにかるねーむ, tekunikarune-mu] technical [Add to Longdo]
ユニコード技術委員会[ユニコードぎじゅついいんかい, yuniko-do gijutsuiinkai] Unicode Technical Committee (UTF) [Add to Longdo]
学術論文[がくじつろんぶ, gakujitsuronbu] scientific, technical paper [Add to Longdo]
技術委員会[ぎじゅついいんかい, gijutsuiinkai] technical committee [Add to Longdo]
技術検討[ぎじゅつけんとう, gijutsukentou] technical investigation [Add to Longdo]
技術原稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] technical paper, technical manuscript [Add to Longdo]
技術講習[ぎじゅつこうしゅう, gijutsukoushuu] technical course, technical training [Add to Longdo]
技術仕様書[ぎじゅつしようしょ, gijutsushiyousho] technical specification [Add to Longdo]
技術支援[ぎじゅつしえん, gijutsushien] technical support [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Technic \Tech"nic\, n. [See {Technical}, a.]
   1. The method of performance in any art; technical skill;
    artistic execution; technique.
    [1913 Webster]
 
       They illustrate the method of nature, not the
       technic of a manlike Artificer.    --Tyndall.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Technical terms or objects; things pertaining to the
    practice of an art or science.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Technic \Tech"nic\, a.
   Technical.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Technique \Tech`nique"\, n. [F.]
   1. The method or manner of performance in any art; -- also
    called {technic}.
    [1913 Webster]
 
   2. The body of technical methods and procedures used in a
    science or craft.
    [PJC]
 
   3. the detailed movements used for executing an artistic
    performance; technical skill; artistic execution; as, a
    pianist's fingering technique.
    [1913 Webster +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top