Search result for

tables

(59 entries)
(0.0465 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tables-, *tables*, table
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tablespoon[N] ช้อนโต๊ะ (มีคำย่อว่า tbs.), Syn. dipper
tablespoonful[N] ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tablespoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ pl. -tablespoonfuls
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด

English-Thai: Nontri Dictionary
tablespoon(n) ช้อนโต๊ะ
tablespoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tablespoonช้อนโต๊ะ (๑๕ มิลลิลิตร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tablesโต๊ะ [TU Subject Heading]
Tablesตาราง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, it's at tables 2, 5, 7, and 12ไม่ใช่ อยู่ที่โต๊ะ 2 5 7 แล้วก็ 12 Kung Fu Panda (2008)
- Let's put a couple tables together. - I'm not sure that they'll let us.มาต่อโต๊ะ นั่งด้วยกันดีกว่า ผมคิดว่าร้านคงไม่ยอมมั้ง The Dark Knight (2008)
I don´t usually wait tables in my underwear.ชั้นไม่ค่อยคุ้นกะการแต่งแบบนี้หนิ Shutter (2008)
Let's set up new party tables.ไป.. จัดโต๊ะสำหรับปาร์ตี้กันใหม่. Episode #1.9 (2008)
Three tablespoons of water, one of honey. Nothing more.น้ำสามช้อนโต๊ะ น้ำผึ้งอีกหนึ่ง\ แค่นั้น Breaking and Entering (2008)
You got tables.คุณมีลูกค้าเข้าแล้วนะ The Echo (2008)
Bus your tables, come right back! Move it!ส่งไปที่โต๊ะ/N แวกลับมาใหม่ ไปซิ Confessions of a Shopaholic (2009)
- I need food on tables now. Go! - No, no, no.ฉันต้องการอาหารบนโต๊ะ ไปเร็ว/Nไม่ ไม่ ไม่ ฉันต้องไปเอา... Confessions of a Shopaholic (2009)
Oh, paid my way through college waiting tables.ผมต้องทำงานตอนเรียนมหาลัย Confessions of a Shopaholic (2009)
And the coup de grace, toss in the fact that he is playing baccarat whenever he's sober enough to make his way down to the tables to the tune of $300,000 a week.ใช้เงินทิ้งๆ ขว้างๆ ไปกับการเล่นไพ่บัคคาราท์ ในตอนที่สร่างเมา พอที่จำทางไปบ่อนได้ รวมๆ แล้วประมาณ 300,000 เหรียญต่อสัปดาห์ Duplicity (2009)
Most students, they work on the fryer at KFC, but you bussed tables at Il Picador to support yourself.นักเรียนส่วนใหญ่ ไปทำงานทอดไก่ในร้าน KFC แต่คุณไปจัดโต๊ะ ที่ ทูพิคาดอร์ เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง Up in the Air (2009)
- W... we're gonna need tables. - Relax. They always pull this crap.เราต้องการโต๊ะเพิ่ม ใจเย็น ๆ พวกเขาหาเรื่องมาให้เราอย่างนี้แหละ In a World Where the Kings Are Employers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tablesAll the goods for sale are set out on the tables.
tablesAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
tablesIn the temple courts he found men selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables.
tablesPut the tables end to end.
tablesThe children are learning the multiplication tables by heart.
tablesThe fork made its way to Western tables several hundred years later, but it was not immediately accepted.
tablesThey don't use chairs or tables.
tablesWhat will we do about getting tables, chairs and such?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช้อนโต๊ะ[N] tablespoon

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิ้น[n.] (chin) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]   FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
ช้อนโต๊ะ[n. exp.] (chønto) EN: tablespoon   FR: cuillère à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน[n. exp.] (chønto phūn) EN: heaping tablespoon   FR: cuillerée à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน ๆ[n. exp.] (chønto phūn-phūn) EN: heap tablespoon   
ฟ้องกลับ[v. exp.] (føng klap) EN: countercharge ; turn the tables   
หั่นผัก[v. exp.] (han phak) EN: cut up vegetables   FR: couper les légumes
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: mixture of vegetables   
กาด[n.] (kāt) EN: collective name of vegetables   
ข้าวราดหน้า[xp] (khāo rāt nā) EN: rice with meat or vegetables on top   FR: riz en sauce [m]
เกี้ยมไฉ่[n.] (kiemchai) EN: pickles ; pickled vegetables   

CMU English Pronouncing Dictionary
TABLES    T EY1 B AH0 L Z
TABLESPOON    T EY1 B AH0 L S P UW2 N
TABLESPOONS    T EY1 B AH0 L S P UW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tables    (v) (t ei1 b l z)
tablespoon    (n) (t ei1 b l s p uu n)
tablespoons    (n) (t ei1 b l s p uu n z)
tablespoonful    (n) (t ei1 b l s p uu n f u l)
tablespoonfuls    (n) (t ei1 b l s p uu n f u l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
お新香;御新香[おしんこ, oshinko] (n) (See 新香) pickled vegetables; pickles [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
がんも[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables) [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P) [Add to Longdo]
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P) [Add to Longdo]
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 backgammon \back"gam`mon\, n. [Origin unknown; perhaps fr. Dan.
   bakke tray + E. game; or very likely the first part is from
   E. back, adv., and the game is so called because the men are
   often set back.]
   A game of chance and skill, played by two persons on a
   "board" marked off into twenty-four spaces called "points".
   Each player has fifteen pieces, or "men", the movements of
   which from point to point are determined by throwing dice.
   Formerly called {tables}.
   [1913 Webster]
 
   {backgammon board}, a board for playing backgammon, often
    made in the form of two rectangular trays hinged together,
    each tray containing two "tables".
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top