ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coma

K OW1 M AH0   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coma-, *coma*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coma[N] สภาพไม่รู้สึกตัวของผู้ป่วย, See also: อาการหมดสติที่ยาวนาน, Syn. unconsciousness, trance, insensibility, stupor, torpor
coma[N] กลุ่มเมฆล้อมรอบส่วนหัวของดาวหาง
comatose[ADJ] เฉื่อยชา, See also: ขาดความว่องไว, ไร้พลัง, เซื่องซึม, Syn. torpid, lethargic
comatose[ADJ] ที่อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว, See also: ไร้การตอบสนอง, สลบ, ไม่รู้สึกตัว, Syn. insensible, unconscious, semiconscious, asleep, numb, unwitting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coma(โค'มะ) โคม่า,อาการหมดสติ,อาการ
comanche(โคแมน'ซี) n. เผ่าอินเดียแดงเผ่าหนึ่ง
comate(โคเมท') n. เพื่อน,สหาย adj. ซึ่งมีพู่ระย้า (บนเมล็ดพืช) ,เป็นขน,เป็นพู่
comatose(คอม'มะโทส) adj. หมดสติ,สลบ,ไม่รู้สึกตัว,โคม่า,เฉื่อยชา,ไร้พลัง,ขาดความว่องไว, Syn. unconscious
glaucoma(กลอโค'มะ) n. โรคต้อหิน, See also: glaucomatous adj.
gynecomastiaเต้านมโตในผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
coma(n) ความไม่รู้สึกตัว,อาการสลบ,อาการหมดสติ,อาการโคม่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coma๑. โคม่า [มีความหมายเหมือนกับ exanimation]๒. ความพร่าแสง [มีความหมายเหมือนกับ aberration, optical] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coma๑. กระจุกขน [เมล็ดรัก]๒. กระจุกใบ [ปาล์ม] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
comatose-โคม่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comaโคม่า [TU Subject Heading]
Comaโคมา,โคม่า,หมดสติ,ไม่รู้สึกตัว,หมดสติอย่างลึก,การหมดสติ,ไม่รู้สติ,หมดความรู้สึก,เพียบหนัก,ไม่รู้สึกตัวเลย,ขั้นโคมา,ไม่รู้ตัว,ภาวะไม่รู้สติ,ภาวะหมดสติ [การแพทย์]
Coma, Convolutionการหดตัวของกล้ามเนื้อบางชนิดที่ควบคุมไม่ได้ [การแพทย์]
Coma, Deepหมดสติลึก,หมดสติอย่างลึก,การรู้สติลดต่ำจนถึงขีดที่สุด [การแพทย์]
Coma, Hyperosmolarการหมดสติจากไฮเปอร์ออสโมล่า,น้ำตาลในเลือดสูงมากเกิดอาการโคม่า [การแพทย์]
Coma, Hyperosmolar Nonketoticน้ำตาลในเลือดสูงมากจนทำให้หมดสติ [การแพทย์]
Coma, Hypoglycemicหมดสติจากภาวะน้ำตาลตก,หมดสติจากกลูโคสต่ำในเลือด [การแพทย์]
Coma, Myxedemaการหมดสติ,ซึมจนไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Coma, Myxedematousช๊อคจากต่อมธัยรอยด์พร่อง [การแพทย์]
Coma, Posthypoglycemicหมดสติหลังน้ำตาลในเลือดต่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He's in a coma, man!เขาอยู่ในอาการโคม่าคน! Mad Max (1979)
She was comatose when we got to her.เธอเป็นคนที่ไม่รู้สึกตัวเมื่อเรา ได้ให้กับเธอ 2010: The Year We Make Contact (1984)
She has been comatose since her admission and is unable to have spontaneous respiration.เธอยังคงไม่รู้สึกตัว นับตั้งแต่เข้ารับการรักษาของ เธอและไม่สามารถ ที่จะมีการหายใจที่เกิดขึ้นเอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
And your ex is in a coma just as she's to say something inconvenient for you.และอดีตภรรยาคุณอยู่ในอาการโคม่า เหมือนเธอกำลังจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณ Basic Instinct (1992)
Billy's experiencing a waking coma...โดยเฉพาะกรณีของ Billy Miles Deep Throat (1993)
A boy who's been in a coma for four years came here and dug up these graves?Billy Miles ? Deep Throat (1993)
There's a man on the 12th floor in a coma who didn't quite hear you.ฉันว่ามีคนไข้ชั้น 12 ที่นอนโคม่าอยู่ คงได้ยินไม่ชัด The One with George Stephanopoulos (1994)
I'm sorry, ma'am. If he's in a coma he's probably uninsurable.เสียใจครับ ถ้าเข้าขั้นโคม่า ก็ทำประกันไม่ได้ The Truman Show (1998)
I feel like I've been in a coma for about 20 years... and I'm just now waking up.ผมรู้สึกเหมือนอยู่ในอาการโคม่ามา 20 ปี ตอนนี้ผมตื่นขึ้นมาแล้ว American Beauty (1999)
He'd been in a coma for years, suffering from electrolyte imbalance.เขามีอาการขั้นโคม่าอยู่12 ปี มีอาการเกี่ยวกับความไม่สมดุลของไฟฟ้าในร่างกาย Pilot (2001)
He's back, putting former jocks into comas. Why?เค้ากลับมา อดีตนักกีฬาเข้าขั้นโคม่า ทำไม? Pilot (2001)
So he got fucking sick, hospital, went into a coma for 6 months, the doctors were saying he's not gonnamake it.ไม่นานก็ต้องเข้าโรง ' บาล นอนนิทราอยู่ 6 เดือน หมอบอกว่าเค้าไม่น่าจะรอดนะ Ken Park (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โคม่า[N] coma, See also: comatoseness, Syn. รุนแรง, Ant. รู้สึกตัว, มีสติ, Example: อาการของเขาเข้าขั้นโคม่าต้องรีบตามหมอมาด่วน, Thai definition: ภาวะหมดสติขั้นรุนแรงเกิดจากโรค การบาดเจ็บ หรือยาพิษ
อาการสาหัส[N] coma, Syn. โคม่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมพูพันธ์ทิพย์ [n. exp.] (chomphū phan thip) EN: Pink tecoma ; Pink trumpet tree ; Rosy trumpet-tree   
การติดยาเสพติด[n. exp.] (kān tit yāsēptit) EN: addiction   FR: toxicomanie [f]
โคม่า[n.] (khōmā) EN: coma ; comatoseness   FR: coma [m]
คนติดฝิ่น[n. exp.] (khon tit fin) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
คนติดยาเสพติด[n. exp.] (khon tit yāsēptit) EN: drug addict   FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
ผู้ติดยา[n. exp.] (phū tit yā) EN: drug addict   FR: toxicomane [f]
ตีนเป็ดฝรั่ง [n. exp.] (tīnpet farang) EN: Cruz, Gourd tree ; Mexican calabash ; Morra ; Tecomate   
ติดยา[v.] (tit yā) EN: be addicted ; be addicted to drugs ; be drug-dependent   FR: être toxicomane
ต้อหิน[n.] (tø hin) EN: glaucoma   FR: glaucome [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMA    K OW1 M AH0
COMAN    K OW1 M AH0 N
COMAS    K OW1 M AH0 Z
COMAIR    K AA1 M EH1 R
COMARCO    K OW0 M AA1 R K OW0
COMATOSE    K OW1 M AH0 T OW2 S
COMANCHE    K AH0 M AE1 N CH IY0
COMANCHES    K AH0 M AE1 N CH IY0 Z
COMANDANTE    K OW2 M AH0 N D AA1 N T EY0
COMANDANTES    K OW2 M AH0 N D AA1 N T EH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coma    (n) kˈoumə (k ou1 m @)
comas    (n) kˈouməz (k ou1 m @ z)
comatose    (j) kˈoumətous (k ou1 m @ t ou s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后发座[hòu fā zuò, ㄏㄡˋ ㄈㄚ ㄗㄨㄛˋ, / ] Coma Berenices (constellation), #551,684 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かみのけ座[かみのけざ, kaminokeza] (n) (constellation) Coma Berenices [Add to Longdo]
カポジ肉腫;カポシ肉腫[カポジにくしゅ(カポジ肉腫);カポシにくしゅ(カポシ肉腫), kapoji nikushu ( kapoji niku shu ); kaposhi nikushu ( kaposhi niku shu )] (n) Kaposi's sarcoma [Add to Longdo]
グラウコーマ[, gurauko-ma] (n) glaucoma [Add to Longdo]
コーマ[, ko-ma] (n) coma [Add to Longdo]
コマ[, koma] (n) coma; (P) [Add to Longdo]
リンパ肉腫[リンパにくしゅ, rinpa nikushu] (n) lymphosarcoma [Add to Longdo]
骨肉腫[こつにくしゅ, kotsunikushu] (n) osteosarcoma [Add to Longdo]
昏睡[こんすい, konsui] (n,vs,adj-no) (1) lethargy; stupor; (2) coma; dead sleep; (P) [Add to Longdo]
昏睡状態;こん睡状態[こんすいじょうたい, konsuijoutai] (n,adj-no) lethargic state; comatose state [Add to Longdo]
青底翳;青内障[あおそこひ, aosokohi] (n) (col) (uk) glaucoma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coma \Co"ma\ (k[=o]"m[.a]), n. [NL., fr. Gr. kw^ma lethargy, fr.
   koima^n to put to sleep. See {Cemetery}.]
   A state of profound insensibility from which it is difficult
   or impossible to rouse a person. See {Carus}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coma \Co"ma\, n. [L., hair, fr. Gr. ko`mh.]
   1. (Astron.) The envelope of a comet; a nebulous covering,
    which surrounds the nucleus or body of a comet.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A tuft or bunch, -- as the assemblage of branches
    forming the head of a tree; or a cluster of bracts when
    empty and terminating the inflorescence of a plant; or a
    tuft of long hairs on certain seeds.
    [1913 Webster]
 
   {Coma Berenices}[L.] (Astron.), a small constellation north
    of Virgo; -- called also {Berenice's Hair}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Envelope \En"vel*ope\ (?; 277), Envelop \En*vel"op\ (?; 277), n.
   [F. enveloppe.]
   1. That which envelops, wraps up, encases, or surrounds; a
    wrapper; an inclosing cover; esp., the cover or wrapper of
    a document, as of a letter.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) The nebulous covering of the head or nucleus of
    a comet; -- called also {coma}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Fort.) A work of earth, in the form of a single parapet
    or of a small rampart. It is sometimes raised in the ditch
    and sometimes beyond it. --Wilhelm.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geom.) A curve or surface which is tangent to each member
    of a system of curves or surfaces, the form and position
    of the members of the system being allowed to vary
    according to some continuous law. Thus, any curve is the
    envelope of its tangents.
 
   4. A set of limits for the performance capabilities of some
    type of machine, originally used to refer to aircraft; --
    it is often described graphically as a two-dimensional
    graph of a function showing the maximum of one performance
    variable as a function of another. Now it is also used
    metaphorically to refer to capabilities of any system in
    general, including human organizations, esp. in the phrase
    push the envelope. It is used to refer to the maximum
    performance available at the current state of the
    technology, and therefore refers to a class of machines in
    general, not a specific machine.
    [PJC]
 
   {push the envelope} to increase the capability of some type
    of machine or system; -- usually by technological
    development.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coma
   n 1: a state of deep and often prolonged unconsciousness;
      usually the result of disease or injury [syn: {coma},
      {comatoseness}]
   2: (botany) a usually terminal tuft of bracts (as in the
     pineapple) or tuft of hairs (especially on certain seeds)
   3: (astronomy) the luminous cloud of particles surrounding the
     frozen nucleus of a comet; forms as the comet approaches the
     sun and is warmed

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 COMA
     Cache Only Memory Architecture (SMP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top