ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

幹細胞

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幹細胞-, *幹細胞*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干细胞[gàn xì bāo, ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] stem cell, #10,388 [Add to Longdo]
干细胞研究[gàn xì bāo yán jiū, ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, / ] stem cell research [Add to Longdo]
造血干细胞[zào xuè gàn xì bāo, ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˋ ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] blood generating stem cells (in bone marrow) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幹細胞[かんさいぼう, kansaibou] (n) stem cell [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Synthetic stem cells, tissue regeneration. The medical applications are now limitless.[JA] 合成幹細胞 組織再生 医療応用は無限だ Transcendence (2014)
We expanded on the University of Wisconsin studies on induced pluripotent stem cells.[JA] 我々はウィスコンシン大学の 幹細胞の研究を拡張しました Bitchcraft (2013)
The fiends of hell, you see they are let loose, and star Wormwood blazes![CN] 什麼幹細胞和墮胎 還想探索生命的秘密 The Mist (2007)
What's that? A possible treatment using stem cells from a genetically compatible donor.[JA] 同じ遺伝子持つ人物の 幹細胞を使用する Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Mitotic circuitry... it's like electronic stem cells... carbon nanotubes for structure millions of micro reefs.[JA] 分裂型電子回路で 電子的幹細胞みたいな─ 数百万の葉脈構造をもった ナノチューブだろ Matter of Time (2012)
Stem cell and genetic therapies, decades ahead of their time.[JA] 幹細胞と遺伝子の治療法 数十年前に Keep Your Enemies Closer (2013)
Not as dependable as a perfect stem cell regrow but a good upper-middle class heart.[JA] 幹細胞製と同じくらいの性能で 再成長する 中クラス級の心臓 Arrhythmia (2013)
Only hope we had was a stem cell treatment.[JA] たった1つの望みは 幹細胞治療だったが All In (2013)
There's this experimental treatment for Jack's disease, but he needs compatible stem cells.[JA] ジャックの治療法には 近親者の幹細胞が必要なの Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
It was good when we used the stem-cell line, but... they were expensive.[JA] 幹細胞が良かったけど 高価すぎて Fountain of Youth (2014)
Actually, I found an article by Dr. Fuller that was published 22 years ago on stem cell cloning.[JA] これはフラー博士の記事です 22年前の 幹細胞クローン技術について Blood Brothers (2013)
Stem cells that they can replicate And become any cell the body needs.[JA] 幹細胞は分裂して 身体に必要な細胞を作る Fastest Man Alive (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top