ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บางตา

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บางตา-, *บางตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บางตา[V] be few, See also: be thin, Syn. น้อย, Ant. หนาตา, Example: วันธรรมดาผู้คนจะบางตากว่าวันเสาร์-อาทิตย์, Thai definition: เห็นเป็นระยะห่างๆ กัน หรือหนาแน่นน้อยกว่าที่ควรเป็น
บางตา[V] thin out, See also: dwindle, fade (in amount), decline (in number), Syn. น้อย, จำนวนน้อย, Ant. หนาตา, Example: วันธรรมดาผู้คนจะบางตากว่าวันเสาร์-อาทิตย์, Thai definition: เห็นเป็นระยะห่างๆ กัน หรือหนาแน่นน้อยกว่าที่ควรเป็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บางตาว. เห็นเป็นระยะห่าง ๆ กัน หรือหนาแน่นน้อยกว่าที่ควรเป็น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A little while after we passed Oomiya station, in the blink of an eye, the buildings in the scenery became sparse.หลังจากเราผ่านสถานีโอมิยะไม่นาน แค่ชั่วกระพริบตา อาคารบ้านเรือนสองข้างทางเริ่มบางตาลง 5 Centimeters Per Second (2007)
...at the Coolsingel, where the number of participants is dwindling substantially.[ ผู้รายงานถ่ายทดสด ] ...ที่คูลซิงเกล ที่จำนวนของผู้เข้าร่วมวิ่ง ได้ลดลงบางตาอย่างเห็นได้ชัด De Marathon (2012)
Somewhere along the line I...บางตามสาย I. .. The Art of the Steal (2013)
Somewhere along the way, you made billions of dollars.บางตามวิธีที่คุณทำพันล้านดอลลาร์ Transformers: Age of Extinction (2014)
But then it got colder, and the trees thinned out, broad grasslands sprang up, and our ancestors were forced to traverse them in search of food.และต้นไม้บางตาออก ทุ่งหญ้ากว้างผุดขึ้นและ บรรพบุรุษของเรา ถูกบังคับให้สำรวจพวกเขาใน การค้นหาของอาหาร The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sparse[ADJ] หร็อมแหร็ม, See also: บางตา, มีน้อย, ไม่มาก, Syn. meager, few, scant, Ant. many, numerous, infinite
sporadic[ADJ] กระจัดกระจาย, See also: บางตา, ห่างๆ, กระจายๆ, Syn. isolated, separate, unconnected

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sparse(สพาร์ส) adj. บางตา,เบาบาง,หร็อมแหร็ม,ขาดแคลน,มีน้อย., See also: sparseness n. sparsity n., Syn. scant
sporadic(สพอแรด'ดิค) adj. เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นพัก ๆ ,เป็นระยะ,กระจัดกระจาย,บางตา., Syn. sporadical., See also: sporadically adv. sporadicity n., Syn. rare,infrequent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top