Search result for

splay

(66 entries)
(0.3881 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -splay-, *splay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
splay[VI] ขยายออก, See also: แผ่ออก, Syn. expand, spread out
splay[VT] ขยายออก, See also: แผ่ออก, Syn. expand, spread out
splay[ADJ] ซึ่งขยายออก, See also: ซึ่งแผ่ออก
splay[N] เพดานหรือประตูที่เอียงเปิดออก
splay out[PHRV] แผ่ออก, See also: ขยายออก, กางออก
splayfoot[N] เท้าที่กว้างแบนและแบะออก, Syn. flatfoot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
splay(สเพลย์) vt.,adj. ขยายออก,แผ่ออก,กางออก,ผายออก,เบิกออก vi. เอียง,ลาด,แผ่,ขยาย. n. ผิวหน้าที่เป็นมุมเอียง,เป็นรูปตัว'V',ใหญ่เทอะทะ, Syn. spread,ungainly
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
graphic displayการแสดงผลกราฟิกการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพได้ โดยใช้จุดมาเรียงกันเป็นเส้นตรง, เส้นโค้ง หรือแท่ง ฯ การป้อนข้อมูลอาจทำเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ และเราสามารถใช้คำสั่งบังคับให้แสดงภาพด้านตรง หมุน หรือเอียง รวมทั้งอาจมีปากกาไว้ให้เขียนบนจอภาพด้วยก็ได้
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
monochrome display adapteตัวปรับจอภาพสีเดียวใช้ตัวย่อว่า MDA (อ่านว่าเอ็มดีเอ) บริษัทไอบีเอ็ม ใช้เป็นตัวปรับสำหรับจอภาพสีเดียว ตัวปรับตัวนี้ไม่ได้ช่วยในการทำให้เกิดภาพบนจอแต่อย่างใด
video display terminalใช้ตัวย่อว่า VDT (อ่านว่า วีดีที) ซึ่งก็หมายถึงเครื่องปลายทาง ที่มีจอภาพ (monitor) และแผงแป้นอักขระ (keyboard) นั่นเอง
visual display unitหน่วยจอภาพใช้ตัวย่อว่า VDU (อ่านว่า วีดียู) หมายถึงจอภาพ ซึ่งใช้เป็นที่ใช้แสดงข้อมูลและผลลัพธ์ โดยปกติ จะต้องเชื่อมต่อกับแผงแป้นอักขระ (keyboard) และเมาส์ (mouse) ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูล มีความหมายเหมือน monitor

English-Thai: Nontri Dictionary
splay(adj) ที่ขยายออก,ที่กางออก,ที่แผ่ออก
splay(vi) บาน,แผ่ออกไป,กาง,แบะ,ขยาย,ผายออก,ถ่างออก
display(n) การเปิดเผย,การอวด,นิทรรศการ,การแสดง
display(vt) เปิดเผย,แผ่ออก,อวด,ทำให้เห็นเด่นชัด,แสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
splayed crankpinsสลักข้อเหวี่ยงแยกส่วนก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
splayfoot๑. เท้าแบน [มีความหมายเหมือนกับ flatfoot; pes planus]๒. เท้าส้นเบ้ออก [มีความหมายเหมือนกับ talipes valgus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I needed Cammy to go away...not to be splayed out for public consumption.ฉันต้องการให้เเคมมี่ไสหัวไปให้พ้น... ไม่ใช่ ในสถานที่สาธารณะชน Home (2010)
I needed Cammy to go away, not to be splayed out for public consumption.ฉันต้องการให้เเคมมี่ไสหัวไปให้พ้น ไม่ใช่ ในสถานที่สาธารณะชน Turning and Turning (2010)
Her intestines are splayed out everywhere.เครื่องในเธอกระจายออกไปทั่ว Exit Wounds (2010)
What if Mike sees me splayed across that billboard?จะทำยังไงถ้าไมค์เห็นฉันแผ่หรา อยู่บนป้ายนั่น The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
All the matter and energy of the hundred billion galaxies now splayed out across the billions of light-years were once pent up in something the size of a marble.ทุกเรื่องและพลังงานของ แสนล้านกาแลคซี ตอนนี้กางออกไปหลายพันล้านปีแสง ได้รับการถูกคุมขังขึ้นเมื่อ Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: cite ; display   
เชิดหนัง[v.] (choētnang) EN: display shadow figures   
นำเสนอ[v.] (namsanōe) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display   FR: présenter ; montrer
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēng) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition   FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]
แสดง[v.] (sadaēng) EN: show ; demonstrate ; display   FR: montrer ; exposer ; exhiber
แสดงผล[v. exp.] (sadaēng phon) EN: show the result ; demonstrate the result ; display   FR: montrer le résultat
สำแดง[v.] (samdaēng) EN: show ; exhibit ; manifest ; display ; demonstrate ; indicate   FR: montrer ; exposer
สาธิต[v.] (sāthit) EN: demonstrate ; show ; display ; set an example   FR: démontrer
ตู้โชว์[n.] (tū chō) EN: display window ; showcase   FR: vitrine [f] ; présentoir [m]
ยิงพลุ[v. exp.] (ying phlu) EN: let off fireworks ; put on a display of fireworks   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
splay    (v) (s p l ei1)
splays    (v) (s p l ei1 z)
splayed    (v) (s p l ei1 d)
splaying    (v) (s p l ei1 i ng)
splayfeet    (n) (s p l ei1 f ii t)
splayfoot    (n) (s p l ei1 f u t)
splayfooted    (j) (s p l ei1 f u t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
お雛様[おひなさま, ohinasama] (n) set of dolls on display [Add to Longdo]
ひけらかす[, hikerakasu] (v5s,vt) to show off; to make a display (e.g. of wealth) [Add to Longdo]
アクティブディスプレイ[, akuteibudeisupurei] (n) active display [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[, akuteibumatorikusudeisupurei] (n) {comp} active matrix display [Add to Longdo]
アッパーウィンドウディスプレイカラムアセンブリ[, appa-uindoudeisupureikaramuasenburi] (n) {comp} upper window display column assembly [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[, anarogudeisupurei] (n) {comp} analog display [Add to Longdo]
ウィンドウ(P);ウインドウ(P);ウインドー;ウィンドー[, uindou (P); uindou (P); uindo-; uindo-] (n) (1) {comp} window; (2) window (shop display); (P) [Add to Longdo]
ウインドーディスプレー;ウィンドウディスプレイ;ウィンドーディスプレー[, uindo-deisupure-; uindoudeisupurei ; uindo-deisupure-] (n) window display [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
ディスプレー[でいすぷれー, deisupure-] display [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]
ディスプレイ装置[ディスプレイそうち, deisupurei souchi] display unit [Add to Longdo]
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display [Add to Longdo]
パッシブマトリクスディスプレイ[ぱっしぶまとりくすでいすぷれい, passhibumatorikusudeisupurei] passive matrix display [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splay \Splay\, v. t. [Abbrev. of display.]
   1. To display; to spread. [Obs.] "Our ensigns splayed."
    --Gascoigne.
    [1913 Webster]
 
   2. To dislocate, as a shoulder bone.
    [1913 Webster]
 
   3. To spay; to castrate. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. To turn on one side; to render oblique; to slope or slant,
    as the side of a door, window, etc. --Oxf. Gloss.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splay \Splay\, a.
   Displayed; spread out; turned outward; hence, flat; ungainly;
   as, splay shoulders.
   [1913 Webster]
 
      Sonwthing splay, something blunt-edged, unhandy, and
      infelicitous.              --M. Arnold.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Splay \Splay\, a. (Arch.)
   A slope or bevel, especially of the sides of a door or
   window, by which the opening is made larged at one face of
   the wall than at the other, or larger at each of the faces
   than it is between them.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 splay
   adj 1: turned outward in an ungainly manner; "splay knees"
   n 1: an outward bevel around a door or window that makes it seem
      larger
   v 1: spread open or apart; "He splayed his huge hands over the
      table"
   2: turn outward; "These birds can splay out their toes"; "ballet
     dancers can rotate their legs out by 90 degrees" [syn: {turn
     out}, {splay}, {spread out}, {rotate}]
   3: move out of position; "dislocate joints"; "the artificial hip
     joint luxated and had to be put back surgically" [syn:
     {dislocate}, {luxate}, {splay}, {slip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top