Search result for

smile

(77 entries)
(0.0331 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smile-, *smile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smile[N] รอยยิ้ม, Syn. grin
smile[VI] ยิ้ม, See also: ยิ้มแย้ม, Syn. beam, grin
smile at[PHRV] ยิ้มมาทาง, See also: ยิ้มให้, Syn. smile on
smile at[PHRV] ขบขันกับ, See also: ยิ้มให้กับ
smile on[PHRV] ยิ้มให้กับ, See also: ยิ้มไปทาง, Syn. smile at, smile upon
smile on[PHRV] ทำให้เบิกบานกับ, Syn. smile upon
smile upon[PHRV] ยิ้มให้กับ, See also: ยิ้มไปทาง, Syn. smile at, smile on
smile upon[PHRV] ทำให้เบิกบานกับ, Syn. smile on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smile(สไมล์) vi.,vt. ยิ้ม,ยิ้มเยาะ,ยิ้มแย้ม,แสดงความเห็นชอบด้วยการยิ้ม,ยิ้มสรวล,ยิ้มร่าเริงn.. การยิ้ม,ลักษณะอาการที่เห็นชอบ., See also: smiler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
smile(n) การแย้มสรวล,การยิ้ม
smile(vi) แย้มสรวล,ยิ้ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might not smile just at the coquettish sound of it.ฉันอาจไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับกำลังยั่วยวนใครอยู่ New Haven Can Wait (2008)
You smiled.ยิ้มอะไร? Chuck in Real Life (2008)
And you had the most wonderful smile on your face.รู้มั๊ยมันมีความหมายต่อฉันมาก ในที่สุดคุณก็โอเคกับ Committed (2008)
A smile every now and then wouldn't kill you.แต่งงานกับฉันนะ? Committed (2008)
Big mug shot smile.ยิ้มกว้างๆซิ Last Resort (2008)
Let's show big smiles.งั้นยิ้มกว้างๆหน่อย Akai ito (2008)
Big smiles?ยิ้มมมมมมมมม Akai ito (2008)
Her face, the eyes, the smileใบหน้าของนาง ดวงตาของนาง รอยยิ้มของนาง Portrait of a Beauty (2008)
You can't see my eyes when I smile.เวลาฉันยิ้ม จะมองไม่เห็นตาเลย Scandal Makers (2008)
But you're better than your dad. At least, you know how to smile at me.แต่นายก็ยังดีกว่าพ่อของนาย อย่างน้อย นายก้อรู้ว่าควรยิ้มกับชั้น Baby and I (2008)
Your mom is all smiles, but she went through a lot.แม่เค้าจะยิ้มเสมอ ถึงแม้จะมีเหตุการณ์อะไรผ่านเข้ามา Baby and I (2008)
Love, like eternal breathing always smiles at you.ความรัก เหมือนกับลมหายใจออก ยิ้มให้คุณเสมอ Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smileAlice smiled.
smileAmy smiled to see me.
smileAn artificial smile.
smileAn attractive smile.
smileA smile broke out on her face.
smileA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
smileA smile played on her lips.
smileA smile spread across her face.
smileAs soon as she saw me, she greeted me with a smile.
smileAs the Little House settled down on her new foundation, she smiled happily.
smileBe all smiles.
smileBeing able to smile while in great distress is not duck soup for a passionate individual.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยยิ้ม[N] smile, Ant. รอยหม่นหมอง, Example: ผมรู้อยู่เต็มอกว่า รอยยิ้มของเขานั้นเป็นยิ้มจอมปลอม, Thai definition: ใบหน้าที่แสดงอาการยิ้มแย้ม
อมยิ้ม[V] smile knowingly, See also: smile in a reserved or noncommittal manner, smile in mildly manner, Syn. ยิ้ม, Example: หล่อนเหลือบตาขึ้นทำแววแพรวพราวนิดหนึ่งขณะอมยิ้ม, Thai definition: ยิ้มอยู่ในหน้า
ยิ้ม[V] smile, See also: beam, Syn. ยิ้มแย้ม, ยิ้มแฉ่ง, ยิ้มแป้น, ยิ้มร่า, Example: คนไทยได้ชื่อว่าเป็นคนใจดี ยิ้มเก่ง ให้อภัยคนง่าย เป็นมิตรอยู่เสมอ, Thai definition: แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ เยาะเย้ย หรือเกลียดชัง เป็นต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝืนยิ้ม[v. exp.] (feūn yim) EN: force a smile ; give a forced smile ; wear a smile ; give a tight smile   FR: rire jaune
อมยิ้ม[v.] (omyim) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself   
โปรยยิ้ม[v. exp.] (prøi yim) EN: smile at everyone ; direct a smile to   
รอยยิ้ม[n.] (røi yim) EN: smile   FR: sourire [m]
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully   FR: forcer un sourire
ยิ้ม[v.] (yim) EN: smile ; beam   FR: sourire
ยิ้มแฉ่ง[v. exp.] (yim chaeng) EN: give a broad smile ; give a beaming smile   
ยิ้มแห้ง ๆ[v. exp.] (yim haēng-haēng) EN: smile drily ; give a dry smile ; give an empty smile   
ยิ้มเจื่อน ๆ[v. exp.] (yim jeūoen-jeūoen) EN: give a sickly smile ; force a wry smile   
ยิ้มกะเรี่ยกะราด[v. exp.] (yim karīakarāt) EN: smile sheepishly ; grin foolishly   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMILE    S M AY1 L
SMILED    S M AY1 L D
SMILES    S M AY1 L Z
SMILEY    S M AY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smile    (v) (s m ai1 l)
Smiley    (n) (s m ai1 l ii)
smiled    (v) (s m ai1 l d)
smiles    (v) (s m ai1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lächeln {n} | freundliches Lächeln | sich ein Lächeln abquälensmile | bland smile | to force oneself to smile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
せせら笑い;嘲笑い;冷笑い[せせらわらい, seserawarai] (n) sardonic laugh; scornful smile [Add to Longdo]
にこっと笑う[にこっとわらう, nikottowarau] (exp,v5u) to smile pleasantly [Add to Longdo]
にこぽん[, nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over [Add to Longdo]
にこり[, nikori] (adv,adv-to) (on-mim) smile (sweetly); grin [Add to Longdo]
にっこり[, nikkori] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) smile sweetly; smile; grin; (P) [Add to Longdo]
にっこり笑う[にっこりわらう, nikkoriwarau] (exp,v5u) to smile cheerfully; to crack a smile [Add to Longdo]
にんまり[, ninmari] (n,vs,adv) complacent smile [Add to Longdo]
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
アーケイックスマイル;アルカイックスマイル[, a-keikkusumairu ; arukaikkusumairu] (n) archaic smile [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shěn, ㄕㄣˇ, ] smile [Add to Longdo]
微笑[wēi xiào, ㄨㄟ ㄒㄧㄠˋ, ] smile [Add to Longdo]
眉飞色舞[méi fēi sè wǔ, ㄇㄟˊ ㄈㄟ ㄙㄜˋ ˇ, / ] smiles of exultation; radiant with delight [Add to Longdo]
笑容[xiào róng, ㄒㄧㄠˋ ㄖㄨㄥˊ, ] smile; smiling expression [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] smile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smile \Smile\, v. t.
   1. To express by a smile; as, to smile consent; to smile a
    welcome to visitors.
    [1913 Webster]
 
   2. To affect in a certain way with a smile. [R.]
    [1913 Webster]
 
       And sharply smile prevailing folly dead. --Young.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smile \Smile\ (sm[imac]l), v. i. [imp. & p. p. {Smiled}
   (sm[imac]ld); p. pr. & vb. n. {Smiling}.] [OE. smilen; akin
   to Dan. smile, Sw. smila, MHG. smielen, smieren, L. mirari to
   wonder at, Skr. smi to smile; and probably to E. smicker.
   [root]173. Cf. {Admire}, {Marvel}, {Smirk}.]
   1. To express amusement, pleasure, moderate joy, or love and
    kindness, by the features of the face; to laugh silently.
    [1913 Webster]
 
       He doth nothing but frown. . . . He hears merry
       tales and smiles not.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       She smiled to see the doughty hero slain. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       When last I saw thy young blue eyes, they smiled.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. To express slight contempt by a look implying sarcasm or
    pity; to sneer.
    [1913 Webster]
 
       'T was what I said to Craggs and Child,
       Who praised my modesty, and smiled.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To look gay and joyous; to have an appearance suited to
    excite joy; as, smiling spring; smiling plenty.
    [1913 Webster]
 
       The desert smiled,
       And paradise was opened in the wild. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To be propitious or favorable; to favor; to countenance;
    -- often with on; as, to smile on one's labors.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smile \Smile\, n. [CF. Dan. smiil, Sw. smil. See {Smile}, v. i.]
   1. The act of smiling; a peculiar change or brightening of
    the face, which expresses pleasure, moderate joy, mirth,
    approbation, or kindness; -- opposed to {frown}.
    [1913 Webster]
 
       Sweet intercourse
       Of looks and smiles: for smiles from reason flow.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A somewhat similar expression of countenance, indicative
    of satisfaction combined with malevolent feelings, as
    contempt, scorn, etc; as, a scornful smile.
    [1913 Webster]
 
   3. Favor; countenance; propitiousness; as, the smiles of
    Providence. "The smile of heaven." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Gay or joyous appearance; as, the smiles of spring.
    [1913 Webster]
 
       The brightness of their [the flowers'] smile was
       gone.                 --Bryant.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smile
   n 1: a facial expression characterized by turning up the corners
      of the mouth; usually shows pleasure or amusement [syn:
      {smile}, {smiling}, {grin}, {grinning}]
   v 1: change one's facial expression by spreading the lips, often
      to signal pleasure
   2: express with a smile; "She smiled her thanks"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 smile
   smile
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top