ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-skilful-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: skilful, *skilful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skilful(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled
skilful(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skilful(สคิล'ฟูล) adj. มีฝีมือ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, See also: skilfully adv., Syn. handy

English-Thai: Nontri Dictionary
skilful(adj) ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีฝีมือ, คล่อง, ว่องไว, ฉลาด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skilfulHe can ski as skilfully as his father.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือแข็ง(adj) skilful, See also: expert in (excel at) gambling, able, capable, Syn. เก่ง, Thai Definition: เล่นการพนันไม่ค่อยเสีย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skilful (j) skˈɪlfəl (s k i1 l f @ l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skilful \Skil"ful\, a.
   See {Skilful}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skilful
   adj 1: having or showing knowledge and skill and aptitude;
       "adept in handicrafts"; "an adept juggler"; "an expert
       job"; "a good mechanic"; "a practiced marksman"; "a
       proficient engineer"; "a lesser-known but no less
       skillful composer"; "the effect was achieved by skillful
       retouching" [syn: {adept}, {expert}, {good}, {practiced},
       {proficient}, {skillful}, {skilful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top