Search result for

sidewalk

(47 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sidewalk-, *sidewalk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sidewalk[N] ทางเท้า, See also: บาทวิถี, Syn. footway, footpath, pavement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sidewalk(ไซดฺ'วอล์ค) n. การเดินริมถนน,การเดินข้างถนน,การเดินเท้า,บาทวิถี,ทางข้างถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
sidewalk(n) บาทวิถี,ทางเท้า,ทางข้างถนน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sidewalk art exhibitionsนิทรรศการศิลปะบนทางเดินเท้า [TU Subject Heading]
Sidewalksทางเท้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your thighs look like cottage cheese someone threw up on a hot sidewalk.ต้นขาของคุณเผละ ดูเหมือนก่อนเนยแข็งเละๆ ตกอยู่ตามทางเท้ายังไงยังงั้น Superhero Movie (2008)
Fuck with me, and we'll see who shits on the sidewalk!มึงเล่นกูได้ แล้วมึงจะรู้ว่าใครชิบหาย Death Race (2008)
These little moments on the sidewalk, smoking, thinking about your life.ชั่วขณะสั้นๆตรงข้างถนน สูบบุหรี่ไปด้วย คิดถึงชีวิตของคุณเอง New York, I Love You (2008)
You left me standing on the sidewalk.คุณทิ้งฉันยืนอยู่ข้างฟุตบาทนะ Public Enemies (2009)
THAT SEPARATES THE SIDEWALK FROM THE STREET. NOW, THAT TERM IS ONLY USED IN CENTRAL OHIO.วิลเลี่ยมอาศัยอยู่ในแอตแลนต้าตลอด 20 ปี แต่เค้าโตที่โคลัมบัส Soul Mates (2009)
You can find them on any sidewalk in any city... people with agendas--คุณสามารถเจอพวกเขาได้บนทางเดินในเมืองต่างๆ.. คนที่มีแผนการที่ต้องทำ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Sir? Sir? America's on the other end of that sidewalk.เฮ้ คุณครับ อเมริกาอยู่ที่อีกฝั่งของทางเดินนั่น VS. (2009)
People pissing all over the sidewalk.ผู้คนฉี่เรี่ยราดข้างทาง New World in My View (2009)
But ask anyone who's safely walked the immaculate sidewalks of Singapore after winning an international cheerleading competition, and they'll tell you one thing.แต่ถ้าถามใครสักคน ที่เดินถนนในสิงคโปร์ ซึ่งเพิ่งชนะการแข่งเชียร์นานาชาติ พวกเขาจะบอกคุณได้อย่างนึง Preggers (2009)
A lot of ants on the sidewalk today.วันนี้เจอมด บนทางเท้าเยอะเลย Vitamin D (2009)
Monday night I was working a swing shift at the homeless shelter in Allapatah hosing piss off the sidewalk from the folks waiting to get inside until 8:00-fucking-A.M.คืนวันจันทร์ ผมทำงานผลัดเปลี่ยนกะ ที่ที่พักคนไร้บ้าน ในอัลลาพาทา ฉีดน้ำราดทางเดินไล่ Remains to Be Seen (2009)
Stepped off a sidewalk,เขาลื่นลงมาจากทางเดิน Hungry Man (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sidewalkClear the sidewalk of the bicycles.
sidewalkHe parked his car beside the sidewalk.
sidewalkI found a coin on the sidewalk.
sidewalkI slipped and fell on the icy sidewalk.
sidewalkLeaves collect on the sidewalk in the fall.
sidewalkThe flowerpot crashed to the sidewalk.
sidewalkThere was a sunshade over the sidewalk.
sidewalkThe sidewalk was covered with fallen leaves.
sidewalkThey were clearing the snow from the sidewalk with a shovel.
sidewalkWherever you go, you see a lot of bicycles left on sidewalks near stations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุตบาท[N] footpath, See also: sidewalk, pavement, Syn. บาทวิถี, ทางเท้า, Example: เด็กๆ จะออกมาอาศัยแสงไฟจากร้านค้าตามฟุตบาทตอนกลางคืน เพื่อชุมนุมกัน, Thai definition: ทางเดินเท้า, ทางเดินของผู้ใช้ถนน, Notes: (อังกฤษ)
บาทวิถี[N] footpath, See also: sidewalk, pavement, Syn. ทางเท้า, ฟุตบาท, ทางเดิน, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน, Thai definition: ส่วนหนึ่งของถนนที่ทำไว้ให้คนเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทวิถี[n.] (bātwithī) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)   FR: trottoir [m]
ฟุตปาท[n.] (futpāt) EN: pavement ; sidewalk (am.) ; footpath   FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ทางเดิน[n.] (thāngdoēn) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle   FR: corridor [m] ; couloir [m] ; sentier [m] ; passage [m]
ทางเดินเท้า[n.] (thāngdoēnthao) EN: pavement ; sidewalk (Am.) ; footpath ; pedestal   FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ทางเท้า[n.] (thāngthāo) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)   FR: trottoir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIDEWALK    S AY1 D W AO2 K
SIDEWALKS    S AY1 D W AO2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sidewalk    (n) (s ai1 d w oo k)
sidewalks    (n) (s ai1 d w oo k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カフェテラス[, kafeterasu] (n) sidewalk cafe (fre [Add to Longdo]
サイドウォーク[, saidouo-ku] (n) side walk; sidewalk; footpath; pavement [Add to Longdo]
ジベタリアン[, jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath) [Add to Longdo]
人道[じんどう, jindou] (n) humanity; sidewalk; footpath; (P) [Add to Longdo]
歩道[ほどう, hodou] (n) footpath; walkway; sidewalk; (P) [Add to Longdo]
露天商人[ろてんしょうにん, rotenshounin] (n) (See 露天商) sidewalk vendor; street peddler; street vendor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人行道[rén xíng dào, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, ] sidewalk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sidewalk \Side"walk`\, n.
   A walk for foot passengers at the side of a street or road; a
   foot pavement. [U.S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sidewalk
   n 1: walk consisting of a paved area for pedestrians; usually
      beside a street or roadway [syn: {sidewalk}, {pavement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top