ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pavement

P EY1 V M AH0 N T   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pavement-, *pavement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pavement[N] บาทวิถี, See also: ทางเดิน, ฟุตบาท, Syn. sidewalk
pavement[N] ถนนราดยาง, Syn. road
pavement[N] วัสดุสำหรับปูหรือราดถนน, Syn. paving

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pavement(เพฟว'มันทฺ) n. พื้นที่ลากแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
pavement(n) บาทวิถี,ทางเท้า,พื้นที่ปูแล้ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pavementsชั้นทาง [TU Subject Heading]
Pavements, concreteชั้นทางคอนกรีต [TU Subject Heading]
Pavements, Flexibleชั้นทางหยุ่นตัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gandhi, in this country Indians are not allowed to walk along the pavement with a Christian.- คุณคานธี ในประเทศนี้ คนอินเดียไม่ได้รับอนุญาต เดินบนทางเท้ากับคนคริสเตียน Gandhi (1982)
Why should we not walk on the pavements like other men?ทำไมเราจะเดินบนทางเท้า เหมือนคนอื่นไม่ได้ล่ะ Gandhi (1982)
I've been pounding the pavement since I've been back.ตอนกลับมา ฉันได้งานกรรมกรสร้างถนน. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The pavement of the Champs-Elysees.ฟุตบาทของถนน ชอง ซีลิเซ The Dreamers (2003)
And then you go out on the pavement and everyone's lookin' at ya like they all know, too?แล้วเมื่อนายเดินอยู่ ชาวบ้านก็มองนายเหมือนว่าพวกเขารู้ Brokeback Mountain (2005)
Kiss the pavement goodbye.จูบลาทางเท้า Cars (2006)
Word on the pavement is you're lookin' for me regarding this...ว่ากันว่า พวกคุณตามหาผม ไม่นับ Waiting to Exhale (2007)
Remember, it's the pavement you're mad at.อย่าลืมสิ คุณต้องโกรธพื้นถนน Back in Business (2008)
Oh. I've just been pounding the pavement all week after Glee rehearsal.ผมรับจ้างทุบทางเท้า มาทั้งอาทิตย์ Showmance (2009)
Slowly put your hands down on the pavement and lie on your stomach.ค่อยๆวางมือลงที่พื้น แล้วหมอบลง To Hell... And Back (2009)
Mom and Dad are out all day pounding the pavement looking for work, but...พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทั้งวัน เพราะต้องออกไปเดินหางาน แต่... Rumours (2011)
And Jack's still pounding the pavement for Deltrana Abberkent.และแจ็คยังคงพยายามหางานอยู่ เพื่อเดลทร้าน่า กับ อับเบอร์เคนท์ If You Ever Want a French Lesson... (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pavementA strange man was walking back and forth on the pavement.
pavementClear the pavement of snow.
pavementJeff had to pound the pavement for tree months before he found a job.
pavementOne shouldn't ride a bicycle on the pavement.
pavementShoppers hurried along the pavement.
pavementThey cleared the pavement of snow.
pavementWalk on the pavement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหล่ทาง[N] shoulder, See also: pavement, sidewalk, Syn. ไหล่ถนน, Example: ร่างเขากลิ้งลงไปตามไหล่ทาง, Thai definition: ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ติดต่ออยู่กับทางจราจรทั้ง 2 ข้าง
ทางเท้า[N] footpath, See also: pavement, sidewalk, pathway, Syn. บาทวิถี, ฟุตบาท, ทางเดิน, Example: การรื้อถอนสิ่งเกะกะ และถอนตะปูตามต้นไม้ริมทางเท้า เริ่มขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจ, Count unit: ที่, แห่ง, ทาง, Thai definition: ส่วนหนึ่งของถนนที่ทำไว้ให้คนเดิน
ทางเดิน[N] footpath, See also: pavement, sidewalk, pathway, Syn. ทางเท้า, บาทวิถี, ฟุตบาท, Example: งานปรุงแต่งท้องสนามหลวงและทางเดินโดยรอบ เป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร, Thai definition: ทางสำหรับเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทวิถี[n.] (bātwithī) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)   FR: trottoir [m]
ฟุตปาท[n.] (futpāt) EN: pavement ; sidewalk (am.) ; footpath   FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ทางเดิน[n.] (thāngdoēn) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle   FR: corridor [m] ; couloir [m] ; sentier [m] ; passage [m]
ทางเดินเท้า[n.] (thāngdoēnthao) EN: pavement ; sidewalk (Am.) ; footpath ; pedestal   FR: trottoir [m] ; sentier [m]
ทางเท้า[n.] (thāngthāo) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)   FR: trottoir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PAVEMENT P EY1 V M AH0 N T
PAVEMENTS P EY1 V M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pavement (n) pˈɛɪvmənt (p ei1 v m @ n t)
pavements (n) pˈɛɪvmənts (p ei1 v m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
路面[lù miàn, ㄌㄨˋ ㄇㄧㄢˋ, ] pavement, #6,050 [Add to Longdo]
走道[zǒu dào, ㄗㄡˇ ㄉㄠˋ, ] pavement; sidewalk; path; walk; footpath, #34,165 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehweg {m}; Gehsteig {m}; Bürgersteig {m}; Fußgängerweg {m} | Gehwege {pl}; Gehsteige {pl}; Bürgersteige {pl}; Fußgängerwege {pl}pavement [Br.]; sidewalk [Am.] | pavements; sidewalks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンカフェ;オープン・カフェ[, o-punkafe ; o-pun . kafe] (n) pavement cafe (wasei [Add to Longdo]
サイドウォーク[, saidouo-ku] (n) side walk; sidewalk; footpath; pavement [Add to Longdo]
ペーブメント[, pe-bumento] (n) pavement [Add to Longdo]
ペーブメントアーチスト[, pe-bumentoa-chisuto] (n) pavement artist [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n) (1) corner (e.g. desk, pavement); (2) edge; (P) [Add to Longdo]
打ち水;打水[うちみず, uchimizu] (n) sprinkling water (to keep down dust and to cool pavements, etc.) [Add to Longdo]
敷石;敷き石;甃石;鋪石[しきいし, shikiishi] (n) paving stone; pavement [Add to Longdo]
舗装[ほそう, hosou] (n,vs) pavement; road surface; (P) [Add to Longdo]
舗道;鋪道[ほどう, hodou] (n) pavement; paved street [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pavement \Pave"ment\, n. [F., fr. LL. pavamentum, L. pavimentum.
   See {Pave}.]
   That with which anything is paved; a floor or covering of
   solid material, laid so as to make a hard and convenient
   surface for travel; a paved road or sidewalk; a decorative
   interior floor of tiles or colored bricks.
   [1913 Webster]
 
      The riches of heaven's pavement, trodden gold.
                          --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Pavement teeth} (Zool.), flattened teeth which in certain
    fishes, as the skates and cestracionts, are arranged side
    by side, like tiles in a pavement.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pavement \Pave"ment\, v. t.
   To furnish with a pavement; to pave. [Obs.] "How richly
   pavemented!" --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pavement
   n 1: the paved surface of a thoroughfare [syn: {pavement},
      {paving}]
   2: material used to pave an area [syn: {paving}, {pavement},
     {paving material}]
   3: walk consisting of a paved area for pedestrians; usually
     beside a street or roadway [syn: {sidewalk}, {pavement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top