ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salesperson

S EY1 L Z P ER2 S AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salesperson-, *salesperson*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salesperson[N] พนักงานขาย, See also: ตัวแทนขาย, Syn. salesman, saleswoman, saleslady

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, I'm basically a salesperson.ฉันเป็นแค่คนขายของ The Perfect Man (2005)
The salesperson. She...คนขายน่ะค่ะ เขา... Julie & Julia (2009)
He's got a new salesperson who's unstoppable.เขามีพนักงานขายคนใหม่ ที่แรงแบบฉุดไม่อยู่ The Boost Job (2010)
But then I started thinking maybe I'm not a great salesperson because I'm more of a management type.แล้วฉันก็เริ่มคิด.. ..บางทีฉันอาจ ไม่ใช่นักขายที่ดี เพราะฉันเป็น พวกชอบจัดการ Super Sunday (2011)
You'd be a great salesperson!เธอจะต้องเป็นนางแบบที่ดีได้แน่ๆเลย Paradise Kiss (2011)
We talked to the salesperson, Jasmine.เราคุยกับคนขายแล้ว แจสมิน A Dance with Death (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
salespersonI made out a check for $25 and handed it to the salesperson.
salespersonI'm a salesperson.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พนักงานขาย[N] salesman, See also: salesperson, salesclerk, sales woman, Syn. คนขาย, ผู้ขาย, Ant. คนซื้อ, ผู้ซื้อ, Example: การเตรียมพร้อมเพื่อเป็นพนักงานขายคอมพิวเตอร์ต้องเรียนรู้ในรายละเอียดปลีกย่อยให้ลึกซึ้ง, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พนักงานขาย[n. exp.] (phanakngān khāi) EN: salesman ; salesperson ; salesclerk ; sales clerk ; sales woman   FR: vendeur [m] ; vendeuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SALESPERSON    S EY1 L Z P ER2 S AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
售货员[shòu huò yuán, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, / ] salesperson, #23,160 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
注文取り[ちゅうもんとり, chuumontori] (n) order-taking; salesperson [Add to Longdo]
店員[てんいん, ten'in] (n,adj-no) shop assistant; employee; clerk; salesperson; (P) [Add to Longdo]
店番[みせばん, miseban] (n,vs) store tending; salesperson [Add to Longdo]
販売員[はんばいいん, hanbaiin] (n) sales staff; salesperson; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salesperson
   n 1: a person employed to represent a business and to sell its
      merchandise (as to customers in a store or to customers who
      are visited) [syn: {salesperson}, {sales representative},
      {sales rep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top