ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rung

R AH1 NG   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rung-, *rung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rung[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ring
rung[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ring

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rung(รัง) n. ขั้นบันได,ซี่ล้อรถ,ชั้น vi. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ ring
aufklarung(ออฟ'คลีรูง) n., German การรอบรู้
grungy(กรัน'จี) adj. น่าเกลียด,ชำรุด
high-strungadj. ตึงเครียด,กระสับกระส่าย
sprung(สพรัง) vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ spring (ดู)
strung(สทรัง) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ string, strung out ติดยาเสพติดอย่างรุนแรง
unstrung(อันสทรัง') vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ unstring. adj. ผ่อนคลายประสาท,ผ่อนคลาย,หย่อน,แก้สายออก, Syn. unnerved
wrung(รัง) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ wring

English-Thai: Nontri Dictionary
rung(n) ซี่ไม้,ขั้นบันได,ซี่ล้อรถ
rung(vt) pt และ pp ของ ring
HIGH-high-strung(adj) ประสาทไม่ดี,หงุดหงิด,เครียด,กระสับกระส่าย
sprung(vt) pp ของ spring
strung(vt) pt และ pp ของ string
wrung(vt) pp ของ wring

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Runge-Kutta methodวิธีรุงเงอ-คุททา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The birth of a new DNA molecule begins when an unwinding protein separates the two strands of the double helix breaking the rungs apart.การเกิดของโมเลกุลดีเอ็นเอใหม่ เริ่มต้นขึ้นเมื่อโปรตีนคลี่คลาย แยกสองเส้นเกลียวคู่, ทำลายขั้นออกจากกัน Some of the Things That Molecules Do (2014)
The rungs of the ladder are made of four different kinds of smaller molecules.ขั้นของบันไดจะทำ ของสี่ชนิดที่แตกต่างกัน ของโมเลกุลขนาดเล็ก Some of the Things That Molecules Do (2014)
Rung you a million times.โทรไปตั้งล้านครั้งแล้วมั้ง The Babadook (2014)
Several items were rung up after the 911 call.มีการซื้อของหลายอย่าง หลังจากการโทรแจ้ง 911 Route 66 (2013)
I guess he just got his bell rung or something.ผมคิดว่าเค้ามีกระดิ่งปลุก หรืออะไรสักอย่างหน่ะ At Last (2013)
Yeah, well, bell's rung on that one, so...ถ้างั้น เสียงกริ่งที่ประตูเพื่อ Southern Comfort (2012)
If someone's putting clients in Tritak, whether or not they want it, he's the next rung down on the brokerage ladder.ถ้ามีใครใส่ลูกค้าไปที่ไทรแท็ค ไม่ว่าพวกเขาต้องการหรือไม่ เขาจะเป็นคนถัดไปที่รู้เรื่อง Risk (2012)
It's only rung about 4,000 times.มันก็แค่ดัง ประมาณ 4,000 รอบเท่านั้นแหล่ะ Let's Boot and Rally (2012)
- Nico Tandy rung my bell and went on to be the undefeated world champ for the next three years.-นิโก้ แท็นดี้ ชกฉันสลบ แล้วหลังจากนั้นเค้าก็เป็นแชมป์โลกผู้ไม่เคยแพ้ใครตลอด3ปี Real Steel (2011)
- Are you sure you've never rung before?- จะเชื่อฉันไม่ก็แล้วแต่นะเจส Bells (2011)
Our household, with Hye Ri, has gone up a rung and our status...ทั้งหมดต้องขอบคุณฮเยริ ที่ทำให้ครอบครัวของเรามีหน้ามีตามากขึ้น Prosecutor Princess (2010)
An alarm should have rung if anything went wrong, but I stopped receiving data last night.ถ้ามีอะไรผิดปกติ มันจะร้องเตือนขึ้นมา แต่เมื่อคืนนี้ ฉันไม่ได้รับข้อมูลอะไรเลย Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rungHas the bell rung?
rungHas the bell rung yet?
rungHe came five minutes after the bell had rung.
rungI ran to school but the bell had already rung.
rungNo sooner had the bell rung than the teacher came into the classroom.
rungThe bell had already rung when I got to school.
rungThe bell has not rung yet.
rungThe door bell has rung.
rungThe untimely death of my wife has rung down the curtain on over 50 years of happily married life.
rungYour impetuous remarks about us seem to have rung down the curtain on our good relationship.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลิม อยู่บำรุง[n. prop.] (Chaloēm Yūbamrung) EN: Chalerm Yubamrung   FR: Chalerm Yubamrung
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level   FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
กระได[n.] (kradai) EN: ladder ; stepladder ; stairs ; steps ; rung   FR: échelle [f] ; escabeau [m] ; marche [f] ; barreau [m] ; échelon [m] ; escalier [m]
กรุงเทพพธุรกิจ[TM] (Krungthēp Thurakit) EN: Krungthep Thurakij   FR: Krungthep Thurakij [m]
ปราสาททินพนมรุ้ง[n. prop.] (Prāsāt Hin Phanom Rung) EN: Sanctuary of Phanom Rung   FR: temple de Phanom Rung [m]
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์[TM] (Rōngphayābān Bamrung Rāt) EN: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad   FR: Bumrungrad International Hospital ; Bumrungrad Hospital ; Bumrungrad
สะเด็ด[v.] (sadet) EN: drain ; be wrung dry ; be dried ; be drained ; dry rapidly   FR: essorer ; assécher
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา [TM] (Thanākhān Krung Si Ayutthayā) EN: Bank of Ayudhya ; Krungsri   FR: Bank of Ayudhya ; Krungsri
ธนาคารกรุงไทย [TM] (Thanākhān Krung Thai) EN: Krung Thai Bank (KTB)   FR: Krung Thai Bank (KTB)
ถนนเจริญกรุง[n. prop.] (Thanon Jaroēn Krung) EN: Charoen Krung Road ; Thanon Charoen Krung   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUNG    R AH1 NG
RUNGE    R AH1 N JH
RUNGS    R AH1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rung    (v) rˈʌŋ (r uh1 ng)
rungs    (n) rˈʌŋz (r uh1 ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàng, ㄍㄨㄤˋ, ] rung of ladder, #160,130 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Bevölkerung(n) |die| ประชากร
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Führung(n) |die, pl. Führungen| การนำ, การชี้นำ, See also: die Leitung
Führung(n) |die, pl. Führungen| ทิศทาง
Regierung(n) |die, pl. Regierungen| รัฐบาล
Führung(n) |die, pl. Führungen| การจัดการ, See also: das Management
Führungen(n) |pl.|, See also: die Führung
Globalisierung(n) |die, nur Sg.| โลกาภิวัตน์, การแพร่หลายไปทั่วโลก
verunglücken(vi) |verunglückte, ist verunglückt| ประสบอุบัติเหตุ เช่น mit dem Flugzeug tödlich verunglücken ประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินจนถึงตาย
Kalibrierung(n) |die, pl. Kalibrierungen| วิธีการปรับเครื่องชั่งหรือเครื่องมือให้เที่ยงตรงก่อนนำมาใช้, See also: S. die Eichung,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rungenwagen {m}stake car [Add to Longdo]
Stufe {f} | Stufen {pl}rung | rungs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HR図[エッチアールず, ecchia-ru zu] (n) (abbr) (See ヘルツシュプルングラッセル図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
グランジ[, guranji] (n) grunge [Add to Longdo]
ヘルツシュプルングラッセル図[ヘルツシュプルングラッセルず, herutsushupurungurasseru zu] (n) (obsc) (See HR図) Hertzsprung-Russel diagram; HR diagram [Add to Longdo]
ルンギー;ロンジー[, rungi-; ronji-] (n) lungi (Burmese clothing) [Add to Longdo]
ルンゲ[, runge] (n) lung (ger [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) [Add to Longdo]
一段[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P) [Add to Longdo]
高ぶる;昂る;昂ぶる(io)[たかぶる, takaburu] (v5r,vi) (1) to be highly strung; to be proud; to be haughty; (2) to get excited; to get worked up [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) frame (i.e. of a sliding door); (2) crosspiece; bar; (3) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) rung (of a ladder) [Add to Longdo]
珠暖簾[たまのれん, tamanoren] (n) curtain made of strung beads [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rung \Rung\,
   imp. & p. p. of {Ring}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rung \Rung\, n. [OE. ronge, AS. hrung, a staff, rod, pole; akin
   to G. runge a short, thick piece of iron or wood, OD. ronghe
   a prop, support, Icel. r["o]ng a rib in a ship, Goth. Hrugga
   a staff.]
   1. (Shipbuilding) A floor timber in a ship.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the rounds of a ladder.
    [1913 Webster]
 
   3. One of the stakes of a cart; a spar; a heavy staff.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mach.) One of the radial handles projecting from the rim
    of a steering wheel; also, one of the pins or trundles of
    a lantern wheel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ring \Ring\ (r[i^]ng), v. t. [imp. {Rang} (r[a^]ng) or {Rung}
   (r[u^]ng); p. p. {Rung}; p. pr. & vb. n. {Ringing}.] [AS.
   hringan; akin to Icel. hringja, Sw. ringa, Dan. ringe, OD.
   ringhen, ringkelen. [root]19.]
   1. To cause to sound, especially by striking, as a metallic
    body; as, to ring a bell.
    [1913 Webster]
 
   2. To make (a sound), as by ringing a bell; to sound.
    [1913 Webster]
 
       The shard-borne beetle, with his drowsy hums,
       Hath rung night's yawning peal.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To repeat often, loudly, or earnestly.
    [1913 Webster]
 
   {To ring a peal}, to ring a set of changes on a chime of
    bells.
 
   {To ring the changes upon}. See under {Change}.
 
   {To ring in} or {To ring out}, to usher, attend on, or
    celebrate, by the ringing of bells; as, to ring out the
    old year and ring in the new. --Tennyson.
 
   {To ring the bells backward}, to sound the chimes, reversing
    the common order; -- formerly done as a signal of alarm or
    danger. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rung
   n 1: a crosspiece between the legs of a chair [syn: {rung},
      {round}, {stave}]
   2: one of the crosspieces that form the steps of a ladder [syn:
     {rundle}, {spoke}, {rung}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top