Search result for

rounding

(54 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rounding-, *rounding*, round
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rounding errorค่าผิดพลาดปัดเศษหมายถึง ค่าที่เกิดความผิดพลาด อันเกิดจากการปัดเศษ เช่น ถ้าค่าที่แท้จริงเป็น 5.7427 เมื่อปัดเศษทิ้งเหลือเพียง 5.74 ค่าผิดพลาดปัดเศษจะเท่ากับ .0027
rounding offการปัดเศษหมายถึง การตัดตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดออก เพื่อให้ตัวเลขกลม แม้จะมีค่าผิดพลาดบ้าง แต่ก็ควรให้น้อยมากจนสามารถยอมรับได้ เช่น 1,048,576 ไบต์ ปัดเศษให้เหลือเพียง 1 ล้านไบต์ เรียกว่า 1 เมกะไบต์ (รับรองตามกฎหมายของสหรัฐ)
surrounding(ซะเรา'ดิง) n. สิ่งแวดล้อม adj. โอบล้อม,ล้อมรอบ,แวดล้อม, See also: surroundings n.,pl. สภาพแวดล้อม,การแวดล้อม,การอ้อมล้อม.

English-Thai: Nontri Dictionary
surroundings(n) เครื่องแวดล้อม,สภาพแวดล้อม,สิ่งแวดล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rounding errorค่าผิดพลาดปัดเศษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rounding offการปัดเศษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rounding-off numberจำนวนปัดเศษ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I think they're talking about rounding up people with abilities.เรื่องจับตัวคนที่มีพลังพิเศษ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
The government is putting together a list of people they are rounding up, and they have made it very clear to me that if I am not on board, that Claire will be on that list.รัฐบาลกำลังทำรายชื่อ ของคนที่จะไปจับ และพวกเขาก็บอกกับผมชัดเจน Chapter Three 'Building 26' (2009)
Yes. They're rounding us up.ใช่ พวกเขากำลังตามหาเราอยู่ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Okay, rounding Dupont Circle.โอเค อยู่รอบๆวงเวียนดูปอนท์ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
We're ringing the bell, we're rounding everybody up.เราได้สั่นระฆังแล้ว เราได้บอกให้ทุกคนรู้ตัวแล้ว Up in the Air (2009)
They're rounding up a wheelchair for you, you free-loading bastard!พวกเขากำลังหารถเข็นให้นาย สารเลว ไม่ต้องเดินสบายไปเลยสินะ Bit by a Dead Bee (2009)
Um, I'll start rounding up The rest of the staffขอบคุณ ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ Conflicted (2009)
The fractures on these phalanges, there's barely discernible rounding along the edges.รอยแตกบนกระดูกนิ้วมือ พวกนี้เกือบจะมองเห็นได้ชัดเจน คล้ายกับขอบ The Plain in the Prodigy (2009)
Couldn't take rounding them up.หลังจากไม่สามารถจับพวกมันได้ X-Men Origins: Wolverine (2009)
- Rounding who up?- จับใคร? X-Men Origins: Wolverine (2009)
Rounding who up, John?จับใคร, จอห์น? X-Men Origins: Wolverine (2009)
First you want to kick the military out, and now you want us rounding people up at gunpoint.ครั้งแรก นายอยากจะไล่ทหารออกไป แล้วตอนนี้ ต้องการใช้ทหารจัดการผู้คนอีก ด้วย การเล็งปืนใส่ Faith (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
roundingHe threw away the race after rounding the third turn.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำแพงเมือง[n. exp.] (kamphaēng meūang) EN: city wall ; wall surrounding a city   FR: muraille [f] ; enceinte [f] ; rempart [m]
การปัดเศษ[n.] (kān patsēt) EN: rounding   
การปัดเศษจำนวน[n. exp.] (kān patsēt jamnūan) EN: rounding a number   
กรณีแวดล้อม[n. exp.] (karanī waētløm) EN: surrounding circumstances   
พฤติการณ์ประกอบ[n. exp.] (phreuttikān prakøp) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances   
พฤติการณ์แวดล้อม[n. exp.] (phreuttikān waētløm) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances   
ระเบียง[n.] (rabīeng) EN: cloister surrounding a temple   FR: cloître [m]
รอบทิศทาง[adj.] (røp thitthāng) EN: surrounding   FR: alentour
รอบตัว[adj.] (røptūa) EN: all-round ; surrounding ; on all sides of ; all-around ; around ; general   FR: environnant ; général
สภาพแวดล้อม[n.] (saphāpwaētløm) EN: environment ; surroundings   FR: environnement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROUNDING    R AW1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rounding    (v) (r au1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrundung {f}rounding (off) [Add to Longdo]
Rundungsfehler {m} [math.]rounding error; roundoff error [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P) [Add to Longdo]
ぐるり[, gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] (n) {comp} grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
データの丸め[データのまるめ, de-ta nomarume] (n) {comp} data rounding [Add to Longdo]
囲み取材[かこみしゅざい, kakomishuzai] (n) on-the-spot interview by surrounding reporters [Add to Longdo]
囲壁[いへき, iheki] (n,adj-no) enclosure; casing; surrounding wall [Add to Longdo]
囲繞;囲にょう[いじょう(囲繞);いにょう, ijou ( i jou ); inyou] (n,vs) surrounding; enclosure [Add to Longdo]
[ゆかり, yukari] (n) (surrounding) edge; (P) [Add to Longdo]
遠巻き[とおまき, toomaki] (n) surrounding at a distance [Add to Longdo]
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
データの丸め[データのまるめ, de-ta nomarume] data rounding [Add to Longdo]
丸め[まるめ, marume] rounding [Add to Longdo]
丸め誤差[まるめごさ, marumegosa] rounding error [Add to Longdo]
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding [Add to Longdo]
切上げ機能[きりあげきのう, kiriagekinou] round-up function, rounding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Round \Round\, v. t. [imp. & p. p. {Rounded}; p. pr. & vb. n.
   {Rounding}.]
   1. To make circular, spherical, or cylindrical; to give a
    round or convex figure to; as, to round a silver coin; to
    round the edges of anything.
    [1913 Webster]
 
       Worms with many feet, which round themselves into
       balls, are bred chiefly under logs of timber.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The figures on our modern medals are raised and
       rounded to a very great perfection.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To surround; to encircle; to encompass.
    [1913 Webster]
 
       The inclusive verge
       Of golden metal that must round my brow. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to fullness or completeness; to complete; hence,
    to bring to a fit conclusion.
    [1913 Webster]
 
       We are such stuff
       As dreams are made on, and our little life
       Is rounded with a sleep.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To go round wholly or in part; to go about (a corner or
    point); as, to round a corner; to round Cape Horn.
    [1913 Webster]
 
   5. To make full, smooth, and flowing; as, to round periods in
    writing. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {To round in} (Naut.) To haul up; usually, to haul the slack
    of (a rope) through its leading block, or to haul up (a
    tackle which hangs loose) by its fall. --Totten.
    (b) To collect together (cattle) by riding around them, as
      on cattle ranches. [Western U.S.]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rounding \Round"ing\, n.
   1. (Naut.) Small rope, or strands of rope, or spun yarn,
    wound round a rope to keep it from chafing; -- called also
    {service}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Phonetics) Modifying a speech sound by contraction of the
    lip opening; labializing; labialization. See Guide to
    Pronunciation, [sect] 11.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rounding \Round"ing\, a.
   Round or nearly round; becoming round; roundish.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rounding
   n 1: (mathematics) a miscalculation that results from rounding
      off numbers to a convenient number of decimals; "the error
      in the calculation was attributable to rounding"; "taxes
      are rounded off to the nearest dollar but the rounding
      error is surprisingly small" [syn: {rounding}, {rounding
      error}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top