ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rotundity

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rotundity-, *rotundity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rotundity[N] ความอ้วนท้วน, See also: ความอ้วนกลม, Syn. roundness, sphericity

English-Thai: Nontri Dictionary
rotundity(n) ความใส,ความอ้วน,ความดังกังวาน,ความไพเราะ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rotundity    (n) rˈoutˈʌndɪtiː (r ou1 t uh1 n d i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸み(P);円み(P);円味;丸味[まるみ, marumi] (n) roundness; rotundity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rotundity \Ro*tund"i*ty\, n. [L. rotunditas: cf. F.
   rotondit['e].]
   1. The state or quality of being rotu?; roundness;
    sphericity; circularity.
    [1913 Webster]
 
       Smite flat the thick rotundity o'the world! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, completeness; entirety; roundness.
    [1913 Webster]
 
       For the more rotundity of the number and grace of
       the matter, it passeth for a full thousand.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       A boldness and rotundity of speech.  --Hawthorne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rotundity
   n 1: the roundness of a 3-dimensional object [syn: {sphericity},
      {sphericalness}, {globosity}, {globularness}, {rotundity},
      {rotundness}]
   2: the fullness of a tone of voice; "there is a musky roundness
     to his wordiness" [syn: {roundness}, {rotundity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top