ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

orotund

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orotund-, *orotund*, orotun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orotund[ADJ] กังวานชัด, See also: ก้องกังวาน, Syn. bombastic
orotundity[N] ความกังวาน, See also: ความชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orotund(ออ'ระทันดฺ) adj. เกี่ยวกับเสียงที่ดังกังวาล ชัดเจน กลมกล่อม,น้ำท่วมทุ่ง,ฟุ่มเฟือย,เอิกเกริก., See also: orotundity n., Syn. resonant

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orotund (j) ˈɔːroutʌnd (oo1 r ou t uh n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
円転[えんてん, enten] (adj-t,adv-to) orotund; smooth circular motion; spherical; rolling smoothly; (with) smooth circular motion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orotund \O"ro*tund`\, a. [L. os, oris, the mouth + rotundus
   round, smooth.]
   Characterized by fullness, clearness, strength, and
   smoothness; ringing and musical; -- said of the voice or
   manner of utterance. -- n. The orotund voice or utterance
   --Rush.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orotund
   adj 1: ostentatiously lofty in style; "a man given to large
       talk"; "tumid political prose" [syn: {bombastic},
       {declamatory}, {large}, {orotund}, {tumid}, {turgid}]
   2: (of sounds) full and rich; "orotund tones"; "the rotund and
     reverberating phrase"; "pear-shaped vowels" [syn: {orotund},
     {rotund}, {round}, {pear-shaped}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top