ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retrench

R IY0 T R EH1 N CH   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retrench-, *retrench*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retrench[VI] ประหยัด, Syn. economize
retrench[VT] ประหยัด, See also: ตัดทอน, Syn. cut down, make economics
retrenchment[N] ความประหยัด, See also: การลดค่าใช้จ่าย, Syn. decrease, curtailing, thriftiness, frugality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retrench(รีเทรนชฺ') vt.,vi. ตัดทอน,ประหยัด,ขุดสนามเพลาะป้องกัน, See also: retrenchable adj. retrenchment n., Syn. diminish,curtail

English-Thai: Nontri Dictionary
retrench(vt) ตัดทอน,ตัดออก,ประหยัด
retrenchment(n) การตัดออก,การตัดทอน,การประหยัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retrenchmentการยุบตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
RETRENCH    R IY0 T R EH1 N CH
RETRENCHED    R IY0 T R EH1 N CH T
RETRENCHING    R IY0 T R EH1 N CH IH0 NG
RETRENCHMENT    R IY0 T R EH1 N CH M AH0 N T
RETRENCHMENTS    R IY0 T R EH1 N CH M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retrench    (v) rˈɪtrˈɛntʃ (r i1 t r e1 n ch)
retrenched    (v) rˈɪtrˈɛntʃt (r i1 t r e1 n ch t)
retrenches    (v) rˈɪtrˈɛntʃɪz (r i1 t r e1 n ch i z)
retrenching    (v) rˈɪtrˈɛntʃɪŋ (r i1 t r e1 n ch i ng)
retrenchment    (n) rˈɪtrˈɛntʃmənt (r i1 t r e1 n ch m @ n t)
retrenchments    (n) rˈɪtrˈɛntʃmənts (r i1 t r e1 n ch m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊縮[きんしゅく, kinshuku] (n,vs,adj-no) shrinkage; contraction; economy; retrenchment; (P) [Add to Longdo]
経費節約[けいひせつやく, keihisetsuyaku] (n,adj-no) curtailment of expenditure; financial retrenchment [Add to Longdo]
切り詰め[きりつめ, kiritsume] (n) retrenchment; curtailment [Add to Longdo]
節減[せつげん, setsugen] (n,vs) retrenchment; curtailment; economy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retrench \Re*trench"\, v. t. [imp. & p. p. {Retrenched}; p. pr.
   & vb. n. {Retrenching}.] [OF. retrenchier, F. retrancher;
   pref. re- re- + OF. trenchier, F. trancher, to cut. See
   {Trench}.]
   1. To cut off; to pare away.
    [1913 Webster]
 
       Thy exuberant parts retrench.     --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. To lessen; to abridge; to curtail; as, to retrench
    superfluities or expenses.
    [1913 Webster]
 
       But this thy glory shall be soon retrenched.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To confine; to limit; to restrict. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       These figures, ought they then to receive a
       retrenched interpretation?      --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. (Fort.) To furnish with a retrenchment; as, to retrench
    bastions.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To lesen; diminish; curtail; abridge.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retrench \Re*trench"\, v. i.
   To cause or suffer retrenchment; specifically, to cut down
   living expenses; as, it is more reputable to retrench than to
   live embarrassed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retrench
   v 1: tighten one's belt; use resources carefully
   2: make a reduction, as in one's workforce; "The company had to
     retrench"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top