ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

緊縮

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -緊縮-, *緊縮*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧缩[jǐn suō, ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ, / ] reduce; tighten; cut back (budget etc), #12,168 [Add to Longdo]
通货紧缩[tōng huò jǐn suō, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ, / ] deflation, #29,164 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊縮[きんしゅく, kinshuku] (n,vs,adj-no) shrinkage; contraction; economy; retrenchment; (P) [Add to Longdo]
緊縮財政[きんしゅくざいせい, kinshukuzaisei] (n) reduced budget; budgetary austerities [Add to Longdo]
緊縮政策[きんしゅくせいさく, kinshukuseisaku] (n) austerity plan; austerity program; austerity programme [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The fiscal austerity may lead to an overkill of the economy.緊縮財政政策は経済を冷やし過ぎることになるかもしれない。
Fiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.激しいインフレに対処するには、緊縮財政が必要だと考えられている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As Milton Friedman has repeatedly pointed out, no severe depression can occur without a severe contraction of money.[CN] 米爾頓 弗裡德曼不斷指出 沒有貨幣的緊縮就沒有衰退 The Money Masters (1996)
Their report clearly blamed the monetary contraction on the National Bankers.[CN] 他們的報告把貨幣緊縮歸咎於國家銀行家們 The Money Masters (1996)
Johnny's gonna put a financial squeeze on all of us.[CN] 還要提防強尼會在財政上緊縮 來對抗我們 All Due Respect (2004)
To control deflation, which is the phenomenon of falling wages and prices, the government would simply spend more money into existence.[CN] 如此降低了貨幣的供給並且回復了它的價值 而當通貨緊縮(即工資和物價同時下滑的現象)發生時 Money as Debt (2006)
Then, despite impotent howls of protest from a divided Congress, the independent Fed kept the money supply contracted for a full decade.[CN] 盡管抗議美聯儲無能的吼聲從分裂的國會傳出 獨立的美聯儲仍然使貨幣供應緊縮了十年 The Money Masters (1996)
crash the stock market and use that as a smoke screen while contracting the money supply.[CN] 借股票市場崩潰的煙幕 緊縮貨幣供應 The Money Masters (1996)
And the walls will tighten up on their own.[CN] 室壁會自行緊縮 Get Up, Stand Up (2013)
It means those nations with the lowest bank reserves in their systems have already felt the terrible effects of this credit contraction as their banks scramble to raise money to increase their reserves to 8%.[CN] 這就意味著那些銀行存款准備金率低的國家 隨著銀行提高准備金率到8% 就會逐漸感到信貸緊縮的可怕影響 The Money Masters (1996)
First big contraction.[JA] 最初の大きな子宮緊縮だと思って The Good Wound (2009)
Only the severe contraction of our money supply can cause a severe depression.[CN] 隻有緊縮的貨幣政策 才會引起蕭條 The Money Masters (1996)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
緊縮[きんしゅく, kinshuku] das_Schrumpfen, Einschraenkung, Sparmassnahmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top