หรือคุณหมายถึง resoluteneß?
Search result for

resoluteness

(5 entries)
(0.0493 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resoluteness-, *resoluteness*, resolutenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resoluteness[N] ความกล้าหาญ, See also: ความเด็ดเดี่ยว, Syn. confidence, courage

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resoluteness    (n) (r e1 z @ l uu t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奮然[ふんぜん, funzen] (n,adj-t,adv-to) resoluteness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resoluteness \Res"o*lute*ness\, n.
   The quality of being resolute.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resoluteness
   n 1: the trait of being resolute; "his resoluteness carried him
      through the battle"; "it was his unshakeable resolution to
      finish the work" [syn: {resoluteness}, {firmness},
      {firmness of purpose}, {resolve}, {resolution}] [ant:
      {irresoluteness}, {irresolution}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top