ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lounger

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lounger-, *lounger*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not a beach umbrella, not a sun lounger, no beach balls.ไม่มีร่มชายหาด ไม่มีเก้าอี้ชายหาด ไม่มีลูกบอล Jaws (1975)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lounger    (n) lˈaunʤər (l au1 n jh @ r)
loungers    (n) lˈaunʤəz (l au1 n jh @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lounger \Loun"ger\, n.
   One who lounges; an idler.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lounger
   n 1: someone who wastes time [syn: {dallier}, {dillydallier},
      {dilly-dallier}, {mope}, {lounger}]
   2: an armchair whose back can be lowered and foot can be raised
     to allow the sitter to recline in it [syn: {recliner},
     {reclining chair}, {lounger}]
   3: an article of clothing designed for comfort and leisure wear

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top