ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ratify

R AE1 T AH0 F AY2   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ratify-, *ratify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ratify[VT] ยืนยัน, See also: อนุมัติ, ให้สัตยาบัน, Syn. approve, confirm, endorse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ratify(แรท'ทิไฟ) vt. ให้สัตยาบัน,ยืนยัน,อนุมัติ, See also: ratifier n., Syn. corroborate,approve
gratify(แกรท'ทะไฟ) vt. ทำให้ปลื้มปีติ,ทำให้พอใจ,ทำให้ยินดี,ทำให้สำเร็จความใคร่,ให้รางวัล, See also: gratifier n., Syn. satisfy
stratify(สแทรท'ทะไฟ) vt.,vi. เกิดเป็นชั้น ๆ ,แบ่งเป็นชั้น ๆ ,ใส่เมล็ดพืชตามชั้นของพื้นผิวดิน.

English-Thai: Nontri Dictionary
ratify(vt) อนุมัติ,ให้สัตยาบัน,ยืนยัน
gratify(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้ถูกใจ,ทำให้อิ่มใจ,ทำให้ยินดี,ให้รางวัล
stratify(vt) แบ่งเป็นชั้นๆ,จัดเป็นชั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Purcell, if our commission were to ratify the proposed merger, do you have any concerns with regards to the safety of future unr joint operations?คุณมีความกังวลอะไรรึเปล่าที่เกี่ยวข้อง กับความปลอดภัยในอนาคตของUNRที่จะร่วมกัน? I Agree, It Wasn't Funny (2009)
We have some logistics To discuss in order to ratify The senate's decision.เรามีเรื่องการขนส่งที่ต้องหารือ เพื่อที่จะขออนุมัติต่อสภาสูง Duchess of Mandalore (2010)
Then I had to wait for them to ratify me, none of which would have been necessary had the powder you given me worked.ผมต้องรอให้พวกเขาอนุมัติ ไม่มีสิ่งไหนที่สำคัญไปกว่า งานที่คุณให้ผมทำหรอก Strain (2011)
That's right, but I can't ratify until the council sign off on the stop and go.ที่เหมาะสม แต่ฉันไม่สามารถให้สัตยาบันจนกว่าสภาลงนามออกในการหยุดและไป Locke (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
RATIFY R AE1 T AH0 F AY2
RATIFYING R AE1 T AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ratify (v) rˈætɪfaɪ (r a1 t i f ai)
ratifying (v) rˈætɪfaɪɪŋ (r a1 t i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating [Add to Longdo]
批准[ひじゅん, hijun] (n,vs) ratification; ratify; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ratify \Rat"i*fy\ (r[a^]t"[i^]*f[imac]), v. t. [imp. & p. p.
   {Ratified} (r[a^]t"[i^]*f[imac]d); p. pr. & vb. n.
   {Ratifying} (r[a^]t"[i^]*f[imac]`[i^]ng).] [F. ratifier, fr.
   L. ratus fixed by calculation, firm, valid + -ficare (in
   comp.) to make. See {Rate}, n., and {-fy}.]
   To approve and sanction; to make valid; to confirm; to
   establish; to settle; especially, to give sanction to, as
   something done by an agent or servant; as, to ratify an
   agreement, treaty, or contract; to ratify a nomination.
   [1913 Webster]
 
      It is impossible for the divine power to set a seal to
      a lie by ratifying an imposture with such a miracle.
                          --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ratify
   v 1: approve and express assent, responsibility, or obligation;
      "All parties ratified the peace treaty"; "Have you signed
      your contract yet?" [syn: {sign}, {ratify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top